GALMAARDEN – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 februari

Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) * Tennis- en padelterreinen * Oversteekplaatsen voor voetgangers * Centrum voor Dagopvang * ICT fusiegemeente Pajottegem * Fusie wijziging straatnamen  * Fusie periodieke rapportering * Vrijwilligerskorps * Varia: fietspaden – afvalophaling – huisartsen – kinderen met schoolse vertragingen – De Lijn – ‘singlereflex’ – ….

Energie- en Klimaatactieplan (SECAP)

Eerste schepen en schepen voor milieu Patrick Decat lichtte de inhoud toe van het Energie- en Klimaatactieplan waartoe Galmaarden zich wenste te engageren. Dat plan (SECAP) kwam er op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de provincie ter uitvoering van het Burgemeestersconvenant 2030. Het plan werd door de cd&v fractie goedgekeurd.

De N-VA fractie onthield zich. Bij monde van raadslid Filip Durant vond zij dat de eisen en de normen te hoog liggen en dat een streefcijfer van 40% te vaag is. De schepen verduidelijkte dat de uitvoering van het plan niet afdwingbaar is gesteld en in feite een streefdoel aangeeft.

Ook raadslid Henk Goegebeur (GB.G) onthield zich. Ook voor hem ligt de lat te hoog voor een landelijke gemeente als Galmaarden. Tevens vond hij dat het gemeentebestuur vrij lang heeft gewacht om al tot concrete acties over te gaan zoals het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en de verledding van de openbare verlichting.

Tennis- en padelterreinen

Door het stopzetten van de clubwerking van tennisclub Markdal zijn nu ook de tennisterreinen op het sportcomplex in beheer van de gemeente gekomen. Naar analogie met de naastgelegen padelterreinen bleek het dan ook noodzakelijk voor beide het gebruik ervan éénzelfde regeling op te leggen. In die zin werden het aangepast huishoudelijk reglement en de gebruikersvergoeding voor beide nu goedgekeurd. Inwoners betalen 8€ per tijdsbeurt, niet-inwoners 10€.

Schepen voor sport Kurt Penninck verwees terloops naar de bezorgdheid van raadsleden die indertijd vonden dat de investering in de padelterreinen te groot zou zijn geweest voor een gemeente als Galmaarden: “Het gebruik heeft inmiddels wel al sinds oktober 2021 tot en met december 2023 een ontvangst opgeleverd van 37.527€. Als die tendens zich voortzet is de investering binnen afzienbare tijd al terugbetaald”.

Oversteekplaatsen voor voetgangers

In de omgeving van het kruispunt van de Nieuwstraat met de Tollembeekstraat in Galmaarden komen er twee oversteekplaatsen voor voetgangers. Die moeten meer veiligheid bieden voor de voetgangers die zich vanuit het centrum naar de stationsomgeving begeven en omgekeerd. De precieze locaties dienen wel te voldoen aan de afstandsregels die door het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer worden voorgeschreven. Een aanvullend regelement werd in die zin goedgekeurd.

Centrum voor Dagopvang

Met de Welzijnskoepel West-Brabant ging het gemeentebestuur eerder al een samenwerkingsovereenkomst aan voor het opzetten van een Centrum voor Dagopvang voor ouderen en zorgbehoevenden in de Akkerwinde in Vollezele. Er werd nu ook een afsprakennota opgesteld waarin onder meer de tarieven worden bepaald. Inwoners van Galmaarden genieten een korting van 1€ per dag. Het betrof een loutere kennisgeving.

ICT fusiegemeente Pajottegem

Groen licht was er ook voor het architectuur- en migratiepad van de ICT-systemen van de afzonderlijke gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne naar de fusiegemeente Pajottegem en bijhorende marktbevraging via de raamovereenkomst met de stad Brugge. Daarbij wordt onder meer en vooral rekening gehouden met het beoogde dienstverleningsmodel naar de bevolking toe.

Schepen voor ICT Ludo Van Paepegem: “De weg naar één systeem leidt langs twee paden. Zo is er een overgangssysteem waarin de huidige drie systemen met elkaar verbonden worden en waarin nog een aantal toepassingen enkele jaren zullen blijven werken. Daarnaast wordt één nieuw informatica-systeem opgezet waarnaar alle medewerkers op 1 januari 2025 zullen overstappen en waarin geleidelijk alle toepassingen zullen werken. Alle gegevens moeten naar dit nieuw systeem worden overgezet. Dat systeem moet dus grotendeels klaarstaan vóór de start op 1 januari 2025.

Het project omvat het netwerk, het systeem van gebruikers en hun gegevensopslag, de telefonie, de uniformisering van de digitale werkomgeving, de beveiliging en de ondersteuning van de toepassingen van de verschillende diensten. Tegelijk worden stappen gezet in de vervanging van oude netwerkonderdelen, de eenvormigheid van het netwerk voor alle diensten en de overstap naar nieuwe technologie.

De geraamde totale investeringskost van 812.000 euro over 5 jaar valt dan ook uiteen in een deel kosten eigen aan de samenvoeging en een deel kosten van vervanging en verbetering. Er worden ook 104.000 euro jaarlijkse ondersteuningskosten voorzien.

Heel deze operatie moet na 3 à 5 jaar leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen voor meerdere honderdduizenden euros, zo om en bij de 165.000 euro per jaar, ten opzichte van de kosten in de drie aparte gemeenten”.

De gemeente Galmaarden organiseert deze overheidsopdracht en moet daarvoor mandaat krijgen van Gooik en Herne. Vóór 1 januari 2025 worden de kosten evenredig verdeeld over de drie gemeenten Gooik (37,58%), Galmaarden (35,54%) en Herne (26,88%). Nadien is er maar één gemeente meer.

Rudi Thibaut, de leider van de N-VA fractie, uitte zijn bezorgdheid bij het project. Hij vond dat een fusie een meerwaarde moet bieden en dat het project een bijkomende financiële last inhoudt. Zijn fractie onthield zich bij de stemming. Ook Henk Goegebuer (GB.G) onthield zich.

Fusie wijziging straatnamen

De fusie blijkt een aantal noodzakelijke wijzigingen van straatnamen op te leveren. Met uitzondering van de N-VA raadsleden en van raadslid Henk Goegebuer die zich onthielden werden de procedure onder meer ten aanzien van de betrokken woningen en ondernemingen evenals de lijst van de te wijzigen straatnamen goedgekeurd. Burgemeester Ludo Persoons lichtte het geheel toe. Zo zou de operatie voor 1 januari 2025 dienen afgerond te zijn, zijn er geen kosten voor de bewoners en wordt er voor de bedrijven en ondernemingen een toelage voorzien van maximaal 200€. Veel belang zal ook gaan naar de communicatie met de betrokkenen. Er dienen in de fusiegemeente 23 straten in aanmerking genomen te worden om reden zij aanleiding zouden kunnen geven tot verwarring én voor bpost én voor de hulpdiensten. In Galmaarden zou dit het geval zijn voor 11 straten en is er een straat (Langestraat) die aan een gedeeltelijke hernummering toe zou zijn. Raadslid Rudi Thibaut stelde dat de voorziene tussenkomst in de kosten voor de bedrijven en de ondernemingen vrij laag uitvalt. Raadslid Henk Goegebuer polste naar de toestand van de Pausleenstraat, maar daar blijft alles bij het huidige én met behoud van de postnummers. Hij vroeg zich ook af of de lijst wel degelijk volledig was waarbij hij een vergelijking maakte met de Kapellestraat in Galmaarden en in Gooik en met de Kapelstraat in Oetingen.

Fusie periodieke rapportering

Zoals toegezegd tijdens de voorbije gemeenteraden bracht burgemeester Ludo Persoons verslag uit over het lopend fusietraject. Hij gaf een overzicht van de teams en de werkgroepen. Zo is er, naast de stuurgroep, het transitieteam met de coördinerende algemeen directeur Kristof Andries en de coördinerende financieel directeur Julie Somers en een afgevaardigde uit de administratieve diensten  van ieder gemeentebestuur. Nieuw is dat er vanaf maart maandelijks een gezamenlijk overlegmoment van de drie bestuurscolleges komt en dat er ook een digitale werkomgeving in Teams wordt opgezet. Er wordt thans prioritair veel aandacht besteed aan het dienstverleningsmodel, de ICT, de dubbele straatnamen en de overgang van de eerder uitgetekende organisatorische macrostructuur naar de toekomstige microstructuur. Verder komt er ook een gezamenlijk tweemaandelijks overleg met de vakbonden. Ook naar de communicatie toe worden belangrijke stappen gezet met onder meer een lopende overheidsopdracht voor het ontwerpen van een logo, de huisstijl en het drukwerk. En er wordt ook werk gemaakt van individuele gesprekken met de medewerkers en van het opzetten van overlegmomenten met de nieuw te vormen diensten. Verder zal er ook een driemaandelijke fusiekrant verschijnen en worden ook de adviesraden en de inwoners nog verder betrokken tijdens een participatiemoment.

Henk Goegebuer bleef hengelen naar de voortgang van het dossier afvalophaling. Daar zijn volgens burgemeester Ludo Persoons nog steeds gesprekken aan de gang tussen ILVA en Intradura. Hij wees er op dat én de inwoners én het personeel nood hebben aan een oplossing voor 1 januari 2025. Ook Rudi Thibaut wees op de noodzaak een degelijke dienstverlening aan te houden.

Vrijwilligerskorps

Alle raadsleden vonden elkaar in het willen aangaan van een onderzoek naar de mogelijkheid in de gemeente een vrijwilligerskorps op te richten dat dan mede ter ondersteuning van de hulpdiensten zou kunnen ingezet worden in geval van noodzaak. Het idee werd gelanceerd door raadslid Filip Durant (N-VA) en zou nu ook al kunnen bekeken worden in het kader van de fusie. Volgens Henk Goegebuer overschrijdt het idee evenwel het niveau van de drie gemeenten en is het eerder de hogere overheid die zich best met een dergelijk onderzoek zou moeten inlaten. Filip Durant hield zijn collega’s voor dat er al vanuit de Vlaamse overheid een draaiboek werd opgesteld. 

Varia

Burgemeester Ludo Persoons kwam terug op de aanleg van fietspaden in de Tollembeekstraat, de Geraardsbergsestraat en de Langestraat. Uit overleg met het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer meende hij te mogen besluiten dat vooral het prioritair dossier van het fietspad tussen Tollembeek en Galmaarden nu met de nodige spoed zal behandeld worden. Zo blijken er een concreet stappenplan en een timing te zijn vooropgezet met de noodzaak de omgevingsvergunning in te dienen voor 7 januari 2025 en met een voorgenomen aanbesteding in 2025. Het geactualiseerd dossier zal in mededeling worden toegezonden aan de raadsleden. Later zou er dan ook werk gemaakt worden van de plannen voor de Geraardsbergsestraat en de Langestraat.

Henk Goegebuer vroeg om de benchmarking inzake afvalophaling tussen de drie gemeenten mee op te nemen in het fusieverhaal. Het was voorzitter Veerle Dero die daaromtrent vrij recente cijfers meegaf. Hieruit zou blijken dat er per jaar in Galmaarden (ILVA) 90 kg per inwoner afval wordt opgehaald (Vlaams gemiddelde 140 kg) terwijl dat in Herne (Intradura) 135 kg zou bedragen. Het raadslid verwees terloops ook naar het voordeel dat Intradura geniet in het dossier en dit in het kader van de recent vooropgezette regiowerking.

Raadslid Filip Durant zegde namens zijn N-VA fractie de steun toe aan de cd&v actie rond het gebrek aan huisartsen in de streek. Burgemeester Ludo Persoons gaf aan dat er lokaal alleszins nog geen buurtpremie is voorzien en verder in gesprek te willen gaan met de huisartsenkring.

Raadslid Henk Goegebuer peilde bij schepen voor onderwijs Marleen Merckaert naar de acties die in de gemeentelijke basisscholen worden ondernomen om kinderen met schoolse vertragingen, vooral op taalgebied, te begeleiden. Zij wist aan te geven dat de kinderen met problemen opgevangen worden door de zorgjuffen. Er wordt in die zin thans ook gewerkt aan het opzetten van taalkampen.

Hetzelfde raadslid wilde ook weten of de gemeente een klachtenbundel bijhoudt nopens de dienstverlening van De Lijn. Burgemeester Ludo Persoons wees er op dat dergelijke klachten geval per geval worden overgemaakt aan De Lijn.

Ten slotte pleitte hij ook naar de besturen toe meer en meer oog te hebben voor de ‘singlereflex’, al dan niet met kinderen, zeker ook in het fusieverhaal. Als voorbeeld verwees hij naar de verschillende criteria (alleenstaanden, gezin, gezinslast, …) in de gemeenten inzake de milieubelasting.

Dit nieuwsbericht delen: