BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 5 maart 

Politie * Waarborg gemeentelijke ontmoetingszaal * Meerjarenplanaanpassing * Varia: vastgoedinformatieplatform, Buitenspeeldag, gemeentelijke ontmoetingszaal, langdurig zieken, vertrouwelijke verslagen schepencollege, …..  

Politie

Hoofdcommissaris David Cummins, de korpschef van de lokale politie Pajottenland, die instaat voor de politiezorg in de zone Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, goed voor 40.000 inwoners, hield de raadsleden, met uitzondering van Yvo Reygaert en Rudi Geuens die zich hadden laten verontschuldigen, een inkijk voor over de werking van zijn korps, waar hij sinds een jaar de leiding over heeft. Dat korps telt organiek een operationeel kader van 70 politiemensen en een administratief en logistiek kader van 15 burgermedewerkers. Momenteel kan het korps slechts beschikken over 50 politiemensen die operationeel inzetbaar zijn. Het grootste tekort situeert zich in de interventiedienst waar slechts 9,8 van de 20 voorziene inspecteurs inzetbaar zijn. Daardoor dienen ook de leden van de andere functionaliteiten zoals de wijkwerkers in de interventiedienst ingeschakeld te worden.

Die dienst staat eveneens in voor het beantwoorden van de noodoproepen en dient 24/7 daartoe minstens een ploeg beschikbaar te hebben. Daarnaast zou er ook nog gedurende 84 uren per week een tweede ploeg operationeel moeten zijn maar door het aanhoudend nijpend personeelsgebrek en het uitvoeren van alle andere opdrachten gelinkt aan de overige functionaliteiten zoals openbare orde, wijkwerking en recherche en de almaar toenemende specialisatiedruk in veel domeinen is dat in de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Het korps levert dan ook grote inspanningen voor het aantrekken van bijkomende politiemensen. Het tekort aan politiemensen steekt overigens niet alleen de kop op in de politiezone Pajottenland maar ook in haast alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde. De korpschef wil met zijn medewerkers gaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en werking op basis van een breed draagvlak en stoelend op respect, loyauteit, integriteit, fierheid en het verzekeren van een voorbeeldfunctie. Naar de werking van het korps toe wil hij aan de hand van risicoanalyse en beeldvorming gaan voor het doen van de juiste dingen op basis van de verwachtingen van de overheden, van de wettelijk opgelegde taken en van hetgeen de capaciteit toelaat. Dat roept dan de nood op prioriteiten te stellen en keuzes te maken, het werken op basis van metingen en het objectiveren evenals van het informatiegestuurd werken. Volgens de korpschef dringt samenwerken  zich dan ook op zowel intern als met andere politiediensten als met externe partners evenals het verzekeren van de algemene inzetbaarheid van alle medewerkers.

Korpschef David Cummins lichtte ook enkele cijfergegevens uit de criminele statistieken die worden verzameld door de gespecialiseerde diensten van de federale politie. Zo blijkt dat inzake woninginbraken in de vijfjaarse periode 2018-2022 Bever op jaarbasis gemiddeld 8 feiten liet optekenen daar waar dat voor de tienjaarse periode 2012-2022 nog op 16 feiten lag. Wel dient bij deze cijfers rekening gehouden te worden met het effect van de coronaperiode in 2020 en 2021. Hij schetste ook een beeld van de werkdruk van zijn korps in 2023. Zo werden het voorbije jaar 3127 aanvankelijke processen-verbaal aangemaakt en 3367 navolgende processen-verbaal opgesteld. Ook werden 2123 kantschriften en opdrachten van het parket uitgevoerd en werden er in het kader van het autonoom politioneel onderzoek zowel intern als extern ook nog eens 1057 plichten vervuld.

Met betrekking tot 2023 gaf de korpschef op basis van de databank van het korps zelf ook al enkele opvallende cijfergegevens mee maar dan wel voor de politiezone Pajottenland in het algemeen. Inzake cybercriminaliteit werden er 104 feiten aangemeld. Bij de woninginbraken werden er in totaal 120 feiten vastgesteld, 80 effectieve en 40 pogingen. Voor drugsgerelateerde feiten bleef de teller staan op 28 dossiers. Voor rijden onder invloed waren er in totaal 65 dossiers, waarvan 31 voor alcohol en 34 voor drugs.

Met betrekking tot de politionele dienstverlening in Bever stipte de korpschef op vraag van raadslid Sabine Vermassen aan dat er voor de gemeente één wijkinspecteur is aangesteld, die evenwel ook de wijkwerking dient te verzekeren in Sint-Pieters-Kapelle en in de Herhout (Tollembeek). Het onthaal voor de ganse politiezone in Kester is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 16u30. Daar kan men dan terecht voor informatie, doorverwijzingen en algemene vragen. Voor het indienen van formele klachten kan men daar op voorafgaande afspraak via de website of het algemeen telefoonnummer 054/31.35.01  terecht op maandag (15u30-20u00), woensdag (12u15-16u30), donderdag (15u30-20u00) en zaterdag (09u15-16u00). Voor dringende politiehulp wordt best steeds telefonisch een beroep gedaan worden op het nummer 101. Hij verzekerde dat personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen toch ook nog altijd in contact kunnen komen met de wijkinspecteur.

Eerste schepen Dirk Willem peilde naar het mogelijks bijhouden van het aantal gepresteerde uren voor de evenementen per gemeente en naar de al dan niet mogelijkheid steun vanuit de federale politie te verkrijgen om te verhelpen aan het personeelstekort.

Waarborg gemeentelijke ontmoetingszaal

Daar het regelmatig voorkomt dat de gemeentelijke ontmoetingszaal Plosje 10 niet of niet voldoende is opgeruimd en gepoetst door de huurder, wat dan weer zorgt voor extra werk bij het poetspersoneel en voor belemmering in het gebruik van de zaal door eventuele volgende huurders werd op voorstel van het schepencollege unaniem beslist druk te leggen bij de huurders om alles in orde achter te laten door het opleggen van een waarborg van 200 euro. Die kan dan aangesproken worden enerzijds voor eventuele extra kosten voor poetsen en opruimen en anderzijds voor het vergoeden van eventuele schade. Het instellen van die waarborg wordt eveneens opgenomen in het gebruikersreglement.

Meerjarenplanaanpassing

Naar aanleiding van het indienen van een meerjarenplanaanpassing bij de toezichthoudende Vlaamse overheid had die een aantal opmerkingen geformuleerd om de regelgeving na te komen. De financieel directeur heeft die opmerkingen nu weerlegd. De raadsleden namen kennis van de aangevoerde elementen.

Varia

Op de vraag van fractieleider Henk Verhofstadt naar het niet voorkomen van het vorige raad verdaagd agendapunt nopens het aanpassen van de aansluiting bij het Vlaams Vastgoedinformatieplatform waarbij ook particulieren er toegang zouden toe krijgen kon burgemeester Kristof Cattie meedelen dat de Vlaamse overheid thans werk maakt van een aangepaste regeling voor de inwoners van faciliteitengemeenten. Die zou pas in het najaar operationeel zijn waarnaar Bever dan het nodige zal kunnen doen.

Henk Verhofstadt had ook een vraag nopens de niet deelname van Herne aan de organisatie van Buitenspeeldag op woensdag 17 april in Bever. In het verleden werd die dag steeds gezamenlijk georganiseerd in het Dominicanessenklooster in Herne. Schepen Maxime Vanholder gaf aan dat het nu de bedoeling was die gezamenlijke organisatie te laten doorgaan in Bever. Het gemeentebestuur van Herne heeft inmiddels echter laten weten niet te zullen deelnemen. Het lokaal bestuur van Bever heeft dan ook beslist op eigen houtje een organisatie op te zetten.

Raadslid Françoise Herman wenste te weten te komen waarom de gemeentelijke ontmoetingszaal Plosje 10 niet kan gehuurd worden op een vrijdagavond wanneer de zaal de daaropvolgende zaterdag en zondag al geboekt is. Burgemeester Kristof Cattie antwoordde dat het verhuren van de zaal op opeenvolgende dagen aan verschillende huurders te belastend zou zijn voor het onderhoudspersoneel. Er werd nu een lijn in die zin getrokken en die zal aangehouden worden.

Raadslid Sabine Vermassen had nog een vraag naar het bijhouden van het percentage langdurig zieken, dat bijwijlen hoog oploopt, in de schoot van het gemeentepersoneel en of er ook onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken. De algemeen directeur kon meegeven dat de percentages per jaar vrij uiteenlopend zijn en dat één langdurig zieke sterk doorweegt op dat percentage van een klein personeelsbestand als dat van Bever.

Burgemeester Kristof Cattie herinnerde de raadsleden er aan de vertrouwelijke verslagen van het schepencollege niet aan derden door te sturen. Die verslagen bevatten immers informatie over personen en bijzondere toestanden en zijn niet voor verdere verspreiding bestemd.     

Dit nieuwsbericht delen: