BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 mei  

Garageverkoop * Huwelijkslocatie *  Extra vergoeding verkiezingen * Schoolbus * Milieurecht * Varia …..

Garageverkoop

Met het oog op het organiseren van een garageverkoop vanuit het gemeentebestuur op zondag 8 september 2024 stemden de raadsleden in met een reglement daartoe. Zo dienen de deelnemers onder meer hun verkoop op te zetten op privaat domein en mogen zij geen geluidsinstallaties gebruiken. Deelnemen is gratis maar kan enkel na inschrijving, wat overigens ook nodig blijkt om het initiatief verder te kunnen bekendmaken.  Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens en onafhankelijk raadslid Rudi Geuens vonden de keuze van de datum wel enigszins eigenaardig omdat de Gezinsbond eerder al een gelijkaardige actie had aangekondigd voor de volgende zondag. Bij de stemming stemden de onafhankelijke raadsleden Rudi Geuens en Françoise Herman tegen. In de rand van de raad kon in dit verband vernomen worden dat de Gezinsbond zich inmiddels genoodzaakt heeft gezien zijn actie af te blazen.

Huwelijkslocatie

De raadsleden keurden ook een alternatieve locatie dan het gemeentehuis goed voor het voltrekken van huwelijken. Dat is de gemeentelijke ontmoetingszaal Plosje 10 achter het gemeentehuis geworden. De standaardlocatie blijft wel het gemeentehuis. Voorwaarden voor het mogen gebruiken van de gemeentelijke ontmoetingszaal zijn onder meer dat de zaal al niet verhuurd is en dat bij een rouwmaaltijd de reservatie voor het huwelijk komt te vervallen. Ook wordt de locatie pas definitief vastgelegd tot één maand voor de huwelijksdatum. Onafhankelijk raadslid  Rudi Geuens onthield zich.

Extra vergoeding verkiezingen

De gemeenteraad stemde ook in met het toekennen, bovenop de reeds zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau vastgestelde presentiegelden, van een bijkomende vergoeding van 25 euro onder de vorm van een lokale handelaarsbon aan de leden van de stem-, tel- en hoofdbureaus bij de verkiezingen van zowel die van 9 juni 2024 als die van 13 oktober 2024. Françoise Herman onthield zich terwijl Rudi Geuens tegenstemde. Hij vond dat zetelen in een bureau bij de verkiezingen een vorm van burgerzin uitmaakt.

Schoolbus

Om reden de voorziene aankoop van een nieuwe schoolbus te kostelijk uitviel en mede om reden het  lopend nieuwbouwproject van de school Akrenbos 133 ook een impact kan hebben op de schoolbusritten was er onder de raadsleden unanimiteit te vinden voor het uitschrijven van een nieuwe openbare opdracht voor het verzekeren van het schoolvervoer onder de vorm van het huren van een bus. Daartoe werden het bestek, de raming en de wijze van gunnen aanvaard. De kostprijs wordt geraamd op 80.000€ voor het schooljaar 2024-2025 en, in optie,  op 32.000€ voor de daaropvolgende drie schooljaren. Voor de aankoop van een nieuwe schoolbus was overigens al een krediet van 100.000€ voorzien in het investeringsbudget van het meerjarenplan.

Milieurecht

De raadsleden namen ook kennis van het schrijven van de provinciegouverneur, onder de hoed van het Vlaams agentschap Binnenlands Bestuur, dd. 22 april 2024 in het breed kader van een klacht met betrekking tot schendingen van het milieurecht en de uitvoering van het desbetreffend besluit van de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Als toezichthoudende overheid meldt de gouverneur in zijn schrijven niet bevoegd te zijn om tussen te komen bij klachten over milieumisdrijven en de handhaving ervan evenals ook niet bevoegd te zijn om onderzoek te voeren naar tekortkomingen van ambtenaren. Wel tikt hij het lokaal bestuur op de vingers om reden de besluitenlijsten van het college en burgemeester sinds 7 november 2023 niet meer gepubliceerd worden op de gemeentelijke webtoepassing daar waar daartoe een uiterste termijn voorzien is van 10 dagen.

Varia

Raadslid Phéline Weverbergh liet optekenen dat er veel onkruid aanwezig is op de kerkhoven van Akrenbos. Burgemeester Kristof Cattie erkende de toestand maar wees er op dat de groendienst momenteel twee langdurig zieken in zijn rangen telt waarvan een wekelijks een halve dag op die kerkhoven werkzaam was. Ook mogen er geen pesticiden tegen het onkruid meer gebruikt worden.

Raadslid Sabine Vermassen wenste te vernemen of er aan het wandelnetwerk dat door Bever loopt op aangeven van de dienst Toerisme Vlaams-Brabant al dan niet wijzigingen werden aangebracht. Schepen Cindy Durieux kon meegeven dat er wel wijzigingen werden voorgesteld doch dat deze te gronde niet werden hernomen.

Raadslid Rudi Geuens peilde naar de reden waarom de algemeen directeur de registers van de inkomende en uitgaande correspondentie niet meer doorstuurt naar de raadsleden, wat nochtans was afgedwongen bij de provinciegouverneur. De algemeen directeur weet dit aan de drukte onder meer door de komende verkiezingen. Het doorsturen zal  hernomen worden.    

Dit nieuwsbericht delen: