HEIKRUIS – Het herstellen van de kerktoren gaat deze week van start

De eerstkomende dagen vangen de herstellingswerken aan de toren van de St-Bernarduskerk in Heikruis aan. Die behelzen een nazicht over het gans oppervlek van het metselwerk met waar nodig vervangingen van elementen in zandsteen-breukstenen en blauwe hardsteen. Ook het voegwerk wordt overal nagekeken en hersteld. De toren krijgt ook een injectiebehandeling tegen opstijgend vocht. Die omvangrijke werken kunnen nu worden uitgevoerd doordat er een gunstig gevolg werd gegeven aan het gezamenlijk door de kerkfabriek van Heikruis en het lokaal bestuur van Pepingen ingediende vergunnings- en subsidiedossier. Samen met de kerkfabriek en de Vlaamse overheid staat het gemeentebestuur in voor een structurele oplossing. De kerktoren zal dan ook volledig gerestaureerd worden en dat tot algemene tevredenheid van het bestuur van de kerkfabriek, die de kat de bel aanbond. De werken zullen ongeveer een jaar duren. 

De volledige dakconstructie wordt aangepakt. Aan de betonnen basisconstructie aan de binnenkant scheelt gelukkig niets. De stabiliteit van de kerktoren kwam dan ook nooit in het gedrang. Alle smeedijzeren en metalen verankeringen worden nagekeken, duurzaam hersteld en/of vervangen waar nodig. Het binnen- en buitenschrijnwerk krijgt een flinke update, net als de dakkapel. Ook de topbekroning, de galmborden, de kroonlijsten en de eiken dakoversteek worden behandeld, hersteld of vernieuwd. Nieuwe ladder- en klimhaken, ankerpunten, elementen in lood en zink en nieuwe duivenwering worden eveneens aangebracht. Tot slot krijgt de kerktoren ook een volledig nieuwe dakbekleding in natuurleien.

Ook een flinke financiële inspanning van de kerkfabriek

René De Prins, voorzitter van de kerkraad en tevens voortrekker in het dossier: “Het is nu toch al meer dan 7 jaar geleden dat werd vastgesteld dat de constructie van vooral de toren van de kerk dringend aan herstellingen toe was. Stenen kwamen los waardoor een gevaarlijke situatie werd geschapen. Wij hebben toen restauratie-architect Veerle Nijs aangesproken. Haar advies was formeel: dringend restaureren en de toren onmiddellijk voorzien van een net als bescherming tegen die vallende stenen. Vanuit onze kerkraad met vooral ook onze secretaris Etienne Paridaens en onze penningmeester Luc Decrick gingen wij aan de slag. Contacten met het bisdom en het gemeentebestuur maakten evenwel snel duidelijk dat de financiering ‘het’ grootste probleem zou worden. Aangezien alles laten belopen zonder handelen geen optie was werd een subsidiedossier aan verschillende overheden overgemaakt. Via compromissen met ook het lokaal bestuur werd in de schoot van de kerkraad beslist  twee  bouwgronden te verkopen om zodoende de geraamde totale kostprijs van nagenoeg 670.000 euro mee te kunnen bekostigen. Hiervan  subsidieert de Vlaamse overheid goed 250.000 euro. Het overige deel wordt fifty-fifty verdeeld over de gemeente Pepingen en de kerkraad à rato van om en bij 210.000 euro voor beide partijen”.   

Burgemeester Eddy Timmermans: “Het gaat om een omvangrijke restauratie van de kerktoren waarbij werd gekozen voor een duurzame oplossing om in eerste instantie de veiligheid in en rond de plaats, de buurt van de kleuterschool, de parochiezaal en de parkeerplaatsen te garanderen. De opdracht werd door de kerkfabriek gegund aan aannemer Van Loy, een restauratiebedrijf uit Herselt (Aarschot) met een bijzondere voorliefde voor monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde”.

Schepen Rudi Seghers, bevoegd voor erfgoed: “De St-Bernarduskerk is een belangrijk en duidelijk herkenbaar deel van de dorpskern van Heikruis en tegelijk ook een belangrijk stuk van ons Pepings erfgoed. Onze gemeente is gezegend met meerdere erfgoedpareltjes en die koesteren we. In Bellingen ronden we later dit jaar de derde en meteen laatste fase af van de restauratie aan de Abdijkerk. We staan ook voor de herstelling van de Onze Lieve Vrouw Terlindenkapel in Heikruis en het Graf d’Herbais in Pepingen. En ook de authentieke graven rond de kerk in Beert en in Heikruis worden stuk voor stuk gerestaureerd terwijl de kerkhoven zelf worden ingegroend. Pepingen heeft sinds 2017 een kerkenbeleidsplan dat moet vernieuwd worden tegen ten laatste 2025. We treffen nu dan ook de voorbereidingen voor het opzetten van een werkgroep die moet nadenken over de toekomst van onze kerken. Een herbestemming is een moeilijk proces maar mag geen taboe uitmaken als het gaat over nieuwe, maatschappelijk nuttige functies voor het gebouw. Daar is zeker ruimte voor in Heikruis en bij uitbreiding in Pepingen”.

Nog andere grote werken in Pepingen

“Ook nog in Heikruis worden er sinds half vorig jaar in de Eeckhoudtstraat, de Mortagnestraat, de Weverkeits en de Neerstraat ingrijpende werken uitgevoerd aan zuiver water en de aansluiting van Heikruis en de Weverkeits (1934m)  op een KWZI (Kleinschalige Waterzuiveringsinstallatie). Die werken evolueren goed en in de Weverkeits, de Mortagnestraat en de Eeckhoudtstraat heeft men zelfs vroeger dan voorzien al een asfaltlaag kunnen leggen”, geeft burgemeester Eddy Timmermans ook graag mee. “En er worden ook structurele rioleringswerken in het vooruitzicht gesteld in de Kareelstraat, de Kriekelaerestraat, de Terkammenstraat en de Huttestraat in Bellingen/Bogaarden (2500m). Ook hier wordt door Aquafin een project opgezet voor het zuiveren van het afvalwater en het verbeteren van de waterkwaliteit en waarbij in de nabije toekomst ook Bogaarden wordt aangesloten op het KWZI Pepingen.

Over de geplande werkzaamheden aan de kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden, sinds 2004 een beschermd monument, bevestigt burgemeester Eddy Timmeremans alvast de eerdere benadering vanuit zijn bestuursploeg: “Het is de bedoeling om mits toelating van monumentenzorg en met beperkte financiële middelen de kapel te verfraaien zonder er daarbij veel aan te veranderen. Dat dossier is nu in behandeling bij ERF (Erfgoedstichting Vlaams-Brabant) dat de vele gerezen vragen zal behandelen om het restauratieproject in goede banen te leiden. In afwachting worden eerstdaags snoeiwerken uitgevoerd aan de lindebomen die samen met de kapel deel uitmaken van de beschermde site”.

Dit nieuwsbericht delen: