BEVER – Er komt leven in het bouwdossier  van de schoolvestiging ‘Akrenbos 133’

Recent werd op het site van Akrenbos 133, de locatie van één van de drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool (GBS) Ak’Cent , begonnen met de afbraak van de bestaande gebouwen om plaats te maken voor een totaal nieuw schoolgebouw. Het betreft een gebouw dat dateert van 1879. De ingebruikname van dit nieuw complex –  zonder onvoorziene omstandigheden  – is gepland voor april 2025. De GBS Ak’Cent behoort tot de scholengemeenschap  Zuidwest-Pajottenland. Binnenkort wordt er ook gestart met een werkgroep voor het inrichten van een veilige schoolomgeving.

Subsidies AGION    

Tot 2022 was de GBS Ak’Cent verdeeld over 3 vestigingen. Om ze duidelijk van mekaar te onderscheiden kregen zij de plaatsnamen Ak’Cent-centrum, Ak’Cent-Akrenbos 133 (kleuters) en Ak’Cent-Akrenbos 71a (lager). Om het contingent leerlingen nog beter onderwijs met daaraan gekoppeld een adequate huisvesting te kunnen aanbieden besliste het gemeentebestuur van de vorige legislatuur te gaan voor drastische infrastructuurwerken waarbij op termijn van drie vestigingsplaatsen zou kunnen worden overgegaan naar twee. Hierbij zou de infrastructuur van de vestiging van het kleuterpaviljoen in Akrenbos 133 fors worden uitgebouwd tot 10 klassen en een refter/turnzaal terwijl de vestiging Akrenbos 71a zou worden afgebouwd en verdwijnen.

Al in 2020 werd in die zin een subsidiedossier bij het Vlaams Agentschap voor Innovatie in het Onderwijs (AGION) ingediend en ontvankelijk verklaard. Daarop volgde een architectenontwerp dat uitmondde in een vergunningsaanvraag die positief werd onthaald. Begin 2023 volgde dan een aanbestedingsprocedure die tot de aanstelling van een aannemer moest leiden. Zijn werken met de afbraak van een gedeelte van de gebouwen zijn recent begonnen om dan eind 2025 te kunnen worden gefinaliseerd.

Zo weinig mogelijk hinder voor het onderwijs

Schepen voor onderwijs Cindy Durieux: “Wij hebben er voor gekozen de gebouwen Akrenbos 133 gedurende de ganse tijd van de werken niet als schoolgebouw te gebruiken. Wij hebben dan ook een herindeling van de klassen voorzien die geldig zal blijven tot na de werken. Wij trachten er voor te zorgen dat de bouwwerken zo weinig mogelijk impact zouden hebben op het onderwijs.  Na de nieuwbouw en mits een herschikking van de klassen zou Akrenbos 133 de vestiging zijn voor alle kinderen uit de kleuterklassen en het eerste leerjaar. De overige lagere klassen krijgen dan een vaste stek in het centrum.

Voor het realiseren van het bouwproject voor de school Akrenbos 133 verleende Bever een ‘in-house’ opdracht aan de vereniging voor intergemeentelijke samenwerking Haviland. Daarbij stond en staat Haviland dan verder in voor de studie en de bouwopvolging van het project, het ontwerp en de verwezenlijking van de veiligheidscoördinatie evenals voor de verslaggeving over de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB). In dezelfde zin werden ook de voorwaarden voorzien in de overeenkomst ‘projectregie’ goedgekeurd. Er zou wel mogen gerekend worden op om en bij de 70% subsidies vanuit AGION. Het architectenbureau Oda uit Geraardsbergen tekende na veel overlegmomenten een definitief plan uit dat als basis diende voor de vergunningsaanvraag.

Vooraleer echter te kunnen overgaan tot het uitbreiden van de school Akrenbos 133 moest werk gemaakt worden van de ontwerpakte voor de aankoop van aanpalende bouwgronden, in totaal drie percelen met een globale oppervlakte van zo’n 22 aren. Hierbij was een aankoopsom gemoeid van nagenoeg 300.000 euro.

Ook het definitief dossier werd ontvankelijk verklaard en voorzien van een goedkeuring. In oktober 2022 kreeg het lokaal bestuur dan het officieel bericht vanuit de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) dat een  eerste schijf van 2 miljoen euro van de toegekende AGION-subsidie beschikbaar was”.

Geraamde kostprijs van het gebouw in (afgeronde) cijfers zoals verstrekt door schepen Cindy Durieux:

Prijzen zijn inclusief BTW

Terrein:  300.000 euro
Plannen en studies:  500.000 euro
Gebouw: 5.070.000 euro
Agion: 3.700.000 euro
Plattelandsfonds: 1.100.000 euro
Lening : 1.000.000 euro => Niet onbelangrijk : Dit is een renteloze energielening via AGION
Gemeente Bever : 60.000 euro

Vooropgestelde Timing

Start van de werken: februari 2024
Realisatie: 13 maanden of 260 werkdagen

Dit nieuwsbericht delen: