HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 27 maart  

Raamovereenkomst * Fusie – Periodieke rapportering * Verkiezingspropaganda * Fusie –  Schuldovername *  Burgerbudgetten * Pompstation Geraardsbergsestraat * Verkoop perceel grond * ….

Raamovereenkomst

Herne neemt deel aan de raamovereenkomst opgezet door het lokaal bestuur Kampenhout als aankoopcentrale voor het verwerven van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software. Door gebruik te maken van dit raamcontract is het gemeentebestuur vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren.

Fusie – Periodieke rapportering

Ten behoeve van de raadsleden gaf Frank Nevens, de voorzitter van de gemeenteraad, aan de hand van de jongste periodieke rapportering, de stand van zaken van het lopend fusieverhaal. Alle werkgroepen zijn thans aan de slag om de fusie verder ten gronde voor te bereiden. Die zijn operationeel op gebied van ICT, de rechtspositie en het arbeidsreglement van het personeel, de microstructuur van het tussentijds organogram waarvan de toelichting kortelings is voorzien voor  de vakbonden en voor de gemeenteraadsleden, de financiën, de dubbele straatnamen, de afvalintercommunales, het contractenbeheer en de overheidsopdrachten, de verkiezingen van zowel 9 juni als 13 oktober, de interne en externe communicatie, de participatie inzake de verandering van de straatnamen evenals de opmaak van de omgevingsanalyse.

Verkiezingspropaganda

De raadsleden hechtten hun goedkeuring aan de tijdelijke politieverordening met betrekking tot het gebruik van verkiezingspropaganda voor de gelijktijdige federale, Vlaamse en Europese verkiezingen op zondag 9 juni 2024.

Daarbij werden onder meer de locaties vastgesteld voor het aanbrengen, op welke wijze dan ook, van opschriften, affiches, beelden en fotografische voorstellingen, vlugschriften, aanplak- en kleefbiljetten als verkiezingspropaganda, dat uitsluitend mag gebeuren op het openbaar domein op de plaatsen met panelen daartoe bestemd door de gemeenteraad en dit vanaf 9 mei 2024. Die weerhouden locaties bevinden ter hoogte van het gemeentehuis van Herne, van de polyvalente feestzaal in St-Pieters-Kapelle, van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen en van de kerk in Kokejane. In die zin is dan ook het aanbrengen van verf of kleurstoffen op het openbaar domein verboden.

Bij gebruik van private eigendommen dient de gebruiksgerechtigde in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating van de eigenaar of de gebruiker van het goed. Het plaatsen van een verkiezingsbord op eigen terrein is niet meer vergunningsplichtig.

Verkiezingspropaganda met microwagen of een autocolonne is enkel toegelaten vanaf 9 mei 2024 mits voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester. De vergunning geldt slechts van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur en geldt niet op zon- en feestdagen. Autocolonnes van meer dan drie voertuigen zijn sowieso niet toegelaten.

Verkiezingspubliciteit wordt geacht aan belang te hebben verloren na de dag van de verkiezingen en dient bijgevolg door de aanbrengers correct te worden verwijderd uiterlijk op 15 juni 2024.

Elke vorm van publiciteit, aangebracht in strijd met deze politieverordening zal onmiddellijk worden verwijderd, onverminderd de toepassing van de politiestraffen die hieruit kunnen voortvloeien.

Fractieleider Paul Beyl van Kwadrant Plus merkte op dat de verordening niets bevat over het gebruik van sociale media. Burgemeester Kris Poelaert wees er op dat het gebruik van de sociale media materie is die zich bovenlokaal situeert en dat de verordening enkel maatregelen bevat die op het eigen grondgebied kunnen opgelegd worden.

Fusie – Schuldovername

In het kader van de fusie keurden de raadsleden de lijst goed van de over te dragen schulden door de samen te voegen gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne aan de Vlaamse overheid. Die drie gemeenten telden op de referentiedatum van 1 januari 2022 samen 24.941 inwoners waardoor de nieuwe fusiegemeente Pajottegem recht werd verleend op een totale schuldovername van maximaal 4.988.200 euro. De schuldovername zal op 30 september 2024 gebeuren.

Het college van burgemeester en schepenen van Herne keurde op 20/09/2023 de voorlopige lijst van de over te dragen leningen goed.

De gedetailleerde inventarislijst van alle financiële schulden van de samen te voegen gemeenten en hun OCMW’s evenals hun autonome gemeentelijke bedrijven die voor schuldovername in aanmerking komen werd al op 27/09/2023 bezorgd aan het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid. Ook de aflossingstabellen van de leningen op de inventarislijst waarvan het resterend schuldsaldo op datum van de effectieve schuldoverdracht minstens 4.988.200 euro zal bedragen werd aan datzelfde departement bezorgd.

De thans goedgekeurde definitieve lijst dient uiterlijk op 31 maart 2024, samen met de kopieën van de contracten en de aflossingstabellen van de over te dragen leningen, aan datzelfde departement bezorgd te worden.

Op vraag van Paul Beyl die opmerkte dat de lijst onder meer geen schuldenovername voor Gooik aangaf, duidde burgemeester Kris Poelaert dat voor het totaal van de drie gemeenten de over te nemen schulden werden aangegeven die nog aan de hoogste interestvoeten uitstonden.  

Burgerbudgetten

Het reglement houdende de aanwending van de burgerbudgetten 2020-2025 was aan een aanpassing toe. De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2022 dat reglement goed waarin bepaald was dat eind december 2024 de uiterste realisatiedatum was voor het uitvoeren van de weerhouden projecten. 

De selectieprocedure nam evenwel meer tijd in beslag dan aanvankelijk ingeschat. Bovendien voorzien een aantal geselecteerde projecten in de realisatie van een nieuwe infrastructuur of in de aanpassing van bestaande infrastructuur waarvoor voorafgaandelijke vergunningen moeten bekomen worden. Hierdoor is eind december 2024 als de realisatietermijn te kort gebleken. De uiterste realisatie werd thans opgeschoven naar 31 december 2025.

Pompstation Geraardsbergsestraat

De raadsleden stemden eveneens in met aanbestedingsdossier voor het bouwen van een pompstation in het kader van het rioleringsproject in de Geraardsbergsestraat.

Op 4 april 2022 stond Herne op plaats 289 van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen voor wat betreft de zuiverings- en rioleringsgraad met respectievelijk 39,52% en 50,21%. De gemiddelde rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt 88% en de zuiveringsgraad 86%. Herne scoort dus bijzonder laag en dient zijn zuiveringsgraad op te trekken tot minstens 50% tegen 2027. Hiervoor werden verschillende nieuwe projecten opgestart en oude projecten werden nieuw leven ingeblazen.

Eén van de projecten die nog in 2024 in uitvoering zal gaan is de aanleg van een pompstation in de Geraardsbergsestraat. Op dit ogenblik stort het afvalwater ter hoogte van huisnummer 19E in een put, waarna het rechtstreeks wordt geloosd op de Hondscallebeek. Het project voorziet nu in het oppompen van het afvalwater richting centrum Sint-Pieters-Kapelle om gezuiverd te kunnen worden.

De gemeente treedt in dit dossier op als subsidiërende overheid omdat de riolering volgens het zoneringsplan in ‘centraal gebied’ ligt, waardoor de Vlaamse Milieumaatschappij dit niet als  prioritaire riolering beschouwt. Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op 56.415,29 euro excl. btw voor de riolering en 12.731,24 euro excl. btw voor het wegenisherstel. Beide bedragen kunnen verrekend worden via het investeringsfonds.

Verkoop perceel grond

Op vraag van de zittende pachters nam de raad voor maatschappelijk welzijn de principiële beslissing tot verkoop van een perceel grond (+/- 44 aren) gelegen te Herfelingen aan de Mottenbergstraat.  Met het oog op de uitbreiding van hun landbouwbedrijf wensen de pachters het perceel grond aan te kopen. Hiertoe dienden ze een aanvraag in.

Het Vast Bureau besliste in vergadering van 25 oktober 2023 de verkoopprocedure op te starten via de dienst Vastgoedtransactie van de Vlaamse Gemeenschap. Die dienst liet echter weten de opdracht niet te kunnen aannemen wegens te beperkte capaciteit binnen haar organisatie en verwees het OCMW door naar een landmeter-expert en/of notaris voor de verdere afhandeling.

Dit nieuwsbericht delen: