HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 februari 

Fusie – Periodieke rapportering * Fusie – Data gemeenteraden * Fusie – Wijziging straatnamen * Fusie – ICT * Energie- en Klimaatactieplan * Rioleringsdossier Grotestraat/Centrum  * Rioleringsdossier Lindestraat/Hekstraat/Rankhove * De Kring * Verkoop grond * Centrum voor Dagopvang * Kinderopvang * Varia: burgerbudgetten, Pajo Power infoavond, project ‘autodelen’, Finse looppiste,….  

Fusie – Periodieke rapportering

De raadsleden aanhoorden de periodieke rapportering rond het fusietraject van de maand februari 2024 vanuit de stuurgroep en het team fusie. De fusie dient thans immers verder intensief voorbereid te worden. De fusie heeft zowel een impact op de interne organisatie en haar personeelsleden als op de inwoners, bedrijven en organisaties die als externe belanghebbenden verbonden zijn aan het lokaal bestuur. Om de transitie afdoende en tijdig voor te bereiden werd beslist om de bestaande projectstructuur te behouden. Die is thans samengesteld uit de stuurgroep met de coördinerende algemeen directeur, de coördinerende financieel directeur en een personeelslid met een decretale graad vanuit iedere betrokken gemeenten evenals uit het team fusie bestaande uit de burgemeesters en de leden van de stuurgroep. Er wordt ook een beroep gedaan op werkgroepen. Frank Nevens, de voorzitter van de gemeenteraad, gaf mee dat thans het dienstverleningsmodel naar de burger toe, de ICT, de straatnamen, het afvalbeheer en het inventariseren en harmoniseren van de lopende contracten sterk aan de orde zijn. De transitiemanager van Probis, die instond voor de externe begeleiding, is nog enkel betrokken bij het uitwerken van het organogram.  

Fusie – Data gemeenteraden

De raad besliste tot het einde van de huidige legislatuur de vergaderingen van de gemeenteraad te organiseren op de laatste woensdag van de maand tenzij hiervan dient afgeweken te worden voor spoedeisende zaken. Doorgaans vergadert de gemeenteraad van Herne de vierde woensdag van de maand. Door de stuurgroep en het team fusie werd evenwel gevraagd om het vergadermoment te wijzigen naar de laatste woensdag van de maand. Die wijziging is wenselijk om voorbereidingen van de beslissingen in het kader van de fusie op elkaar af te stemmen. De voorgestelde wijziging heeft enkel gevolgen voor de vergaderingen van de maand mei (29) en oktober (30) vermits die maanden 5 woensdagen tellen.

Fusie – Wijziging straatnamen

Bij de samenvoeging van gemeenten kunnen identieke of gelijkklinkende straten meermaals voorkomen. Om verwarring en problemen bij onder meer de postbedeling en interventies van hulpdiensten te vermijden moet dit probleem nu ook voor de nieuwe gemeente Pajottegem worden weggewerkt vóór het ingaan van de fusie op 1 januari 2025. De gemeenteraad keurde daartoe de procedure om de straatnaamwijzigingen door te voeren goed en stelde daarbij ook de lijst van te wijzigen straatnamen in Herne vast. Dat zijn 13 te wijzigen straatnamen: Daelstraat, Edingsesteenweg, Geraardsbergsestraat, Groenstraat, Kerkstraat, Kramerijkstraat, Molenstraat, Nieuwstraat, Ninoofsesteenweg, Pausleenstraat, Processiestraat, Stationsstraat en Steenberg. De Pausleenstraat betreft een ‘administratieve wijziging’: de straatnaam wijzigt niet, maar de administratieve code gekoppeld aan de database van het rijksregister wijzigt wel. Ook zijn twee straten, de Langestraat en de Kramerijkstraat, toe aan een hernummering.

De te wijzigen straatnamen werden bepaald op basis van vooral het impact op zo een klein mogelijk aantal betrokken inwoners en het aantal bedrijven. In die zin wees burgemeester Kris Poelaert er op dat Herne de kleinste (deel)gemeente uitmaakt van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem. De inwoners zullen nauw bij het proces betrokken worden en in geval van meerdere nieuwe voorstellen zelf de naam mogen kiezen. Getroffen ondernemingen zullen wel aanspraak kunnen maken op een financiële compensatieregeling van maximum 200€. De operatie zal de inwoners niets kosten. Digitaal Vlaanderen speelt immers in het kader van fusies een coördinerende rol in de adreswijzigingen (straatnamen, gemeentenaam, hernummering). Dit om de inwoners/eigenaars/ondernemingen en de betrokken gemeenten te ontlasten en de impact voor hen tot een minimum te herleiden.

Vanuit Vlaanderen werden dan ook afspraken gemaakt met organisaties, nutsmaatschappijen en bedrijven om automatisch aan de hand van een door Vlaanderen aangeleverd verschilbestand de wijzigingen op te nemen in hun systemen. De adreswijzigingen bij het rijksregister, het kadaster, de kruispuntbank voor de sociale zekerheid, inschrijvingsbewijs voertuigen, abonnement De Lijn, het ziekenfonds, Bpost, telecom en nutsmaatschappijen, energieleveranciers, verzekeringen, …. gebeuren automatisch. De burger hoeft hier zelf niets voor te ondernemen. Schepen Sandra Dero wist ook te melden dat Bpost de dienst adreswijziging drie maanden lang gratis aanbiedt.

De raadsleden stemden eveneens in met de financiële compensatie van maximaal 200 euro per geïmpacteerde onderneming voor de bewezen kosten die noodzakelijk zijn voor de aanpassing van drukwerken of promotiematerialen.  

Fusie – ICT

De gemeenteraad stemden eveneens in met het architectuur- en migratiepad van de ICT-systemen van de afzonderlijke gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne naar de fusiegemeente Pajottegem en de daar bijhorende marktbevraging via de raamovereenkomst van de stad Brugge. ICT vormt immers een cruciale factor bij het welslagen van de fusie. De drie lokale besturen bouwden de voorbije jaren ieder een eigen IT-omgeving uit. De nieuwe fusiegemeente staat nu voor de uitdaging om vanuit dat heterogene landschap stap voor stap een eengemaakte en gestroomlijnde IT-omgeving te maken, rekening houdend met het beoogde dienstverleningsmodel en met de beperkingen qua tijd en budgetten.

Dat alles vraagt wel een belangrijke investering die in de tijd (5 jaar) gespreid wordt, een investering die er in de toekomst ook moet toe leiden dat de huidige recurrente kostenstructuur teruggedrongen kan worden. Op het vlak van de serverinfrastructuur wordt de totale kostprijs voor het totale traject geraamd op een investering van 812.391.60 euro (excl. btw) en een jaarlijkse recurrente kost van 103.700 euro (excl. BTW) gedurende 5 jaar. Daarbij moet duidelijk zijn dat deze kostenstructuur niet enkel toe te schrijven is aan de fusie, maar ook belangrijke uitgavenposten omvat die elk van de besturen ook afzonderlijk zou moeten dragen. Dat houdt dan weer in dat er voor de softwareapplicaties jaarlijks om en bij de 165.000 € (excl. BTW) kan bespaard worden. Die jaarlijkse besparing wordt pas volledig gerealiseerd na het uitfaseren van de huidige drie applicatieservers wat in het traject is voorzien na ongeveer 2 jaar.

Burgemeester Kris Poelaert wees er op dat de voorziene kostprijs nu aanzienlijk overkomt doch dat het op termijn zal leiden tot belangrijke besparingen. Schepen voor ICT Kris Degroote dan weer vermeldde dat in het kader van de fusie de gemeentelijke investeringen in dat domein de jongste tijd al op low profile werden gezet en dat de vereisten inzake cyberveiligheid almaar hoger komen te liggen.

Energie- en Klimaatactieplan

Na de eerdere informatiesessie vanuit het provinciebestuur was er nu ook witte rook voor het Energie- en Klimaatplan (SECAP) in het kader van het eerder al ondertekend Burgemeestersconvenant 2030 waarbij de gemeente toezegde tegen 2030 te zullen streven naar een vermindering van de CO² met 40% ten opzichte van de uitstoot in 2011. Schepen voor milieu Kris Degroote gaf aan dat er nu kan aan de slag gegaan worden met allerlei acties om dat streefdoel te bereiken.

Rioleringsdossier Grotestraat/Centrum

Om aan de vanuit Vlaanderen opgelegde reductiedoelstelling te voldoen moet Herne tegen 2027 nog een 650-tal inwonersequivalenten aansluiten op riolering. Doordat die doelstelling niet kan behaald worden met de lopende projecten dienen er nog enkele nieuwe projecten in uitvoering te gaan vóór deze datum. In overleg met Fluvius werden quick-winprojecten geselecteerd, waarbij de kosten per inwonersequivalent zo laag mogelijk werden gehouden.

Eén van deze projecten betreft het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Grotestraat en in het Centrum mede omdat er in die zone, in het kader van de Open Oproep van Team Vlaams Bouwmeester, al werken worden gepland in 2025-2026 door het gemeentebestuur.

Er werd dan ook ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius.

Rioleringsdossier Lindestraat/Hekstraat/Rankhove

Steeds om tegen 2027 aan de vanuit Vlaanderen opgelegde reductiedoelstelling te voldoen dient   Herne tegen 2027, zoals hiervoor al vermeld, nog een 650-tal inwonersequivalenten aan te sluiten op riolering. Daartoe werden nieuwe projecten opgestart en lopende projecten in een stroomversnelling gestoken. Eén van die projecten betreft het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Lindestraat, de Hekstraat en de Rankhove. Dat project wordt quasi volledig getrokken en gefinancierd door Aquafin. De gemeente beslist over de bovenbouw en draagt de financiële lasten voor de  verfraaiingswerken.

Voor het rioleringsproject werd een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin opgesteld, inclusief een addendum tussen de gemeente en het studiebureau.

De gemeenteraad keurde dan ook die samenwerkingsovereenkomst met bijhorend addendum goed.

De Kring

Nu De Kring sinds 1 februari wordt uitgebaat door de aangestelde concessionaris werd het voordien van kracht zijnde gemeentelijk gebruikersreglement ingetrokken.

Verkoop grond

In het kader van het uitvoeren van het ‘Totaalplan van de Mark’ van de Vlaamse Milieumaatschappij om overstromingsgevaar in de dorpskernen van Herne en Galmaarden tegen te gaan, verklaarde de raad voor maatschappelijk welzijn zich principieel akkoord met het verkopen van een stuk grond (6 aren) nodig voor het verder realiseren van het gecontroleerd overstromingsgebied ‘Spoorweg’ ter hoogte van de Smeyersmarkstraat. Zo kan de capaciteit ervan opgetrokken worden van 130.000 m³ naar 450.000 m³. En dat is volgens burgemeester geen luxe daar de jongste tijd met de aanhoudende regenperiodes de Mark minstens een keer buiten zijn oevers is getreden en nog eens twee keer op het punt heeft gestaan zulks te doen.

Centrum voor Dagopvang

In de Akkerwinde in Vollezele heeft de welzijnskoepel West-Brabant in samenwerking met de lokale besturen van Galmaarden en Herne een centrum voor Dagopvang voor ouderen en zorgbehoevende opgezet. Als uitloper van die samenwerkingsovereenkomst namen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn nu ook kennis van de afsprakennota waarbij onder meer een korting wordt toegestaan voor de inwoners van beide gemeenten à rato van 1€ per uur. Dat centrum opent per 1 maart officieel zijn deuren.

Kinderopvang

Nog tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn wezen zowel burgemeester Kris Poelaert als schepen voor welzijn Carina Ricour op de noodzaak bijkomende kinderopvang in de gemeente in te richten. Daartoe is het lokaal bestuur bereid initiatieven in die zin te ondersteunen. Daar het aantal onthaalouders die in hun ééntje hun eigen kinderopvang wensen op te zetten zeer beperkt is omwille van de werkdruk wordt uitgekeken naar een oplossing onder de vorm van een groepsopvang. Daartoe wordt nu uitgekeken naar een geschikte huurwoning waar dan die bijkomende kinderopvang zou kunnen ingericht worden.

Varia

Met betrekking tot het afhandelen van de aanvaarde projecten van de burgerbudgetten gaf schepen Kris Degroote aan dat bepaalde projecten niet meer kunnen gerealiseerd worden tegen eind 2024 zoals eerder vooropgesteld. Het reglement dient dan ook tijdens de gemeenteraad van 27 maart te worden aangepast. Vooraf echter is er op 26 maart een vergadering gepland met vertegenwoordigers van de weerhouden projecten om het verder traject toe te lichten.

Schepen Kris Degroote meldde ook dat Pajo Power, dat betrokken is bij het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van De Kring, dat overigens bleek de dag van de gemeenteraad te zijn gestart, op dinsdag 19 maart een infoavond plant in De Kring om zijn werking voor te stellen.

Dezelfde schepen kondigde ook aan dat in het kader van het goedgekeurd Lokaal Klimaat- en Energieplan nu ook op korte termijn verder werk zal worden gemaakt van het project ‘autodelen’. Herne beschikt wel al over een deelwagen maar die nog uitsluitend wordt gebruikt door het gemeentepersoneel voor dienstverplaatsingen. Het is de bedoeling die deelwagen nu ook ter beschikking te stellen van de inwoners. Daartoe zal evenwel vooraf gepeild worden naar hun interesse aan de hand van een enquête.

Schepen voor sport Kris Degroote nodigde zijn collega-raadsleden uit op de officiële opening van de Finse looppiste aan de sporthal op zondag 3 maart om 10 u om er samen met olympisch atlete Hanne Verbruggen de piste in te lopen.

Dit nieuwsbericht delen: