HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 26 juni 

Politie * Fusie * Beleid afvalophalingen * Autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) * Jaarrekening 2023  * Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen * Kermiskramen meikermis * Aankoop perceel grond * Samenwerkingsovereenkomst met het lokaal team Kind en Gezin Pajottenland * Varia: Lokaal Energie en Klimaatplan, belevingsonderzoek,  de ‘toeristische’ toren, ……

Politie

Hoofdcommissaris David Cummins, de korpschef van de lokale politie Pajottenland, die instaat voor de politiezorg in de zone Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, goed voor 40.000 inwoners, hield de raadsleden een inkijk voor over de werking van zijn korps, waar hij sinds anderhalf jaar de leiding over heeft. Dat korps telt organiek een operationeel kader van 69 politiemensen en een administratief en logistiek kader van 16 burgermedewerkers. Momenteel kan het korps slechts beschikken over 52 politiemensen, waarvan er maar 44 voor alle taken kunnen ingezet worden. Het grootste tekort situeert zich in de interventiedienst. Daardoor dienen ook de leden van de andere functionaliteiten zoals de wijkwerkers voor het verzekeren van de interventiedienst ingeschakeld te worden. Die interventiedienst staat onder meer in voor het beantwoorden van de noodoproepen en dient 24/7 daartoe minstens een ploeg beschikbaar te hebben. Daarnaast zou er ook nog gedurende 84 uren per week een tweede ploeg operationeel moeten zijn maar door het aanhoudend nijpend personeelsgebrek en het uitvoeren van alle andere opdrachten gelinkt aan de overige functionaliteiten zoals openbare orde, wijkwerking en recherche en de almaar toenemende specialisatiedruk in veel domeinen is dat in de huidige omstandigheden niet altijd mogelijk.

Het korps levert dan ook grote inspanningen voor het aantrekken van bijkomende politiemensen en die inspanningen beginnen te lonen. Om het personeelstekort op te vangen wil men in het korps ook  een aantrekkelijk retentiebeleid voor de personeelsleden opzetten. De korpschef wil met zijn medewerkers alleszins gaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en werking op basis van een breed draagvlak en stoelend op respect, loyauteit, integriteit, fierheid en het verzekeren van een voorbeeldfunctie. Naar de werking van het korps toe wil hij aan de hand van risicoanalyse en beeldvorming ook gaan voor het doen van de juiste dingen op basis van de verwachtingen van de overheden, van de wettelijk opgelegde taken en van hetgeen de capaciteit toelaat. Dat roept evenwel de nood op prioriteiten te stellen en keuzes te maken, het werken op basis van metingen en het objectiveren ervan om zo te kunnen komen informatiegestuurd werken. Volgens de korpschef dringt zich ook samenwerken zowel intern als met andere politiediensten als met externe partners op evenals het verzekeren van de algemene inzetbaarheid van alle medewerkers.

Voor het uittekenen van zijn visie heeft de korpschef bij zijn aantreden begin 2023 vooreerst de gang van zaken afgetoetst bij het personeel, de leden van de politieraad en de burgemeesters. Dat leidde dan tot het uitschrijven van zijn opdrachtbrief met daarin de prioriteiten voor zijn vijfjarig mandaat. Naast zijn opdrachtbrief dient nu ook werk gemaakt van het opstellen van het nieuw zonaal veiligheidsplan voor de periode vanaf 2026 met daarin de prioriteiten waarop zal gewerkt worden door de politie alsook de daarbij horende projectmatige aanpak. En ook de noodzaak van het opstellen van een budgettair meerjarenplan, mede afgestemd op dat nieuw zonaal veiligheidsplan, voor de komende legislatuurperiode ten behoeve van de gemeenten dient zich aan.

“Tegenover het personeelstekort valt de interventiedruk met om en bij 4.000 tussenkomsten op jaarbasis, mede door de bijstand van de omliggende zones, al bij al nog enigszins mee en blijft ook de misdrijfratio in de zone eerder beperkt in vergelijking met die in de naburige politiezones. Toch laat de absolute nood aan een volledig kader zich almaar meer en meer voelen”, stelde de korpschef die de raadsleden ook enkele strategische doelstellingen voor 2027 meegaf. Zo wil hij met zijn team  onder meer komen tot een meer beleidsmatige aanpak inzake verkeer, een herwaardering van de wijkwerking met inzetbare en aanspreekbare inspecteurs, het hanteren van pro-actieve recherche en  het efficiënt omgaan met de beschikbare personeelscapaciteit. Ook wordt uitgegaan van het deelnemen aan een politiezorgkrachtmeting vanuit de provincie om te weten te komen onder meer waar het korps staat, wat het nodig heeft en wat kan en nodig is om te komen tot samenwerkingsmodellen.

Fusie

De raadsleden namen kennis van het periodiek syntheseverslag voor de maand juni 2024 rond de voortgang van het fusieverhaal en -traject. Dat hield ook een financieel overzicht in van de reeds gemaakte kosten. Voor 2023 bedroegen die iets meer dan 273.000 euro hoofdzakelijk te verklaren door de inzet van de transitiemanager. Voor 2024 dan weer lopen de kosten tot en met het tweede kwartaal op tot om en bij de 63.000 euro.  

Beleid afvalophalingen  

Voor wat betreft het inzamelen en het verwerken van de huis-aan-huis ingezamelde fracties wordt vanaf 1 januari 2025 en dat voor een termijn tot en met 2030 door Galmaarden, Gooik en Herne als nieuwe fusiegemeente Pajottegem een beroep gedaan op de beide thans actieve opdrachthoudende verenigingen Intradura en IlvA die onderling tot een akkoord over een herverdeling van de activiteiten zijn gekomen.

De raadsleden stemden in met de herverdeling van de activiteiten. Zo zal ILvA instaan voor de huis-aan-huis ophaling en verwerking van restafval (tweewekelijks), het GFT (tweewekelijks en wekelijks in de zomermaanden) en het grof huisvuil (oproepsysteem). Intradura dan weer zal zorgen voor de huis-aan-huis ophaling en verwerking van papier&karton, PMD, de ondergrondse containers (Herne) en de lediging van de glasbollen (nieuw voor Galmaarden). De drie fusiegemeenten als nieuwe entiteit Pajottegem zorgen zelf voor de uitbating van de recyclageparken van Galmaarden, Gooik en Herne.

Autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB)

De gemeenteraad verleende een gunstig advies voor de jaarrekening 2023 in het kader van de beleids- en beheerscyclus zoals die werd vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB. De jaarrekening werd vastgesteld met een balanstotaal van 109.143 euro. De resultatenrekening sluit af met een resultaat van 23.241 euro. De jaarrekening heeft een beschikbaar budgettair resultaat van -854,34 euro. De winst ten bedrage van 23.241,26 euro kan zo dan ook uitgekeerd worden als dividend aan de gemeente.

Ook werd de fiscale jaarrekening met dezelfde cijfergegevens door de raadsleden goedgekeurd.

Jaarrekening 2023

De gemeenteraad stelde ook het deel van de jaarrekening 2023 voor de gemeente vast en keurde  het deel van de jaarrekening 2023 dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, goed, waardoor de geïntegreerde jaarrekening 2023 definitief kon worden vastgesteld.  

Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen

Groen licht vanwege de raadsleden was er ook voor een vereenvoudiging van het belastingreglement 2024 op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen daar de belastbare toestand doorgaans niet jaarlijks wijzigt.

De belastingplichtige is voortaan vrijgesteld van de jaarlijkse aangifteplicht indien hij voor het vorig aanslagjaar werd aangeslagen en indien de belastbare toestand ongewijzigd is gebleven. Ingeval van overdracht evenwel van zakelijke rechten of wijziging van de belastbare toestand, is de overdrager, respectievelijk de belastingplichtige, ertoe gehouden om het gemeentebestuur hiervan binnen de 30 kalenderdagen op de hoogte te brengen.

Kermiskramen meikermis

De kleinschalige versie van de meikermis viel bij vele inwoners niet in goede aarde en veroorzaakte ook een slechte opkomst. Aangezien de slechte opkomst gedeeltelijk te wijten was aan een laattijdige organisatie door de gemeente besliste de gemeenteraad nu uitzonderlijk de belasting op het opstellen van de kermisattracties kwijt te schelden. Dit niet alleen als compensatie voor de organisatorische tekortkoming maar ook als aanmoediging om de kermistraditie in leven te houden. De kwijtschelding bedraagt totaal 305 euro. Burgemeester Kris Poelaert verzekerde dat alles in het werk zal worden gesteld om de najaarskermis terug minstens op het gebruikelijk niveau te brengen.

Aankoop perceel grond

Fluvius heeft interesse om een perceel grond in eigendom van de gemeente in het centrum van Herne te verwerven voor het installeren van een onontbeerlijke schakelpost die rechtstreeks in verbinding zou staan met het transformatorstation in Herfelingen. Aangezien nog dit jaar een officieel schrijven verwacht wordt van Fluvius met de vraag om over te gaan tot verkoop van bovenvermeld perceel, bleek het aangewezen om op voorhand de alternatieven voor dit perceel te onderzoeken binnen de toekomstvisie ‘Een sterke kern voor Herne’.

De aankoop van het perceel 1e afdeling, sectie I, nr. 355P (beter gekend als ‘Fritkot Jeire’) biedt in dat opzicht een unieke kans. In navolging van de toekomstvisie ‘Een sterke kern voor Herne’ nam de gemeente in 2023 deel aan de Open Oproep van Team Vlaams Bouwmeester. De resultaten van de vier geselecteerde ontwerpbureaus werden eind februari gepresenteerd. De opdracht werd op 12 juni 2024 gegund aan Atelier Horizon. Het toeval wil nu dat Atelier Horizon in februari het perceel van de frituur reeds geïntegreerd had in hun schetsontwerp dat ingediend werd als offerte bij de oproep.

Het ontwerpbureau meent dat het perceel in de toekomst kon gebruikt worden om de schoolomgeving (kunstacademie) veiliger te maken en als compensatie naar de lokale handelaars toe als alternatief voor de parkeerplaatsen die in het Centrum zullen verdwijnen. Om die redenen zal de aankoop van het perceel geschieden in het kader van het algemeen belang. Bovendien kadert de aankoop binnen de uitvoering van de toekomstvisie ‘Een sterke kern voor Herne’ en het meerjarenplan en beschouwt Atelier Horizon in zijn ontwerp het perceel als een grote meerwaarde binnen het gehele project. Ook zal de aankoop nooit een slechte investering uitmaken gelet op de almaar stijgende prijs van bouwgrond en biedt hij een prima alternatief voor zowel de parkeerplaatsen die zullen verdwijnen in het dorpscentrum als de gemeentelijke grond die Fluvius in de toekomst zal nodig hebben.

De raadsleden verklaarden zich dan ook akkoord met het overgaan tot de principiële aankoop van het perceel grond dat bekend staat als Fritkot Jeire.

Samenwerkingsovereenkomst met het lokaal team Kind en Gezin Pajottenland

Het Vlaams agentschap Opgroeien (Kind en gezin) stelde de vraag aan de lokale besturen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten inzake de gegevensuitwisseling van kwetsbare mensen. Het uitgangspunt van die overeenkomst bestaat erin om onderbescherming aan te pakken. Heel wat gezinnen, kinderen en jongeren slagen er niet in of in ongelijke mate in hun rechten te doen gelden door een te complexe regelgeving, het niet gekend zijn of het niet opportuun vinden van het gebruik van de rechten, slechte ervaringen met instanties en/of uit schaamte.

De overeenkomst geeft aan binnen welk kader en omwille van welke doelstellingen identificatiegegevens van kwetsbare mensen kunnen doorgegeven worden vanuit het lokaal team Kind naar Gezin naar het OCMW van de verblijfplaats van de betreffende perso(o)n(en). De raad voor Maatschappelijk Welzijn kon zich vinden in de samenwerkingsovereenkomst.

Varia

Op aangeven van schepen voor milieu namen de raadsleden kennis van de monitoring van de vooruitgang van het Lokaal Energie en Klimaatplan voor Herne. Onder de raadsleden was er eensgezindheid om te stellen dat de monitoring “enigszins treurnis opwekt gelet op de inspanningen die reeds door Herne werden geleverd doch die door onder meer capaciteitsgebrek in de gemeentelijke administratie nog niet konden ingegeven worden”.

Ook werd akte genomen van de resultaten van een belevingsonderzoek onder de jongeren door de jeugdregio Pajottenland. Die resultaten kunnen volgens de voorzitter van de gemeenteraad Frank Nevens beschouwd worden als beleidsaanbevelingen naar het komend gemeentebestuur van Pajottegem toe. Zo worden onder meer naar voren geschoven: voldoende en veilige fietspaden, betere kennis van de wegcode en het er zich beter naar gedragen, betrokken worden bij een gezond en duurzaam mobiliteitsbeleid, kwaliteitsvolle plekken om buiten te spelen en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur in groen.

Fractieleider Paul Beyl van Kwadrant Plus had vragen bij de stabiliteit en de veiligheid van de ‘toeristische’ toren die in de Grotestraat staat opgesteld. Burgemeester Kris Poelaert kon hem meegeven dat het keuringsorganisme OCB werd ingeschakeld.

Uitzonderlijk zal er dit jaar ook een gemeenteraad in juli doorgaan en dit op woensdag 31 juli.   

Dit nieuwsbericht delen: