HERNE – Dankzij de vzw Petrus en het gemeentelijk burgerbudget is de toekomst van het Parochiaal Centrum verzekerd

Binnenkort krijgt het Parochiaal Centrum in de Lindestraat en vooral het centraal ontmoetingsgedeelte een broodnodige make-over. De aftandse gebouwen die door vele lokale verenigingen gebruikt worden beantwoorden niet meer aan de huidige normen. Op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaars, de Vereniging Parochiale Werken (VPV) van het dekenaat Lennik, stemde de gemeenteraad begin dit jaar in borg te staan voor de betalingen van de erfpachtvergoedingen die voortvloeien uit het financieel plan van de nieuw opgerichte vzw Petrus, die het beheer over het centrum wil overnemen. De erfpachtovereenkomst voor 35 jaar, gegoten in een erfpachtakte, werd thans door alle geledingen incluis het lokaal bestuur ondertekend. De overeenkomst die de vzw Petrus, die ook een aantal plaatselijke verenigingen groepeert, afsloot met de VPW beslaat inhoudelijk vooral het opknappen en het uitbaten van het Parochiaal Centrum.

Ingrijpende werken nodig

Onder de impuls van de toenmalige pastoor Jan Debecker, deken van de dekenij Herne, en in overleg met een handvol vrijwilligers en verwante verenigingen werd in 1973 werk gemaakt van het verbouwen van een gebouwencomplex met bijhorende weide aan de Lindestraat 15 dat tot dan dienst had gedaan als naaischool en ook een boerderij huisvestte. Zo ontstond een ‘parochiehuis’ dat de thuishaven werd voor zowel de parochianen als hun verenigingsleven.

Dat parochielokaal kon jarenlang onderhouden worden door de financiële inbreng vanuit de kerkgemeenschap en het bisdom. Een deel van de kosten werd ook gedragen door de lokale Parochiale Werken vanuit de verhuuropbrengsten. Al die tijd volstond de financiële injectie als dusdanig om het gebouw louter te onderhouden maar bleek ze mettertijd toch niet groot genoeg om er de nodige grote werken mee te bekostigen. Intussen zijn er veel decennia voorbijgegaan en zijn er ingrijpende werken nodig om het centrum een volwaardige hedendaags look aan te meten en aantrekkelijk te maken voor de huurmarkt. Ernstige mankementen eigen aan de leeftijd van het gebouw, het gebrek aan comfort voor de gebruikers, de dure energiekosten en ook de nood aan meer technische- en veiligheidsvoorzieningen maken dat de site thans toe is aan ingrijpende renovatiewerken. Maar die vergen nu eenmaal veel centen.

Erfpachtovereenkomst  

Vanuit het bisdom en de VPV dienden zich dan ook twee oplossingen aan. Ofwel het stopzetten van de activiteiten ofwel er voor zorgen dat er een financiële injectie kwam die de toekomst van het Parochiaal Centrum zou verzekeren. Met die tweede optie in het achterhoofd koppelde de VPW-Lennik er nog de voorwaarde aan toe dat het dagelijks bestuur zou dienen verzekerd te worden door een vzw die een duidelijk financieel plan zou voorleggen onder borgstelling van het lokaal bestuur. De borgstelling in deze context is de garantie die een derde partij (hier het gemeentebestuur) op zich neemt om de verplichtingen van de schuldenaar na te komen indien die niet aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Voor het opstellen van dat financieel plan was het bekomen van een aanzienlijk deel van het plaatselijk burgerbudget een meevaller. De toegezegde 62.000 euro waren uiteindelijk bepalend om alle partijen  over de meet te krijgen.

Vzw Petrus

De algemene vergadering van de vzw Petrus telt vijf bestuursleden met voorzitter Michaël Schoukens en de leden Dirk Stalpaert, Marc Schockaert, Ilse Devos en Jean-Pierre Decoster evenals de vertegenwoordigers van Chiro Herne, de Onze Lieve Vrouwe Koninklijke Boogschuttersgilde, Samana en Okra Herne die allen vastberaden geloven in de toekomst van hun Parochiaal Centrum.

De erfpachtovereenkomst werd ondertekend voor de vzw Petrus door Michaël en Dirk, door federatiepastoor Kris Meskens, door Ignace Lambert die de voorzitter van de raad van bestuur van de VPW Lennik Herman Marissens verving en voor het gemeentebestuur door de voorzitter van de gemeenteraad Frank Nevens en Leen De Luyck als dienstdoend algemeen directeur. De erfpacht heeft een looptijd van 35 jaar. Op het einde van die termijn stopt de erfpacht en dooft ook de werking van vzw Petrus uit. Na 30 jaar kan er evenwel een nieuwe overeenkomst opgesteld worden die dan de verdere toekomst van het Parochiaal Centrum verder zal of kan bepalen.

Een nieuw dak

De werken aan het hoofdgebouw die zich als eerste opdringen zijn een partiële vernieuwing van het dak en zijn isolatie, een totale vernieuwing van de elektriciteit en de verwarming, de installatie van een hedendaagse keuken en een opsmuk van het interieur.  Eens die werken voltooid zal de zaal terug kunnen worden afgehuurd. De inkomsten die daaruit voortvloeien zullen dan op hun beurt dienen voor het herstellen en het renoveren van de chirolokalen aan de achterzijde die dringend nood hebben aan een nieuwe inkomdeur en nieuwe ramen.

Wie de vzw Petrus genegen is kan zijn steun betuigen door in te gaan op de uitnodiging voor een BBQ met een ietsje meer op zondag 18 augustus van 11 tot 15u.

De erfpacht maakt dat de verenigingen alleszins kunnen blijven gebruikmaken van het complex. Voor het lokaal bestuur blijft ook zijn speelpleinwerking verzekerd.

Dit nieuwsbericht delen: