HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 29 mei

Fusie * Kerkfabrieken * Burgerbudgetten * Intradura *  Haviland * Raamovereenkomst ‘Brandstoffen in bulk * Raamovereenkomst ‘Maaltijdcheques’ * Sportregio Pajottenland * De Lijn * Babytheek * Verkoop  *  Extra gemeenteraad  * ….

Fusie

In het kader van de beslissing tot vrijwillige fusie aanhoorden de raadsleden de periodieke rapportering. Daarbij werden de syntheseverslagen van de werkgroepen overlopen. Het komt er nu op aan de processen en procedures op elkaar af te stemmen.

De fusiecafés ‘straatnamen’ werden begeleid en de brieven voor de verdere procedure werden verzonden. De straatnamen zullen op de gemeenteraad van oktober 2024 definitief kunnen worden goedgekeurd. Momenteel lopen de stemmingen. In juni vindt de bezwaartermijn plaats.

De werkgroep ‘Ruimte’ gaat de GECORO’s samenbrengen om het ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen.

Met betrekking tot het afvalbeheer is er een voorstel uit de bus gekomen waarbij, conform het fusiedraaiboek, de inzameling en de verwerking van de verschillende afvalstromen over het grondgebied van de nieuwe fusiegemeente verdeeld worden tussen Ilva en Intradura. Het voorstel houdt in dat Ilva zou instaan voor de inzameling en verwerking van het restafval via Diftar, het GFT via Diftar en het grofvuil. Intradura dan weer zou instaan voor de inzameling en de verwerking van papier en karton, het P+MD, het glas in glasbollen en het afval in de ondergrondse containers. De drie recyclageparken zouden in gemeentelijk beheer geëxploiteerd moeten worden. De concrete modaliteiten daartoe moeten evenwel nog uitgewerkt worden.

Fractieleider Paul Beyl van Kwadrant Plus peilde naar de effecten op de werklast en de houding van het personeel. Algemeen directeur An Naert gaf mee dat de werklast zwaar uitvalt daar er honderden zaken dienen geregeld te worden, de ene al complexer dan de andere. Burgemeester Kris Poelaert zei dat er een zware druk op het personeel rust: “Een fusie met drie is soms ingewikkeld en moeilijk. Het jaar 2025 zal alleszins een overgangsjaar worden maar voor bepaalde zaken is dat niet aan de orde. Die dienen al op 1 jaar operationeel te zijn. Het personeel werkt alleszins keihard. Velen zien er een uitdaging in. De sfeer blijft dan ook goed, alhoewel er soms op individueel vlak praktische problemen de kop opsteken zoals het verder van huis werken en de noodzaak daarbij te overwegen een tweede auto te moeten voorzien”.

Kerkfabrieken

Jaarlijks moeten de bestuursorganen van de kerkfabrieken de rekening over het voorgaande dienstjaar voor 1 maart vaststellen en die bezorgen aan het centraal kerkbestuur, dat die rekeningen dan op zijn beurt voor 1 mei bezorgt aan het gemeente- en provinciebestuur. De rekeningen zijn immers onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

De jaarrekeningen van de kerkfabrieken van O.L.V. Kokejane, Sint-Niklaas Herfelingen, Sint-Petrus en Paulus Herne en Sint-Pieter Sint-Pieters-Kapelle werden vastgesteld door de bestuursorganen in de maand januari/april 2024 en ter beschikking gesteld aan het gemeentebestuur via Religiopoint op 01/05/2024. Naast de cijfers van de rekening worden ook de cijfers van het budget opgenomen en de cijfers van de voorgaande jaarrekening.

Met uitzondering van Paul Beyl van Kwadrant Plus die zich onthield en van raadslid Eric Eeckhoudt , die bij de behandeling van dit agendapunt als betrokken lid van de kerkfabriek van Herfelingen de zitting diende te verlaten werd een gunstig advies verleend over de jaarrekeningen 2023 van de kerkfabrieken van Herne met volgend resultaat:

Burgerbudgetten

Het project Memento werd geselecteerd voor het burgerbudget van deelgemeente Herfelingen. Bij besluit van de gemeenteraad van 21 december 2023 tot vaststelling van de lijst van nominatief toegekende subsidies werd de toekenning van een budget van 6.000 euro goedgekeurd.

Omwille van de prijsstijgingen tussen het indienen van het project en de effectieve uitvoering vroegen de indieners van het project, Rotaryclub Herne Markvallei, een verhoging van het toegekende budget aan. Een vermoedelijke prijsstijging tussen de 15 en 20% tussen het indienen van het project en de realisatie is redelijk. De raadslieden stemden unaniem in het besluit van 21 december 2023 houdende de vaststelling van de nominatieve subsidies aan te passen en het project nu een budget van 7.200 euro in de plaats van 6.000 euro toe te kennen.

Intradura

Voor zijn afvalbeheer is Herne bij Intradura aangesloten. Op 19 juni 2024 organiseert Intradura haar gewone algemene vergadering. Herne wordt daarin effectief vertegenwoordigd door Eric Eeckhoudt maar ingevolge zijn onbeschikbaarheid op die datum zal het zijn plaatsvervanger, raadslid Vanessa Van Hende, zijn die deze keer Herne zal vertegenwoordigen. De raadsleden keurden de agenda en het mandaat goed.

Haviland

Zowel het lokaal bestuur als het OCMW van Herne zijn aangesloten bij Haviland igsv, een streekintercommunale voor de 35 gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Op 19 juni 2024 organiseert Haviland igsv een gewone algemene vergadering. De afgevaardigden werden eerder aangeduid voor de volledige legislatuur. Als effectief aangesteld lid voor het gemeentebestuur zal Vanessa Van Hende ook bij die gewone algemene vergadering Herne vertegenwoordigen. Voor het OCMW is dat Brent Roobaert. De raadsleden stemde ook hier in met de agenda en het mandaat.

Raamovereenkomst ‘Brandstoffen in bulk – maart 2024

Bij besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2023 is het lokaal bestuur Herne toegetreden tot de aankoopcentrale TMVS (Creat/Farys). Die aankoopcentrale biedt nu ook een raamovereenkomst voor de aankoop van ‘brandstoffen in bulk-maart 2024’ aan. De raadsleden zetten het licht op groen om ook in die raamovereenkomst in te stappen voor het bestellen en het aankopen van brandstoffen voor de gemeentelijke gebouwen die nog via mazout verwarmd worden en voor het bestellen en het aankopen van brandstof voor de tractoren. De huidige gebouwen die nog verwarmd worden met mazout zijn het Dominicanessenklooster, het kaatslokaal Kokejane en de dekenij Herne.

De afnames van de laatste 3 boekjaren zijn :

2023 : 27 341,30€ incl. btw
2022 : 32 266,66€ incl. btw
2021 : 24 621,21€ incl. btw.

De bedragen van 2021 en 2022 zijn omgerekend naar de verbruiken van de huidige bestaande gebouwen die nog met mazout verwarmd worden. De gemeentelijke basisschool De Regenboog In Herfelingen is immers in 2022 overgeschakeld naar aardgas.

Raamovereenkomst ‘Maaltijdcheques’

In uitvoering van de rechtspositieregeling kennen de gemeente en het OCMW aan hun medewerkers maaltijdcheques toe. De huidige overeenkomst voor het aanmaken, leveren, beheren en innen van maaltijd- en ecocheques is op basis van de raamovereenkomst van het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid op 16 december 2020 toegewezen aan Edenred voor een periode van 4 jaar en die afloopt op 30 juni 2024. De opdracht dient dan ook opnieuw toegewezen te worden.

Voor die opdracht kan er een beroep gedaan worden op de raamovereenkomst van Creat die de opdracht gunde aan Pluxee of op de raamovereenkomst van het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid die vanaf 1 juli 2024 een nieuwe opdracht zal toewijzen. Gezien zowel het lokaal bestuur Gooik als het lokaal bestuur Galmaarden voor deze opdracht samenwerken met Pluxee is het aangewezen om in het kader van de fusie als lokaal bestuur Herne de opdracht ook toe te wijzen aan Pluxee via de raamovereenkomst van Creat.  

Pluxee (Sodexo) levert elektronische betaalkaarten met chip, gekoppeld aan een persoonlijke rekening voor elke gebruiker. De kaart fungeert als een slimme bankkaart, want de gebruiker wordt op de hoogte gehouden van storingen, vervaldatum, stortingen, saldo, uitzonderlijke kortingen en wedstrijden. Naast elektronische maaltijdcheques, kan het bestuur bij Pluxee ook terecht voor zowel elektronische ecocheques, elektronische sport-en cultuurcheques en elektronische cadeaucheques.

Sportregio Pajottenland

Groen licht was er ook voor het goedkeuren van de jaarrekening 2023 van de interlokale vereniging Sportregio Pajottenland 2023, waartoe ook Herne behoort.

Het totaal van de ontvangsten bedraagt 73.570,80 euro, de uitgaven bedragen 63.232,94 euro. De staat van opbrengsten en kosten van boekjaar 2023 sluit af met een positief saldo van 10.337,88 euro. Gelet op het saldo 2023 wordt het volledig bedrag overgedragen naar boekjaar 2024. Het saldo van de rekening bedraagt 86.084,58 euro.

De Lijn

Paul Beyl verschafte enige toelichting bij zijn deelname aan de algemene vergadering van De Lijn, die de dag voordien doorging in Mechelen. Aan de hand van die toelichting kwam onder de raadsleden ook de problematiek van het beperkt aanbod van openbaar vervoer in de plattelandsgemeenten aan bod. Burgemeester Kris Poelaert vond dat een belangrijk punt waarvoor alsnog zeker een oplossing dient gezocht te worden. Vanuit zijn idealistisch oogpunt wierp Paul Beyl dan weer op dat er best een buslijn tussen de drie deelgemeenten van de fusiegemeente zou dienen te lopen.

Babytheek

Het huishoudelijk reglement van de intergemeentelijke babytheek werd aangepast in de zin dat er voortaan in geval van een twee- of meerling meer dan vijf voorwerpen kunnen uitgeleend worden naargelang het aantal kinderen. De babytheek is gehuisvest in het gemeenschapscentrum  Baljuwhuis, Kammeersweg 2, 1570 Galmaarden en heeft er een fysieke uitleenbalie.

Verkoop    

De raadsleden stemden ook in met de ontwerpakte van de verkoop van een perceel grond van 9a 07ca. Dat perceel betreft een achtergelegen tuinzone gekend ten kadaster als bouwland. Het perceel is gelegen langsheen de spoorlijn Edingen – Geraardsbergen. Het perceel grenst ten westen aan de spoorlijn Edingen – Geraardsbergen en aan aanpalende landbouwpercelen en een achtergelegen tuinzone. De dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse belastingsdienst stelde het ontwerp op. De verkoopprijs is vastgesteld op 2.800 euro.

Extra gemeenteraad

Burgemeester Kris Poelaert deelde op het eind mee dat er, omwille van de fusie, uitzonderlijk een extra gemeenteraad zal dienen gehouden te worden op woensdag 31 juli 2024.  

Dit nieuwsbericht delen: