BEVER – Schepen Cindy Durieux mocht de eerste steen leggen van het nieuw schoolgebouw in Akrenbos  

Enkele weken terug mochten de bulldozers zich opmaken het oud schoolgebouw op de site van Akrenbos 133, één van de drie locaties van de gemeentelijke basisschool (GBS) Ak’Cent, te slopen. Nu was het een trotse schepen voor onderwijs Cindy Durieux die de plechtigheid van de ‘eerstesteenlegging’ van het nieuw schoolcomplex mocht leiden en mede in naam van het lokaal bestuur de nadruk mocht leggen op het begin van een belangrijk nieuw hoofdstuk voor de gemeentelijke basisschool Ak’Cent en de ganse Beverse gemeenschap. Leerlingen, ouders, leerkrachten, gemeentelijke mandatarissen, gewezen burgemeester Luc Deneyer en schepenen en een aantal genodigden waren getuige van dit toch wel bijzonder moment. Als alles volgens plan verloopt zou het nieuw schoolcomplex eind 2025 instapklaar zijn.

Een drastische ingreep  

Schepen Cindy Durieux: “We hebben als bestuur goed geluisterd naar de noden van het lerarenkorps en de directie. Hun wensen werden zorgvuldig omgezet in dit bouwproject door het architectenteam ODA – StARchitecten en EVA-architecten en dit onder het waakzaam oog van Koen Devloed, onze projectleider, die ons werd toegewezen door Haviland. Wij zijn er zeker van dat deze prachtige kleuterschool er één wordt waar we als kleinste gemeente van het Pajottenland trots zullen mogen op zijn.

Tot 2022 was de gemeentelijke basisschool met zijn meer dan 400 leerlingen verdeeld over 3 vestigingen. Om ze duidelijk van elkaar te onderscheiden kregen zij de sitenamen Ak’Cent-centrum, Ak’Cent-Akrenbos 133 (kleuters) en Ak’Cent-Akrenbos 71a (lager) mee. Om dat contingent leerlingen nog beter onderwijs, met daaraan gekoppeld een adequate huisvesting, te kunnen aanbieden besliste het gemeentebestuur van de vorige legislatuur te gaan voor een drastische ingreep waarbij op termijn van drie naar twee vestigingsplaatsen zou kunnen worden overgegaan. Hierbij zou dan de infrastructuur van de vestiging van het kleuterpaviljoen in Akrenbos 133 fors worden uitgebouwd tot 10 klassen en een refter/turnzaal terwijl de vestiging Akrenbos 71a zou worden afgebouwd.

Al in 2020 werd in die zin een subsidiedossier bij het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) ingediend en ontvankelijk verklaard. Daarop volgde een architectenontwerp dat uitmondde in een vergunningsaanvraag die positief werd onthaald. Begin 2023 volgde dan een aanbestedingsprocedure die tot de aanstelling van een aannemer zou dienen te leiden.

Het feit dat we steeds moeten uitbreiden, bewijst dat er in onze gemeente kwalitatief onderwijs wordt verstrekt. Om kwalitatief onderwijs te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk dat de infrastructuur mee evolueert. In december 2006 werd er dan ook al een nieuwe vestiging gebouwd in het centrum en in september 2016 werd de kleuterschool hier achteraan gerealiseerd.

Wij hebben er voor gekozen de gebouwen Akrenbos 133 gedurende de ganse tijd van de werken niet als schoolgebouw te gebruiken. Wij hebben dan ook een herindeling van de klassen voorzien die geldig zal blijven tot na de werken. Wij trachten er voor te zorgen dat de bouwwerken zo weinig mogelijk impact zouden hebben op het onderwijs.  Na de nieuwbouw en mits een herschikking van de klassen zal Akrenbos 133 de vestiging zijn voor alle kinderen uit de kleuterklassen en het eerste leerjaar. De overige lagere klassen krijgen dan een vaste stek in het centrum. Akrenbos 133 zal bij de opstart de vaste stek worden voor nagenoeg 160 leerlingen maar er is voldoende extra ruimte voorzien om de mogelijke aangroei van de komende jaren op te vangen”.

Een ganse procedure

Voor het realiseren van het bouwproject voor de school Akrenbos 133 verleende Bever een ‘in-house’ opdracht aan de vereniging voor intergemeentelijke samenwerking Haviland. Daarbij stond en staat Haviland dan verder in voor de studie en de bouwopvolging van het project, het ontwerp en de verwezenlijking van de veiligheidscoördinatie evenals voor de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB). In dezelfde zin werden ook de voorwaarden voorzien in de overeenkomst ‘projectregie’ goedgekeurd. Er zou wel mogen gerekend worden op om en bij de 70% subsidies vanuit AGION. Het architectenbureau Oda uit Geraardsbergen tekende na veel overlegmomenten een definitief plan uit dat als basis diende voor de vergunningsaanvraag. Vooraleer echter te kunnen overgaan tot het uitbreiden van de school Akrenbos 133 moest wel ook nog werk gemaakt worden van de aankoop van aanpalende bouwgronden.

Clusters van huisjes

Architect-zaakvoerder  Mathias Desmecht van  ODA architectenbureau : “Het ontwerp van de nieuwe school omarmt een innovatieve benadering geïnspireerd door de landelijke omgeving van Akrenbos. Het complex zal bestaan uit verschillende clusters van huisjes, die elk een specifiek onderdeel van het onderwijsprogramma huisvesten. De architectuur legt daarenboven de focus op flexibiliteit en duurzaamheid. Een open stalen structuur zonder dragende muren biedt de mogelijkheid om de ruimte modulair aan te passen aan toekomstige behoeften.
In het tijdsschema stellen wij eind juni 2025 als streefpunt voor de oplevering”.

Voor het symbolisch inbedden van de ‘traditionele eerste steen’ kreeg schepen Durieux de hulp van de leerlingen van de leerlingenraad. Zij legden er nog stenen bij met voor elke steen een kort tekstje. Directrice Dorien Cochez gaf mee dat de tekstjes het werk waren van alle klassen van klein tot groot. Het was burgemeester Kristof Cattie die de plechtigheid mocht afsluiten met een dankwoord voor alle geledingen en een heildronk op het succes van het nieuw paviljoen als een inspirerende leeromgeving voor de toekomstige generaties.

Dit nieuwsbericht delen: