PAJOTTENLAND – Gouverneur vaardigt politiebesluit uit rond de komende Europese, federale en Vlaamse verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vinden de verkiezingen voor het Europees parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen plaats. Om de verkiezingscampagne in de provincie vlot te laten verlopen en om de openbare orde te bewaren tijdens die campagne vaardigde de provinciegouverneur een politiebesluit uit.

Politiebesluit van provinciegouverneur Jan Spooren

“Gelet op de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen, met name de artikelen 1 en 2 die werden gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en door de wet van 14 juni 1963, betreffende de overtredingen van administratieve reglementen;

Gelet op de Provinciewet van 30 april 1836, met name de artikelen 124 en 128;

Gelet op de wet van 29 juli 1934 houdende het verbod op private milities, met name artikel 2bis dat werd gewijzigd door de wet van 4 mei 1936;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en artikel 134 van de nieuwe Gemeentewet om in geval van stoornis van de openbare orde politieverordeningen te laten treffen door de burgemeester;

Gelet op de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de boekhouding van de politieke partijen;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement;

Gelet op de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid;

Gelet op de wetten van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post;

Gelet op de noodzaak om maatregelen te nemen met het oog op het verbieden van bepaalde méthodes van verkiezingsopschriften en verkiezingsaanplakking alsook het verspreiden van allerlei verkiezingspamfletten op de openbare weg;

Overwegende dat om dezelfde redenen dient te worden voorkomen dat andere middelen voor het verspreiden van verkiezingsboodschappen worden gebruikt om de bestaande wetten en regelgeving te omzeilen;

Gezien het voorgaande en teneinde de openbare orde te bewaren tijdens de verkiezingscampagne,

Besluit

Artikel 1. De bepalingen van de voormelde wetten van 4 juli 1989 en 19 mei 1994 zijn van toepassing.

De sperperiode voor de verkiezingsuitgaven vangt aan op datum van vrijdag 9 februari 2024 en eindigt op zondag 9 juni 2024.
Vanaf vrijdag 9 februari 2024 is het verboden om geschenken of gadgets te verspreiden, of gebruik te maken van commerciële reclameborden of affiches of niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4 m2.

Artikel 2. Het is verboden om opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen of gebruik te maken van hedendaagse publiciteitsvormen zoals projectietools (laser, beamers bijvoorbeeld), hogedrukreinigers en sjablonen op het openbaar domein, behalve op die plaatsen die uitdrukkelijk door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd. Op private eigendom kan dergelijke verkiezingspropaganda enkel na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of de gebruiksgerechtigde.

Het aanplakken op andere plaatsen blijft te allen tijde verboden.

Artikel 3. § 1. Wanneer een gemotoriseerde optocht georganiseerd wordt op de openbare weg, moet de organisator de gemeentelijke overheid van de verschillende gemeenten waar deze optocht plaatsheeft, hiervan in kennis stellen.
§ 2. Het begin en einde van een gemotoriseerde optocht moet duidelijk kenbaar gemaakt worden op de eerste en de laatste wagen op een daarvoor gepaste wijze.
§ 3. De samenstelling en de lengte van de gemotoriseerde optocht mag geen aanleiding geven tot de verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid noch van het verkeer.

Artikel 4. Tussen 22u00 en 07u00 en dit tot en met zaterdag 8 juni 2024 is het verboden

– om de campagnehandelingen zoals beschreven in artikel 2 uit te voeren, zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of van de gebruiksgerechtigde;
– gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen te organiseren, zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 5. Van zaterdag 8 juni 2024 te 22u00 tot zondag 9 juni 2024 om 16u00
– is het verboden om de campagnehandelingen zoals beschreven in artikel 2 uit te voeren, zelfs op die plaatsen die door de gemeenteoverheden tot aanplakking zijn bestemd of waarvoor er toestemming is van de eigenaar of door de gebruiksgerechtigde; is het verboden gemotoriseerde optochten in het kader van de verkiezingen te organiseren, zoals beschreven in artikel 3;
– is het verboden vlugschriften, foto’s of verkiezingsmaterieel uit te delen;
– mag geen enkel bord met verkiezingspropaganda aangebracht in of op voertuigen zich bevinden op het openbaar domein, hier inbegrepen de wegen van het grondgebied van het Rijk.

Artikel 6. De affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes bestemd voor aanplakking bij overtreding van het verbod gesteld in artikel 1 tot en met 5 van dit besluit, alle materiaal bestemd voor aanplakking ervan, of voor het aanbrengen van opschriften en alle voorwerpen die gevaar opleveren in de zin van dit besluit, worden in beslag genomen en verbeurdverklaard overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 42 en 43 van het strafwetboek.

Artikel 7. De overtredingen van de beschikkingen van dit politiebesluit worden beteugeld met de straffen voorgeschreven door artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934 en 14 juni 1963 betreffende de overtredingen van administratieve reglementen.

Artikel 8. Stembureaus met traditionele stemming zullen op zondag 9 juni 2024 geopend zijn van 08u00 tot 14u00. De bureaus met elektronische stemming blijven geopend tot 16u00.

Artikel 9. Dit politiebesluit wordt van kracht zodra het door aanplakking wordt bekendgemaakt door de burgemeester, op de gebruikelijke aanplakplaatsen voor de officiële bekendmakingen.”

Dit nieuwsbericht delen: