GALMAARDEN-GOOIK-HERNE – Europese, federale en Vlaamse verkiezingen naderen nu met rasse schreden

Alle Belgische burgers van 18 jaar en ouder zijn op 9 juni verplicht om te stemmen voor een nieuw Europees, federaal en Vlaams parlement. Die stemming is geheim. Belgische burgers die in het buitenland wonen, kunnen zich registreren om te stemmen bij de Belgische ambassade of consulaat. Ook zij zijn verplicht te stemmen als ze geregistreerd zijn. Krachtens de wet van 25 december 2023 is er voor de Europese verkiezingen daarenboven een stemplicht voor 16- en 17- jarigen. Voor de komende Vlaamse verkiezingen telt Herne 5.296, Galmaarden 6.947 en Gooik 7.375 kiezers.

Toegelicht

Er bestaan twee verschillende manieren om te stemmen: ofwel heeft uw gemeente gekozen voor de elektronische stemming ofwel kiest zij er voor de stemming op papier te behouden. Zowel in Galmaarden, Gooik als Herne heeft het lokaal bestuur besloten het systeem van de stemming op papier te behouden. Stemmen dient te gebeuren op het adres en het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief. De stembureaus zijn open vanaf 8u en sluiten om 14u in geval van stemming op papier en om 16u wanneer er elektronisch gestemd wordt.

Indien een stemgerechtigde niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen kan hij ofwel een volmacht geven ofwel zijn onthoudingsredenen naar de vrederechter van zijn kieskanton doorsturen. Die zal dan oordelen of de aangegeven redenen al dan niet verantwoord zijn. Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij reeds heeft gestemd.

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart moet u onmiddellijk DOCSTOP bellen (00800 2123 2123). Vervolgens moet u onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). De politie of het gemeentehuis geeft u een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Iedere kiesplichtige behoort tot een kieskring. De gemeenten  van het toekomstig Pajottegem behoren voor Europa tot de kieskring Vlaanderen, voor de federale en de Vlaamse verkiezingen tot de kieskring Vlaams-Brabant. Voor de verkiezingen in die kieskringen werden de lijstnummers door de Kiesraad als volgt toegekend: 1 Vlaams Belang,  3 Open VLD, 5 Volt, 8 PVDA, 9 Vooruit, 10 N-VA, 15 GROEN, 16 cd&v, 17 Voor U, 19 BELG.UNIE-BUB, 20 Partij Blanco, 21 l’Unie, 22 UF, 23 Partij vr de Bomen.

Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 worden in België de Europese verkiezingen gehouden (blauwe kiesbrief) . Tijdens deze verkiezingen kiezen de Belgen hun vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen vinden elke vijf jaar plaats en alle lidstaten van de Europese Unie stemmen in dezelfde periode voor hun Europese parlementsleden. Voor de Europese verkiezingen is België onderverdeeld in drie kieskringen: Vlaanderen, Wallonië, en Brussel-Hoofdstad. Voor het Europees Parlement zijn er over gans het land 22 zetels te begeven, dat is 1 meer dan dat dit in de thans aflopende periode het geval was. De kiezers uit het toekomstig Pajottegem die deel uitmaken van de kieskring Vlaanderen krijgen daartoe een blauwe kiesbrief met 9 lijsten. Iedere lijst is samengesteld uit maximum 13 kandidaten en 8 opvolgers

https://verkiezingen.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/EU_N_3172351-stembiljet_blauw_europees_P-web.pdf

Federale verkiezingen

Als er op 9 juni 2024 zijn er ook federale verkiezingen . Dat betekent dat de Belgische kiezers hun vertegenwoordigers kiezen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een van de twee kamers van het Federaal Parlement. Die Kamer bestaat uit 150 zetels die worden toebedeeld aan de rechtstreeks gekozen burgers. België is verdeeld in verschillende kieskringen die overeenkomen met de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elk van deze kieskringen kiest een aantal vertegenwoordigers op basis van hun bevolkingsaantal. Het totaal aantal te verdelen zetels voor het Vlaams Parlement  bedraagt 124, waarvan 118 voor rechtsreeks gekozenen in het Vlaams gewest en 6 afkomstig uit het kiesgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De aanduiding van de senatoren gebeurt aan de hand van een bijzondere (coöptatie)procedure, waarin de kiezers niet rechtstreeks betrokken worden. De kiezers uit het toekomstig Pajottegem krijgen daartoe een witte stembrief  met 11 lijsten. Iedere lijst is samengesteld uit maximum 15 kandidaten en 9 opvolgers.

https://verkiezingen.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/CK_VLAAMS-BRABANT_3172583-DC24062.CK-Kamer_Vlaams-Brabant.pdf

Regionale verkiezingen

Op 9 juni 2024 worden in België ook de regionale verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen kiezen de Belgen hun vertegenwoordigers voor de regionale parlementen. De resultaten van deze verkiezingen bepalen welke partijen en politici de regionale regeringen zullen vormen. België heeft drie gewesten en drie gemeenschappen, elk met hun eigen parlementen:  Vlaams parlement, Waals Parlement, Parlement van de Franse Gemeenschap, Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Duitstalige Gemeenschapsparlement. Het Vlaams Parlement is verantwoordelijk voor zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest. De Vlamingen kiezen hier hun vertegenwoordigers die bevoegd zijn voor zaken zoals onderwijs, cultuur, en bepaalde economische en sociale beleidsdomeinen. De kiezers uit het toekomstig Pajottegem krijgen daartoe een roze stembrief met 11 lijsten. Iedere lijst is samengesteld uit maximum 21 kandidaten en 16 opvolgers.

https://verkiezingen.fgov.be/sites/2024.elections.fgov.be/files/inline-files/VL_VLAAMS-BRABANT_3172587-DC24062.VL-VL_Parlement_VL_Brabant_Web.pdf

Een greep uit het politiebesluit nopens die verkiezingen van 9 juni in Vlaams-Brabant

De bepalingen van de wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 zijn van toepassing.

  • Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of gebruik te maken van hedendaagse publiciteitsvormen zoals projectietools (laser, beamers bijvoorbeeld), hogedrukreinigers en sjablonen op het openbaar domein, behalve op die plaatsen die uitdrukkelijk door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd. Op private eigendom kan dergelijke verkiezingspropaganda enkel na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of de gebruiksgerechtigde.
  • Tussen 22u00 en 07u00 en dit tot en met zaterdag 8 juni 2024 is het verboden om de campagnehandelingen uit te voeren, zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of van de gebruiksgerechtigde.
  • Van zaterdag 8 juni 2024 te 22u00 tot zondag 9 juni 2024 om 16u00  is het verboden om de campagnehandelingen uit te voeren, zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde. Ook is  het verboden gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen te organiseren, vlugschriften, foto’s of verkiezingsmaterieel uit te delen.


Geldig stemmen

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst:

  • zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Dit nieuwsbericht delen: