HERNE – Jaarrekening toont aan dat 2023 een financieel goed jaar was voor de gemeente

Tijdens de jongste gemeenteraad nam eerste schepen en schepen voor financiën Lieven Snoeks zijn collega-raadsleden op sleeptouw om de jaarrekening te overlopen. Bondig doch overzichtelijk en met kennis van zaken zoals dat van een politiek verantwoordelijke schepen voor financiën mag verwacht worden lichtte hij de verschillende posten toe. Voor Herne blijkt 2023 alvast een financieel goed jaar te zijn geweest.

Lieven Snoeks: “Zoals de staat van het financieel evenwicht het aantoont mag Herne zeker niet morren over de jaarrekening van het afgelopen jaar. Het exploitatiesaldo eindigde met een fors positief bedrag, nl. 2.469.266 euro, het investeringssaldo bedroeg + 215.319 euro en het financieringssaldo – 266.400 euro, wat betekent dat we meer leningen afbetaalden dan dat we er nieuwe opnamen. Dat resulteert in een budgettair resultaat van het boekjaar van + 2.418.185 euro. Tellen we daar de reserve bij van het vorige boekjaar dan landen we op een beschikbaar budgettair resultaat, de totale reserve dus, van 5.434.748 euro.

Exploitatie-inkomsten  

Aan de kostenzijde konden we het jaar afsluiten met 420.906 euro minder operationele kosten dan voorzien. Dit kwam vooral door onder meer minder kosten voor nutsvoorzieningen in het algemeen en specifiek voor de  straatverlichting omwille van de verdere verledding en de daling van de energieprijzen, lager dan voorziene uitgaven voor onderhoud van wegen en recyclagepark, voor het maaien van de bermen en voor de bib. Het positieve is niet enkel dat de uitgaven minder waren dan initieel voorzien in 2023 maar dat deze in totaliteit ook 1,6% gedaald zijn tegenover 2022. Toch een bewijs dat we zoveel mogelijk euro’s proberen twee keer om te draaien voor ze worden uitgegeven.

Er waren ook tegenvallers en dat was het meest te merken bij het ophalen en het verwerken van het huishoudelijk afval. Die uitgavenpost steeg met 56.000 euro tot 572.060 euro. Hier is duidelijk nog werk aan de winkel. 2023 was ook het jaar waarin de inflatie die woekerde in 2022 voor het eerst ten volle werd meegerekend. Hier dus een daling van 1,6% bereiken wil toch zeggen dat we zuinig omspringen met de middelen. En zo hoort het ook.

Zoals steeds vormen de personeelskosten de hoofdmoot van onze uitgaven. Deze bedroegen in 2023 5,5 miljoen euro wat 2% minder is dan begroot maar toch 8,5% meer dan in 2023. De reden valt niet ver te zoeken: in 2023 vonden er omwille van het inflatiespook maar liefst 5 loonindexeringen plaats. Die werden door vertaald naar 2023 en zo komen we aan die forse stijging.

De toegestane werkingssubsidies bedroegen 1.762.930 euro, waarvan de politiezone Pajottenland de grootste begunstigde was met 1.016.487 euro gevolgd door de brandweerzone Brabant-West met 421.914 euro.

Elk jaar draagt het lokaal bestuur ook een niet onaardig bedrag bij in de werking van het OCMW zodat dat zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Voor 2023 werd dit bedrag vastgesteld op 1.062.515 euro. De door het OCMW toegestane steunen bedroegen vorig jaar 412.758 euro, weliswaar 44.031 euro minder dan gebudgetteerd. Dit kwam o.a. door minder voorschotten en huurwaarborgen, minder leefgeld voor LOI’s (vluchtelingen) en een forse daling van de steun aan Oekraïners en er was ook minder steun nodig voor bejaarden in rusthuizen. Ook vielen de coronatoelagen weg.
Anderzijds merkten we wel een serieuze toename van leefloonkost terug door toedoen van de indexeringen maar ook het aantal dossiers nam toe wat op zich geen goed teken is.
In totaal bedroegen de exploitatiekosten 10.531.593 euro.

Exploitatie-inkomsten

De exploitatie-inkomsten bedroegen vorig jaar 13.000.861 euro waarvan 9,5 miljoen euro komt uit belastingen en het gros daarbij is voor rekening van de aanvullende personenbelasting ten belope van  4.187.745 euro. Dat is merkelijk hoger dan het jaar daarvoor en dat heeft twee redenen: de forse inflatie waardoor de lonen stegen door de indexeringen, net als de belasting op deze lonen. Een tweede reden is dat de Belgische fiscus 14 in plaats van 12 maanden belastinginkomsten doorstortte. Die eenmalige operatie bracht meer dan 500.000 extra in het laatje maar is dus zoals gezegd eenmalig. Ook de meeste andere belastinginkomsten stegen.

Voor het eerst sinds lang kregen we terug wat intrest op onze rekeningen en de meeste andere exploitatie-inkomsten stegen zoals onder meer de inkomsten van het recyclagepark, de verkoop van huisvuilzakken en de verkopen op de dienst Bevolking.

Lagere inkomsten waren er wel te noteren voor de posten tussenkomsten voor dienstencheques en enkele OCMW-gerelateerde toelagen.

Investeringen – Uitgaven

Bij de investeringen zien we een vrij groot aantal posten die verschoven werden naar 2024. Dat zijn meestal dossiers die al een tijdje aan de gang zijn maar waarvan de uitvoering wat later valt zodat ook de voorziene budgetten voor die uitvoering mee moeten opschuiven. Ik denk dan vooral aan de nieuwe kunstacademie, de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en op De Kring en de aanleg van het project Hernedries. Overigens zijn of worden al die projecten in 2024 aangevat.

Vorig jaar werden er wel energiebesparende maatregelen uitgevoerd zoals het plaatsen van een warmtepomp in de bibliotheek, het plaatsen van dubbele beglazing in het gemeentehuis en de aankoop van een elektrische wagen. In Kokejane werd een afvalstraatje geplaatst en de begraafplaats van Sint-Pieter-Kapelle werd heraangelegd.

Op vlak van vrije tijd was de blikvanger de nieuwe looppiste aan de Hernekouter, overigens perfect uitgevoerd door onze eigen technische dienst wat betreft ons gedeelte, bijkomende ballenvangers (netten) aan de sportterreinen, verschillende aankopen om feestzaal De Kring op punt te zetten en het plaatsen van een brandcentrale in de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle en van branddeuren in het Dominicanessenklooster.

De totale investeringsuitgaven bedroegen 928.915 euro.

Investeringen – Inkomsten  

De investeringsontvangsten kwamen uit op  1.144.236 euro vooral uit de subsidies van het Plattelandsfonds, voor klimaatacties binnen het Lokaal Energie- en KlimaatPact, voor het vergroenen van de handelskern, voor een veilige schoolomgeving en ook uit de verkoop van gronden in de KMO-zone.

Schulden

Wat de openstaande schuld aan de banken betreft, eind 2023 bedroeg die 6.407.025 euro en er werden geen nieuwe leningen aangegaan.

Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge bedroeg 1.945.953 euro, het hoogste bedrag sinds jaren, wat een aanduiding is dat de middelen nog hoog genoeg zijn om nieuwe leningen te kunnen aangaan.

Een financiële grand cru

Samengevat was 2023 een financiële grand cru, bewerkstelligd door een degelijk en zuinig beleid maar ook door enkele eenmalige ingrepen. Maar mensen die denken dat omwille van deze goede cijfers een fusie eigenlijk niet nodig zou zijn vergissen zich. We hebben immers altijd gezegd dat we financieel zeker nog een legislatuur mee zouden kunnen maar operationeel zitten we op ons tandvlees. Dat is onder meer ook te merken aan de investeringen die opschuiven. Dit komt deels omdat we voor sommige projecten niet de nodige mankracht hebben om snel vooruit te gaan. Dat blijft een van de voornaamste redenen voor een fusie. Als schepen van financiën ben ik vandaag toch voornamelijk blij dat we een meer dan degelijke jaarrekening kunnen voorleggen. Ik hoop dat dit mag blijven doorgaan in Pajottegem”.

Dit nieuwsbericht delen: