GALMAARDEN – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 30 januari

Nagedachtenis gewezen burgemeester Pierre Deneyer * Herinrichting kerk en Baljuwhuis * Marktplein 13 – Toegangsweg en inrichting parkeerplaatsen * Vastgoedinformatieplatform  * Mindermobielencentrale * Varia: Gedichtenwandeling, dubbele straatnamen,  organogram nieuwe fusiegemeente,  vrijwilligerskorps,  treures, woonkernen,  fietsinfrastructuur,  fietspaden langsheen de Langestraat, ……

Nagedachtenis gewezen burgemeester Pierre Deneyer

Bij de aanvang van de gemeenteraad nodigde de voorzitter Veerle Dero de raadsleden en de aanwezigen uit één minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van gewezen burgemeester Pierre Deneyer die op 22 januari 2024 is komen te overlijden.

Herinrichting kerk en Baljuwhuis

Meerderheid (cd&v) tegen minderheid (N-VA, Vlaams Belang en GB.G) kon de gemeenteraad zich vinden in het aannemen van een meeruitgave van 13,61% voor de opdracht met betrekking tot het eerste perceel ‘Herbestemming Sint-Pieterskerk en Herinrichting Baljuwhuis’ bij het herschikken van het centrum. Door dat akkoord kunnen de werken nu gegund worden aan de economisch meest voordelige bieder op basis van de prijs. Dat is dan de combinatie WYCOR – VERSTRAETE VANHECKE uit Wetteren. Het uitvoeren van het tweede perceel ‘Omgevingswerken’ is naar later verschoven.

De in aanmerking genomen offerte behelst nu een bedrag van 6.635.254€ exclusief btw of 8.028.657€ inclusief 21% btw. De oorspronkelijke raming van het aangesteld studiebureau bedroeg 5.840.595€ exclusief btw of 7.067.120€ inclusief 21% btw.

Het uitvoeren van de werken is opgedeeld in twee deelopdrachten. De planning van de werken voorziet dat de Sint-Pieterskerk in eerste instantie wordt aangepakt daar die voor het verkrijgen van de toelage van 1.140.729€ vanuit het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed dienen uitgevoerd te zijn binnen de termijnen die het agentschap heeft opgelegd. Die termijn is bepaald op 01/12/2025. De werken aan het Baljuwhuis kunnen pas aangevat worden eens de werken aan de Sint-Pieterskerk afgerond zijn.

Het overschrijden van de oorspronkelijke raming valt te verklaren door het deel ‘Technieken’ te wijten aan de schommelende prijzen die tot op heden moeilijk in te schatten zijn. Ook de raming van het gedeelte ‘Restauratie’ is komen hoger te liggen door de prijsstijgingen van de bouwmaterialen.

In de raming werden ook een aantal posten in optie genomen. Bij het uitvoeren van de werken kunnen die al dan niet worden gelicht. Het pakket aan opties beloopt om en bij de 250.000€ (excl. Btw).

Inmiddels heeft de bestuursploeg van burgemeester Ludo Persoons ook nog drie bijkomende subsidieaanvragen ingediend. Naast de reeds goedgekeurde premie werd eind 2023 een bijkomende premie aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratiewerken via de klassieke erfgoedpremie. Het bedrag waarop de premie wordt berekend is 254.146€ exclusief BTW. De premie bedraagt maximaal 70% van dit bedrag, wat overeenkomt met ongeveer 175.000€.

Dit jaar zal ook nog een premie worden aangevraagd na opmaak van een beheersplan door het eerder aangesteld studiebureau TV Bressers-B-ILD. Die premie wordt geschat op nog eens 70% van 157.200€.

Ook de gemeentelijke dienst Vrije Tijd – Erfgoed – Toerisme heeft een premieaanvraag voorbereid via de LEADER-middelen. Die premie heeft betrekking op de creatie van het panoramapunt dat in de kerktoren zal worden ingericht. Het bedrag van de aanvraag zal ongeveer 290.000€ bedragen. Daarop wordt bij goedkeuring een tussenkomst van 65% berekend of ongeveer  188.500€.

De drie fracties in de minderheid (N-VA, Vlaams Belang en GB.G) stemden tegen de goedkeuring. Volgens N-VA, vooral bij monde van raadslid Filip Durant, is het “schandalig” wat er na 16 jaar alleen als plan nog maar op tafel ligt en verwees daarbij niet alleen naar het aangesteld studiebureau maar ook naar de op elkaar volgende gemeentebesturen als verantwoordelijken. “Het telkenmale voor zich uitschuiven van het project heeft nu geleid tot een te vermijden grote meerkost. Er was een duidelijk gebrek aan daadkracht vanuit het cd&v-bestuur”, luidde het. Namens de fractie Vlaams Belang liet raadslid Daniël Fonteyne optekenen dat hij in eerste instantie het project gunstig gezind was op voorwaarde dat de beschikbare financiële middelen goed zouden beheerd worden. Hij wilde ook weten of er aan gedacht is geweest de kosten te verlagen of bepaalde zaken te schrappen. Ook raadslid Henk Goegebeur (GB.G) merkte op dat het aangesteld studiebureau er blijkbaar “een potje” heeft van gemaakt. Hij wees er ook op dat de aangevraagde bijkomende subsidies tot op heden slechts als “veronderstellingen” mogen beschouwd worden.

Burgemeester Ludo Persoons erkende dat er door een kluwen van allerlei omstandigheden (noodmaatregelen, erfgoeddossier, betrokkenheid van het bisdom, omslachtige procedures, …) vele jaren verloren zijn gegaan maar dat er nu wel degelijk kan een aanvang genomen worden met de werken door op korte termijn een concrete planning met de aannemer op te maken. Hij nodigde de raadsleden dan ook uit aan niet langer naar het verleden maar naar de toekomst te kijken en benadrukte dat het  kerkgebouw nu eenmaal een beschermd monument is dat moet blijven bestaan, een alternatief is niet voorhanden. Het in de gemeenteraad meedelen van de aanvragen voor bijkomende subsidies kaderde hij in transparant openbaar bestuur. Het bestuur tracht het maximum uit te halen uit de verschillende subsidiemogelijkheden en dient daarom steeds klaar te zijn om op de juiste tijdstippen de dossiers te kunnen indienen.

Marktplein 13 – Toegangsweg en inrichting parkeerplaatsen

Met uitzondering van de raadsleden Daniël Fonteyne (Vlaams Belang) en Henk Goegebeur ((GB.G) die zich onthielden stemden de raadsleden in zowel met de ontwerpplannen, de raming en de uitvoering van het structureel onderhoudsbestek voor het aanleggen van een toegangsweg en het inrichten van parkeerplaatsen op de eigendom Marktplein 13 als met de opdrachtdocumenten, de indicatieve raming en het vaststellen van de plaatsingsprocedure voor het slopen van het gebouw op die eigendom.

De raming voor het slopen van het gebouw bedraagt 24.793€ excl. btw of 30.000€ incl. 21% btw. De kosten voor het aanleggen van de toegangsweg en het inrichten van de parkeerplaatsen dan weer worden geraamd op 190.273€ excl. btw of 230.231€ incl. 21% btw.

Het voorzien van bijkomende parkeerplaatsen in het centrum blijkt noodzakelijk door het verdwijnen van parkeerplaatsen op het kerkplein, dat eerst als werfzone zal worden gebruikt en later in een nieuw groen kleedje zal worden gegoten als alles verder volgens plan verloopt. De nieuwe parkeerplaatsen op de eigendom Marktplein 13 zullen aansluiten op de reeds bestaande parking en wegenis van het Sociaal Huis. Er wordt voorzien dat de wagens zullen inrijden langs Marktplein 17 en uitrijden langs Marktplein 13. Daardoor wordt ook het probleem van het in- en uitrijden in de smalle doorgang naast het gemeentehuis opgelost. Doordat de bijkomende parkeerplaatsen op het achterliggend gedeelte van Markplein 13 zullen worden ingericht blijven de mogelijke toekomstperspectieven voor bebouwing van het voorste gedeelte van het perceel behouden. En dat was iets wat Henk Goegebeur wenste te weten te komen toen hij peilde naar de eventuele latere bebouwingsmogelijkheden ervan.

Zowel Daniël Fonteyne als Henk Goegebeur als Filip Durant toonden zich bezorgd om de betrokkenheid van de buren en om de verkeersafhandeling tijdens de werken. Burgemeester Ludo Persoons kon hen echter geruststellen dat er met de buren voortdurend overleg is en dat er een aangepast circulatieplan zal worden opgesteld.

Vastgoedinformatieplatform

Het Vlaams vastgoedinformatieplatform is nu ook toegankelijk gemaakt voor particulieren. De gemeentelijke basisretributie voor het gebruik ervan werd vastgesteld op 100€.

Mindermobielencentrale

Eensgezindheid was er voor het optrekken van de kilometervergoeding voor de leden van de Mindermobielencentrale. Die vergoeding werd nu vastgesteld op 0,42€/km.

Varia

Daniël Fonteyne haalde het groot succes van de Gedichtenwandeling van 21/01/204 aan en had graag vernomen of in het Pajottegem-verhaal dergelijke organisaties nog zouden kunnen opgezet worden. Hij was ook vragende partij om iedere gemeenteraad een voortgangsrapportage over de fusie te verkrijgen. Burgemeester Ludo Persoons kon meegeven dat het team fusie en de bijhorende werkgroepen terug op volle toeren beginnen te draaien. Probis blijft nog het thema organisatiestructuur begeleiden. De raadsleden zullen ook in kennis gesteld worden van de procedures rond de dubbele straatnamen waar nu ook het praktisch overleg in de steigers staat.

Rudi Thiebaut (N-VA) wilde weten hoe het organogram van de nieuwe fusiegemeente zal worden ingevuld. Coördinerend algemeen directeur Kristof Andries verwees naar de voorziene lopende procedures. Er vallen zeker geen ontslagen.

Het concept van het invoeren van een vrijwilligerskorps in de nieuwe fusiegemeente om bijstand te kunnen verlenen bij incidenten werd verdaagd naar de zitting van februari. Het verzoek van Filip Durant om het alsnog op de agenda te plaatsen was niet binnen de gestelde termijnen ingediend.

Michel Debock (N-VA) dan weer toonde zich bekommerd om de eeuwenoude treures in de tuinen van het Baljuwhuis. Die zou nu op sterven na dood zijn.  Voorzitter Veerle Dero gaf aan hierop te zullen terugkomen de volgende zitting.

Henk Goegebeur had naar gewoonte een reeks mondelinge vragen en bemerkingen in petto. Onder meer suggereerde hij dat Galmaarden best mee zou instappen in het plan van de provincie Vlaams-Brabant om de woonkernen te evalueren in het kader van de wildgroei van grote bouwprojecten. In het kader van de resultaten van de gemeentemonitor 2023 wees hij op het groot percentage inwoners (68%) dat vindt dat er onvoldoende fietsinfrastructuur is in de gemeente. De probleemzones blijken daarbij de gewestweg N272 (Langstraat) te zijn evenals de verbinding tussen Galmaarden en Tollembeek op dezelfde gewestweg. Burgemeester Ludo Persoons kon hem meegeven dat alles nu bij voorrang wordt ingezet op de verbinding Galmaarden-Tollembeek. Het dossier werd terug opgediept bij het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer. Concreet zou er dit jaar werk gemaakt worden van de onteigeningen, komt er overleg met de nutsmaatschappijen en staat er een vergadering op stapel om een stappenplan op te stellen. De aanleg van fietspaden langsheen de Langestraat is een ander verhaal. Rudi Thiebaut gaf aan dat een aantal jaren terug de gemeenten de gelegenheid hebben gehad de gewestweg N272 met nieuwe fietspaden over te nemen maar de verschillende gemeentebesturen zijn daar toen, volgens burgemeester Ludo Persoons, niet willen op ingaan wegens de te grote kosten onder meer inzake het onderhoud.

Dit nieuwsbericht delen: