Lokale Politie PAJOTTENLAND –  Informatiesessie: Is een job bij de politie niets voor jou?

Ook de lokale politie Pajottenland, die de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen bedient, biedt belangstellenden geregeld de gelegenheid zich bij het korps te voegen. Daartoe zijn er zowel mogelijkheden voor operationele politietaken als voor algemeen ondersteunende administratieve en logistieke taken. Het korps, dat onder de leiding staat van hoofdcommissaris David Cummins, zet dan ook op dinsdag 26 maart om 19u in het politiehuis aan de Edingsesteenweg 308 in Kester (Gooik) een vrijblijvende informatiesessie op ten behoeve van mogelijke geïnteresseerden. Overigens is de politie in het algemeen ook steeds op zoek naar nieuwe medewerkers.

De infosessie richt zich zowel tot personeelsleden die al elders in politiediensten tewerkgesteld zijn als tot kandidaten die reeds ingeschreven zijn voor de (lopende) selectietesten als tot belangstellenden die een carrière bij de politie zien zitten.

Politie Pajottenland 

De politie Pajottenland is thans een van de 182 lokale politiekorpsen die de basispolitiezorg voor de nagenoeg 40.000 inwoners binnen de omschrijving van haar grondgebied verzekert. Het korps voorziet daartoe 70 leden in het operationeel kader en 15 in het administratief en logistiek kader. Een en ander maken evenwel dat er geregeld bedieningen vacant zijn mede vooral ook door een tekort aan kandidaten uit de eigen streek. En daar wil de korpsleiding nu met infosessies op geregelde tijdstippen verandering in brengen om een stabiel personeelsbestand uit te bouwen dat vertrouwd is én met de streek én met de bevolking. “Met onze infosessies willen wij de potentiële kandidaten dan ook een duidelijk beeld scheppen van de selectieproeven en/of van de werking binnen ons korps. Verder voorzien wij ook voor elke kandidaat een persoonlijke begeleiding gedurende het volledig traject”, stipt inspecteur Frederic De Kesel als een van de zonale beroepenvoorlichters aan. “En collega’s die een overstap overwegen en kandidaten die deelnemen aan de selectieproeven kunnen eveneens steeds een persoonlijke afspraak maken voor meer gerichte informatie en begeleiding”.

Zich vooraf aanmelden voor het bijwonen van de infosessie is aangewezen. Inschrijven kan online via pz.pajottenland@politie.belgium.eu . De politie Pajottenland kan ook gevolgd worden via www.politiepajottenland.be  en via deze Facebookpagina  

Jobpol

Het operationeel kader van de politie telt met het agentenkader, het kader van de beveiligingsagenten, het basiskader (inspecteur), het middenkader (hoofdinspecteur) en het officierskader (commissaris en hoofdcommissaris) vijf onderverdelingen. Naast de lokale politiekorpsen is er ook de federale politie die met haar gespecialiseerde opdrachten zoals de verkeerspolitie op de autowegen, de scheepvaartpolitie en de bewaking van het koninklijke paleis heel wat aantrekkelijke carrièremogelijkheden biedt.

“Na de kandidatuurstelling volgt voor de leden van het operationeel kader de selectieprocedure die uit vijf onderdelen bestaat”, geeft inspecteur Frederic De Kesel verder aan. “Vooreerst zijn er de cognitieve proeven waarbij het intellectueel potentieel en de taalkennis getest worden. Tijdens de sportproef wordt de fysieke geschiktheid getest aan de hand van een hindernissenparcours. Bij de persoonlijkheidsproef wordt bij de kandidaten gepeild naar de standvastigheid, de motivatie en het vermogen om in groep te functioneren. Het onderzoek naar de medische geschiktheid en het in laatste instantie verschijnen voor een deliberatie- en moraliteitscommissie sluiten de procedure af. De Federale rekruteringsdienst stelt alles in het werk om de selectieproeven binnen een tijdsspanne van 18 weken af te ronden”.

Ook nuttig om al te weten

Eens de selectieprocedure, die de jongste tijd tot een redelijke termijn werd teruggebracht à rato van een drie- à viertal dagen binnen een tijdsbestek van 3 à 6 maanden na de kandidatuurstelling , met gunstig gevolg afgerond mag de kandidaat opteren voor een bediening in een lokaal politiekorps van zijn keuze. Eens voor  een korps weerhouden kan de opleiding aangevat worden en na het slagen in die opleiding wordt de betrokkene dan ook effectief ingezet in dat korps.

De leden van de politiediensten hebben een eenheidsstatuut qua rekrutering, selectie, bezoldiging, pensioen, opleiding, … Het mobiliteitsprincipe dan weer garandeert de mobiliteit tussen verschillende lokale politiediensten en tussen die diensten en de diensten van de federale politie.

Een carrière bij de politie behelst mettertijd ook tal van doorgroeimogelijkheden.

De aspirant-leerlingen ontvangen tijdens hun opleiding in een van de provinciale politiescholen ook al een wedde.

Alle informatie over onder meer de kandidatuurstelling, de selectieprocedure, de opleiding en de carrièremogelijkheden kunnen ingekeken worden op www.jobpol.be  of bevraagd worden bij de beroepenvoorlichters van de politie Pajottenland. 

Dit nieuwsbericht delen: