PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 28 mei 

Financieel * Opdrachtbrief en visie korpschef * Varia….

Financieel * Opdrachtbrief en visie korpschef * Varia….

Financieel

De raadsleden kregen vooreerst de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans voor het dienstjaar 2023 ter goedkeuring voorgelegd. Het was de bijzondere rekenplichtige Patrick Bombaert die hen doorheen het dossier loodste en aangaf dat die toch nog positief kleuren. Het begrotingsresultaat 2023 in de gewone dienst bedraagt 3.675.126 euro, in de buitengewone dienst 1.640.916 euro. Voor het totaal van de uitgaven in het eigen dienstjaar 2023 (8.451.295 euro) valt er een stijging met  530.626 euro op ten opzichte van 2022, wat overeenstemt met 6,7%. Aan de kant van de ontvangsten is een stijging met 14,5% waar te nemen maar die is hoofdzakelijk te wijten aan het optrekken van de gemeentelijke dotaties. De resultatenrekening over het dienstjaar 2023 geeft een resultaat aan van 1.614.638 euro. Als voorzitter van de politieraad merkte de Hernse burgmeester Kris Poelaert op dat ‘de kas’ van de politiezone vanuit de gemeenten toch wel goed gespijsd werd onder meer om meer personeelsleden aan te trekken doch dat dit toch nog altijd niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. Hij stelde ook vast dat verhoudingsgewijs en procentueel gezien de gemeentelijke dotaties almaar stijgen terwijl die vanuit de federale overheid dalen.

De raadsleden stemden unaniem ook in met de eerste begrotingswijzigingen van het lopend dienstjaar 2024 vooral op basis van het inbrengen van de resultaten van de rekening 2023 in de begroting. Het geraamd resultaat van de begroting 2024 in de gewone dienst loopt zo terug van -1.392.105 euro naar -1.279.959 euro waardoor het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024 komt te liggen op 2.395.166 euro. In de buitengewone dienst loopt het geraamd resultaat van de begroting 2024 op van 193.800 euro tot 1.640.916 euro waardoor het geraamd algemeen begrotingsresultaat komt te liggen op het vereiste resultaat van 0 euro.

Tijdens de bespreking viel vooral de nieuwe benadering van de wijkpolitie in de smaak van de raadsleden. Korpschef David Cummins gaf wel aan dat het niet ging om het terug opzetten van de wijk- of onthaalposten van vroeger maar eerder om het instellen van contactpunten in de verschillende gemeenten waar de wijkinspecteurs volgens hun beoordeling puur wijkgeörienteerde activiteiten kunnen uitvoeren zoals het verzekeren van slachtofferhulp. “Het is vooral de uitgestrektheid van het grondgebied dat daartoe heeft geleid”, stelde de korpschef, die stellig hoopt op termijn te kunnen beschikken over een volledig personeelskader om dat mogelijk te maken. De raadsleden vonden het opnieuw instellen van die wijkantennes wel belangrijk naar de burgers toe. Die ervaarden het centraal onthaal in het nieuw politiehuis in Kester immers afstandelijk en moeilijk bereikbaar.

Opdrachtbrief en visie korpschef

Na zijn aanstelling als korpschef op 1 februari 2023 kwam korpschef David Cummins onmiddellijk voor een vrij aanzienlijk aantal uitdagingen te staan. Zo waren er, naast het opbouwen van het vertrouwen met en onder het personeel, ook niet alleen de verhuis naar het nieuw politiehuis, de broodnodige heroriëntering van het onthaal, het blijven verzekeren van de zeven basisfunctionaliteiten van de lokale politie ondanks een uitgesproken schaarste aan personeel en het informatiegestuurd politiewerken. Daarbij kwam ook nog de almaar toenemende specialisatiedruk met onder meer de strijd tegen de cybercrime, het financieel rechercheren en de bestuurlijke handhaving.

Het korps telde bij zijn aankomst organiek 70 politiemensen en 15 leden in het administartief en logsitiek kader (Calog). Momenteel telt het korps slechts 59 operationele medewerkers op kader maar waarvan er 3 in opleiding zijn en 4 langdurig afwezig. Het aantal inzetbare politiemensen ligt dan ook op 52 medewerkers maar waarvan er slechts 44 volledig inzetbaar zijn. Dat maakt dan dat er door die medewerkers korpsbreed dient ingesprongen te worden voor het kunnen verzekeren van alle diensten. Het trachten te komen tot een volledig bezet personeelskader door het rekruteren van nieuwe politiemensen of het aantrekken van politiemensen uit andere politiediensten is dan ook een van de belangrijkste bekommernissen van de korpschef, die daartoe dan ook samen met het team van de werkgroep recrutering grote inspanningen levert onder meer door het geregeld opzetten van informatiemomenten voor belangstellenden in het politiehuis en het aanwezig zijn op grote volkstoelopen met een promotiestand.

Tegenover al die uitdagingen diende de korpschef ook nog wettelijk gezien een beleidsplan of opdrachtbrief uit te schrijven waarin progressief de strategische doelstellingen tegen het einde van zijn mandaat in 2027 worden weergegeven. Naast dat deel van de strategiebepaling zijn er ook nog in datzelfde domein het voorbereiden van het nieuw zonaal veiligheidsplan vanaf 2026 en van de nieuwe meerjarenplanning.

In overleg met zijn medewerkers is de gedreven en realistisch ingestelde korpschef tot 10 strategische doelstellingen gekomen. Daarbij horen het streven naar een volledig opgevuld kader, het inburgeren van een transversale en dienstoverschrijdende manier van werken, het herwaarderen van de wijkwerking door de wijkinspecteurs terug maximaal in de wijken inzetbaar en aanspreekbaar te maken, het proactief rechercheren en het efficiënt omgaan met de inzet van de beschikbare politiecapaciteit bij evenementen.

In zijn visietekst heeft de korpschef het dan ook nodig geacht te komen tot een wijziging van de personeelsformatie en van het organogram. Op operationeel vlak worden zo drie werkprocessen naar voren geschoven die ieder onder de leiding komen te staan van een commissaris. Die drie processen zijn het proces ‘noodhulp en onthaal’ (team interventie, team onthaal), het proces  ‘toezien en handhaven’ (team wijk, team verkeer, team openbare orde) en het proces ‘navolgende onderzoeken en informatiegestuurd werken’ (team lokale recherche en team local real intelligence centre).

De wijziging van de personeelsformatie houdt in dat het operationeel kader wordt herleid van 70 tot 69 waarbij evenwel het aantal inspecteurs wordt opgetrokken van 50 naar 52 door de 3 bedieningen voor agent te schrappen. Een agent mag immers slechts een beperkt aantal politietaken uitvoeren daar waar een inspecteur meer algemeen bevoegd is. In het Calog-kader dan weer wordt het aantal medewerkers aangedikt van 15 naar 16 door het calogiseren van een operationele bediening (geschrapte bediening 3de agent). Zodoende blijft het totaal aantal medewerkers vastgelegd op 85. Overigens is er ook nog een Calog-er niveau C tewerkgesteld bij de politie voor het mede afhandelen van de GAS 5-boetes ten voordele van de gemeenten. De korpschef stelt dat de wijziging in de personeelsformatie geen al te grote personeelskosten zal meebrengen en dat de formatie nu ook voor het personeel doorgroeimogelijkheden biedt wat het retentiebehoud in het korps moet ten goede komen.

De korpschef geeft ook aan open te staan voor samenwerking met partners zowel binnen het politiebestel als daarbuiten.

In de rand werd ook de functiebeschrijving voor de commissaris van het proces ‘navolgende onderzoeken en informatiegestuurd werken’ gewijzigd wat zou moeten leiden tot het aantrekken van kandidaten. Raadsleden wierpen de noodzaak op de kosten degelijk te blijven monitoren. Ook werd naar voren geschoven de mogelijkheden tot het inzetten van politie te paard te overwegen en vrijwillige burgers op te leiden die dan in samenwerking met de politie bepaalde taken zouden kunnen overnemen zoals fuifcoaches, stewards, … Korpschef David Cummins kon meegeven dat die ideeën zouden worden meegenomen mede om reden ook hij er van uitgaat dat de organisatoren van evenementen meer dienen geresponsabiliseerd te worden zodat de politie niet meer op maar rond de omgeving van het gebeuren zou kunnen actief zijn.

Dit nieuwsbericht delen: