BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 25 juni 

Raadslid Yvo Reygaerts zetelt voortaan als onafhankelijke *  Engagementsverklaringen * Jaarrekening 2023 * Sluikstorten * Klachten * Varia  * …..

Raadslid Yvo Reygaerts zetelt voortaan als onafhankelijke

Er werd kennisgenomen van de mededeling van raadslid Yvo Reygaerts dat hij ontslag heeft genomen uit de fractie Open voor de Mens en dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen. Daardoor zijn de raden nu samengesteld uit 5 leden van de fractie Thuis in Bever – Chez nous à Biévène, 3 leden van de fractie Open voor de Mens en 3 onafhankelijke leden.

Engagementsverklaringen

Met uitzondering van raadslid Rudi Geuens die tegenstemde keurden de overige aanwezige  raadsleden ten aanzien van Aquafin, Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de engagementsverklaringen voor drie grootschalige geïntegreerde projectplannen goed. Die drie behelzen het project Commijn – Romont fase 1, het project Commijn – Romont fase 2 en het project Akrenbos.  

Bij het project Commijn – Romont fase 1 stelt Aquafin zich tot doel een eerste tussenschakel te voorzien tussen de aansluiting van het gehucht Commijn / Romont en het centrum van Bever. Het project voorziet in de aanleg van een DroogWeerAfvoer (DWA) leiding in Kerkhove (vanaf het kruispunt met Broeck) en Plaats, richting het centrum van Bever. Op Plaats sluit de DWA leiding aan op de bestaande Aquafin collector. Tevens zal er een RegenWaterAfvoer (RWA) leiding voorzien worden waarvan de kosten te verdelen zijn tussen AWV en Aquafin. AWV voorziet van zijn kant in het wegenisproject ‘doortocht Bever’ op de gewestweg N263 Kerkhove / Plaats / Eeckhout vanaf kruispunt Kerkhove met Broeck tot aan het kruispunt Eeckhout met Ter Eecke (begin bebouwde kom, en op de gewestweg N249 Kamstraat tussen het kruispunt met de N263 Plaats tot aan de Beverbeek. De rioolbeheerder Fluvius dan weer voorziet via dossier R/006495 in Plaats een optimaal gescheiden stelsel aan te leggen en het afvalwater aan te sluiten op het gepland project. De gemeente Bever voorziet in de verfraaiing van het dorpscentrum met een geraamd budget van 750.000 euro. Volgens de opgestelde timing en het te bewandelen kritisch pad zou het aanbesteden van de werken, als alles volgens plan verloopt, in het tweede kwartaal van 2028 kunnen gebeuren.

Het project Commijn – Romont fase 2 heeft als doel het aansluiten van de vuilvracht van de inwoners in Commijn, Torrezeel en Romont. Het project loopt van het overnamepunt tot aan het project Aansluiting Commijn en Romont fase 1. De cluster in Commijn wordt aangesloten op het nieuw gescheiden stelsel van het project Aansluiting Commijn en Romont fase 1 (doortocht Bever). De clusters in Romont zullen met een gescheiden stelsel gesaneerd worden. Opwaarts van het overnamepunt met een Geïntegreerd Investeringsprogramma (aangevraagd door rioolbeheerder Fluvius), afwaarts van het overnamepunt met regulier budget. De clusters langsheen Commijn worden gemengd aangesloten aangezien AWV geen wegeniswerken plant in de projectzone van dit project Aansluiting Commijn en Romont fase 2.

Wanneer er budgetten en plannen zijn bij AWV om de gewestweg Commijn aan te pakken tot aan de grens met Wallonië zal er gebruik gemaakt worden van deze opportuniteit om een gescheiden stelsel aan te leggen en de verharde oppervlakte af te koppelen. Tot die tijd worden de clusters in Commijn gemengd aangesloten door gebruik te maken van het bestaand gemeentelijk gemengd stelsel en drie nieuwe pompstations (PS) + persleidingen (PL) constructies langs Commijn. Het wegenisconcept voorziet in dit project voor Romont enkel de noodzakelijke opbraak van de wegenis en het herstel van de bestaande toestand. Voor Commijn wordt de aanleg van de persleidingen voorzien in de bermen. Voor de gemeente Bever wordt geen (financiële) bijdrage in de wegenis langs het project Fluvius in het vooruitzicht gesteld. Er zijn immers geen bijkomende wegeniswerken gepland dan het herstel van de bestaande toestand. De voorlopige oplevering wordt ingeschat in 2031.

Met het Project Akrenbos-Domein via Viane wil men de woningenclusters van Akrenbos-Domein en Akrenbos (groene clusters volgens het zoneringsplan) via de Kouterstraat op het bestaande rioleringsstelsel (centraal gebied) van Viane aansluiten. De gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius zal de vuilvracht van Akrenbos-Domein en Akrenbos gescheiden inzamelen tot aan het overnamepunt ter hoogte van Akrenbos 124. Voor die werken werd er door Fluvius een subsidieaanvraag ingediend  bij de Vlaamse Milieumaatschappij. De uitvoering van het gemeentelijk aandeel betreft het voorbehoud voor de collectorwerken.

Het aandeel van Aquafin start ter hoogte van het overnamepunt. Ter hoogte van Akrenbos 124 wordt een pompstation voorzien. Vanaf het pompstation wordt een persleiding aangelegd tot aan het kruispunt Akrenbos x Kouterstraat. Het afwaartse traject kan gravitair aangelegd worden. Langs de persleiding wordt een gravitaire dienstriolering voorzien. Die riolering kan uitgevoerd worden ten laste van Aquafin. Het beheer van deze leiding wordt na uitvoering overgedragen aan de gemeentelijke rioolbeheerder. De bestaande langsgrachten worden maximaal hergebruikt en waar nodig voorzien van tussenschotten ten behoeve van buffering. Overeenkomstig het GIP-budget geeft een raming voor de gemeente Bever een kostenbijdrage van 185.000 euro aan. Ook voor dit project wordt de voorlopige oplevering ingeschat in de loop van het tweede kwartaal van 2031.

Bij de bespreking vielen de interventies op van Open voor de Mens-raadslid Sabine Vermassen en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens. Zij haalden een aanbeveling van de gouverneur aan om op het einde van een legislatuur geen al te grote projecten meer aan te gaan die dan de beleidsploeg van de volgende legislatuur zou te zwaar belasten. Schepen Dirk Willem van zijn kant kaartte voor het project Akrenbos-Domein het aspect herstelkosten aan bij het trekken van een sleuf in het midden van de straat of aan de rand ervan. Open voor de Mens-fractieleider Henk Verhofstadt stelde dat Bever in feite geen keuze meer had. De vertegenwoordiger van Aquafin wees er eveneens op dat er geen tijd meer te verliezen was om nog tijdig de opgedragen waterzuiveringsgraad te kunnen halen. Ook haalde zij aan dat het aangaan van het engagement voor de toekomst bindend was en dat er nog een hele weg dient afgelegd gaande over onder meer het aanstellen van een studiebureau voor het opmaken van een eerste voorontwerp, het opstellen van een definitief plan, het aanbesteden en het uiteindelijk uitvoeren. Rudi Geuenens wees er ook op dat er in bepaalde zones nog zeer veel oude huizen voorhanden zijn die voor het afkoppelen nog veel kosten voor de eigenaars zullen teweegbrengen.

Jaarrekening 2023

De financieel directeur Elisabeth de Crombrugghe leidde de raadsleden doorheen de jaarrekening 2023. Het deel voor de gemeente werd afgesloten met een budgettair resultaat van het boekjaar van 1.268.920 euro en met een beschikbaar budgettair resultaat van 3.863.756 euro. Met het geïntegreerd deel van het OCMW komt het budgettair resultaat van het boekjaar te liggen op 983.278 euro en het beschikbaar budgettair resultaat op 3.578.114 euro.

Twee opvallende cijfers ten opzichte van het opgesteld budget zijn onder meer de daling van de energiekosten met 80.000€ en de bijdrage voor de eerste keer sinds het opstarten van het meerjarenplan aan het OCMW ten belope van 285.641 euro.

Vanuit Open voor de Mens liet fractieleider Henk Verhofstadt optekenen dat zijn fractie zich wel kon vinden in de correctheid van de cijfers maar dat de rekening niet het beleid weerspiegelt die zijn fractie voor heeft.

De geïntegreerde jaarrekening werd vastgesteld met een meerderheid van vijf stemmen (fractie Thuis in Bever – Chez nous à Biévène) tegenover vier tegenstemmen (fractie Open voor de Mens en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens) en een onthouding (onafhankelijk raadslid Yvo Reygaerts).

Sluikstorten

In het kader van de strijd tegen sluikstorten stemden de raadsleden unaniem in met het aanstellen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Intradura als vaststeller, waarbij de personeelsleden aangeduid door de directeur van deze entiteit een vaststellingsbevoegdheid krijgen voor de gemeentelijke administratieve sancties van de gemeente Bever voor inbreuken op de openbare netheid en gezondheid zoals bepaald in de desbetreffende bepalingen vervat in het Algemeen Politiereglement van kracht in de politiezone Pajottenland. Intradura heeft immers sluikstortcamera’s verworven die nu ook in Bever gaan kunnen ingezet worden.  

Klachten

De raadsleden dienden ook kennis te nemen van de antwoorden van de provinciegouverneur op twee klachten en het antwoord van de voorzitter van de Vast Commissie van Taaltoezicht op een klacht die door onafhankelijk raadslid Rudi Geuens waren ingediend.

De eerste klacht had betrekking op het verlenen van een dienstvrijstelling aan het gemeentepersoneel voor het bijwonen van de begrafenis van gewezen burgemeester Simon Driscart. De gouverneur stelde dat een dergelijke dienstvrijstelling dient verleend te worden door de algemeen directeur en niet door het college van burgemeester en schepenen, wat in eerste instantie wel gebeurd was. De algemeen directeur heeft nadien wel de dienstvrijstelling bevestigd. Aansluitend opperde schepen Dirk Willem dat de familie van de overledene, die een politieke loopbaan van 37 jaar achter de rug had en zich steeds had ingezet voor het algemeen welzijn van alle inwoners, zich door het indienen van de klacht diep gekwetst heeft gevoeld.  

De tweede klacht handelde over het niet correct bijhouden van het register van de in- en uitgaande briefwisseling per mail. De gouverneur verzocht in zijn antwoord aan het college van burgemeester en schepenen zowel bij de leden van het college als de gemeentelijke diensten het belang te benadrukken van een correcte registratie van de e-mailcommunicatie en erop aan te dringen dat zij het nodige hiervoor doen.

De klacht toegestuurd aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht ging over het toesturen de voorbije drie jaar van een uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers aan de raadsleden van het OCMW uitsluitend in het Frans. De klacht werd ontvankelijk verklaard doch ongegrond om reden onder meer de uitnodiging uitging van een private Franstalige vereniging die door het gemeentebestuur met een begeleidende mededeling in het Nederlands verder aan de bestemmelingen werd doorgezonden.

Nadien kwam het nog tot een vinnige discussie en wederzijdse verwijten tussen enerzijds het onafhankelijk raadslid Rudi Geuens en anderzijds de schepenen Dirk Willem en Cindy Durieux omtrent de aanhoudende klachtenregen tegen het gemeentebestuur en zijn persoonlijke ingesteldheid. Open voor de Mens raadslid Sabine Vermassen dan weer riep Rudi Geuens op zich in te laten met de zaken die er echt om doen en inzake de taalregeling zich bij de beslissingen neer te leggen en niet steeds weer opnieuw gelijkaardige klachten in te dienen. Burgemeester Kristof Cattie sloot de discussie af door te stellen “dat de meeste mensen niet langer de houding van raadslid Rudi Geuens aanvaarden”. Schepen Dirk Willem droeg de algemeen directeur op een rekening op te maken van het aantal uren dat zij al heeft moeten besteden aan het voorbereiden van de antwoorden op de klachten voor de bevoegde instanties. 

Varia

Henk Verhofstadt drong aan de toegang met kasseien naar de evenementenzaal Plosje10 met spoed aan te pakken voor de toegankelijkheid van mensen met een beperking. Ook voor het in orde brengen van de  omgeving van het gewezen bankkantoor in het centrum vroeg hij om een dringende actie aangezien het verwaarloosd zicht het imago van de gemeente schaadt.

Dit nieuwsbericht delen: