HERNE – Grootse bijkomende beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast van de Mark

Naar aanleiding van de overstromingen in november 2010 en januari 2011 werd op vraag van de gemeenten Herne en Galmaarden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een totaalaanpak van de wateroverlast uitgewerkt. Die uitwerking krijgt thans verder vorm. Zo wordt het bestaand gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in Sint-Pieters-Kapelle uitgebreid van 129 000m³ naar 219 000m³. Hiervoor werd door de Vlaamse overheid een vergunning afgeleverd op 26 september 2023. En voor het nog bijkomend aanleggen van een GOG opwaarts de spoorweg en een opwaarts de Lo-molen werd inmiddels door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Voor die aanvragen loopt momenteel een openbaar onderzoek. Tijdens een infomoment in dat kader werden de werken toegelicht door vertegenwoordigers van de VMM.

Het waren het lokaal bestuur Herne met burgemeester Kris Poelaert en de ambtenaren van de betrokken diensten die instonden voor de infovergadering om zo iedere belanghebbende of geïnteresseerde de mogelijkheid te bieden bijkomende toelichting in te winnen. Het panel vanuit de VMM was samengesteld uit Koen Martens, diensthoofd Beheer Onbevaarbare Waterlopen, waterbeheerder Hans Nuyttens en werftoezichter Marc De Saeger.

Openbare onderzoeken

Openbaar onderzoek ref GOG Marke Spoorweg
https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Openbaar onderzoek ref GOG Lomolen
https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

Meer buffercapaciteit nodig

Met de waterproblematiek van de eerste dagen van dit jaar in het achterhoofd waarbij dankzij het GOG in Sint-Pieters-Kapelle (molen Vannerom) en de aanpassingswerken aan de Mark in de Stationsstraat/Rendries het centrum van Herne toch gevrijwaard bleef van overstromingen, valt het niet moeilijk zich in te beelden dat de thans bijkomende geplande VMM-werken met een nog betere bescherming van de woningen in de Smeyersmarkstraat en van de dorpskern in het centrum door het bestuur met veel enthousiasme positief worden onthaald.  

Overigens was al in 2009 in een eerste fase het GOG Sint-Pieters-Kapelle aangelegd. Dat GOG is goed voor het bufferen van 129 miljoen liter water. Sindsdien is dat gebied in 2010, in 2011 en in 2021 bij wateroverlast telkens voor 100% volgelopen maar heeft het ook al evenveel keer zijn dempend effect niet ten volle kunnen uitoefenen. Eenmaal het overstromingsgebied vol is kan er immers niet meer gebufferd worden en is het in sé dan niet meer zozeer van nut. Een maand geleden is het op de valreep niet zover gekomen en is het GOG ten volle van dienst geweest.

De geplande VMM-werken omvatten nu drie projecten:
1- de ophoging van de bestaande infrastructuur van het GOG in St-Pieters-Kapelle, goed voor + 90 milj liter
2- de accommodatie voor een bijkomend GOG opwaarts de Spoorweg, goed voor + 105 milj liter
3- de accommodatie voor een bijkomend GOG opwaarts de Lo-molen, goed voor + 140 milj liter

Na de bijkomende infrastructuurwerken stijgt het totaalvolume aan opvangcapaciteit dan van 129 miljoen liter naar 435 miljoen liter. Dat zal resulteren in een peildaling in de Stationsstraat van 37 cm. De drie GOG’s treden in werking één na één. Eerst SPK, dan Spoorweg en dan pas Lo-molen. Zonder over een glazen bol te beschikken waarborgt de VMM toch dat dit slechts heel uitzonderlijk het geval kan zijn.

Dat de overlast vooral te vinden is door het waterbeheer in Wallonië blijkt niet correct te zijn. Feit is wel dat de waterbufferbekkens in Edingen en Mark te klein zijn en als dusdanig dan ook heel vlug vol lopen en dan ook hun functie van wachtbekken verliezen.

Vanuit de VMM werd duidelijk gesteld dat zelfs die grootse werken nog geen garantie inhouden in geval van een ‘waterbom’. Men spreekt van een waterbom als in heel korte tijd een enorme hoeveelheid neerslag op één plek valt zoals in juli 2021 het geval was in meerdere Waalse provincies.

Timing

Het dossier dient hoofdzakelijk drie etappes te doorlopen: de grondverwerving, de vergunning en de effectieve werken. Als alles verloopt naar wens zouden de werken nog dit jaar kunnen aanvangen om dan eind 2025 of ten laatste begin 2026 gefinaliseerd te kunnen worden.

Dit nieuwsbericht delen: