HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 24 januari

Zorgnetwerk Sterrenkinderen * Vzw Petrus * Deelmobiliteit * Vastgoedinformatieplatform * Lokaal Energie- en Klimaatactieplan in kader Burgemeestersconvenant 2030 * Varia: ‘Visit Pajottenland’, driejaarlijkse gemeentemonitor, ……

Zorgnetwerk Sterrenkinderen

De raadsleden stemden in met het opnieuw ondertekenen van een intentieverklaring en met een financiële bijdrage van 1.000€ voor het jaar 2024 te leveren aan de vzw Zorgnetwerk Sterrenkinderen. Die ontwikkelde een gratis online hulpverleningsplatform voor ouders die een kindje verliezen met bijzondere focus rond zwangerschapsverlies. Deze ouders kunnen bij Zorgnetwerk Sterrenkinderen terecht voor professionele psychosociale opvang door een opgeleid hulpverlener.

Vzw Petrus

Een akkoord van de raadsleden was er ook om, op verzoek van de Vereniging Parochiale Werken (VPV) van het dekenaat Lennik en in het kader van de eerder door het gemeentebestuur toegezegde borgstelling aan de vzw Petrus voor het betalen van de erfpachtvergoeding voor het gebruik van de site van het parochiaal centrum in de Lindestraat, in de erfpachtovereenkomst tussen de VPV en de vzw Petrus ook die borgstelling vanuit de gemeente te laten verankeren. Het gemeentebestuur zal de erfpachtakte dan ook mede ondertekenen. De vzw Petrus, die een aantal plaatselijke verenigingen groepeert, sloot een erfpachtovereenkomst af met de VPV voor het opknappen en het uitbaten van het parochiaal centrum.

Deelmobiliteit

Eerder besliste het college van burgemeester en schepenen in te gaan op het aanbod projectbegeleiding deelmobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant. Autodelen blijkt immers een essentiële schakel in het Vlaams principe van basisbereikbaarheid en een element om de klimaatdoestellingen te behalen. Op termijn wil het bestuur twee deelwagens per 1.000 inwoners ter beschikking stellen.

De vzw Autodelen.net is door de provincie aangesteld als begeleider. Autodelen.net is een vzw en erkende socio-culturele vereniging die autodelen en gedeelde mobiliteit sterk wil maken in Vlaanderen en bij uitbreiding over heel België. Om van die begeleiding gebruik te kunnen maken dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. De raadsleden konden zich dan ook vinden in de samenwerkingsovereenkomst. Slechts 8 gemeenten in de provincie krijgen de gelegenheid een beroep te kunnen doen op de samenwerking die de domeinen het opmaken van het  actieplan, het opstarten, het adviseren en het voeren van de communicatie behelst. De overeenkomst loopt van 01/02/2024 tot 01/02/2026. De kostprijs bedraagt 6.250€.  

Vastgoedinformatieplatform

Het Vastgoedinformatieplatform (VIP) is een elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen evenals uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers. Het VIP wordt beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (Athumi). De aanvragers van informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, wensen gemakkelijkheidshalve die informatie centraal en gebundeld te ontvangen. De gemeente kan nu via het VIP, vervolledigd bij het aangepast Vlaams decreet van 22/12/2023 over het Vastgoedinformatieplatform, de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie verzamelen in een product en dit product met vastgoedinformatie ontsluiten. Dat brengt voor de gemeente evenwel ook een administratieve last en bijhorende kost mee, die de gemeente wenst te verhalen op de aanvrager(s). Eerder konden enkel professionele aanvragers zoals notarissen en immo-kantoren al een beroep doen op de diensten van het platform maar recent is dat nu ook het geval voor particulieren geworden. 

De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met de ingebruikname van het vastgoedinformatieplatform. De nieuwe basisretributieprijs voor een aanvraag bedraagt 100€.

Lokaal Energie- en Klimaatactieplan in kader Burgemeestersconvenant 2030

Het agendapunt werd verdaagd. Enerzijds was de uitgenodigde gastspreekster vanuit het provinciebestuur, die mede instond voor het opstellen van het plan, niet beschikbaar en anderzijds wenste het gemeentebestuur nog enkele cijfers in het verslag aan te vullen. Voor het voorstellen van het plan werd nu de datum van 21/02/2024 naar voren geschoven.

Het Lokaal Energie- en Klimaatactieplan (SECAP) wordt opgesteld in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030. Samen met andere Pajotse gemeenten kwam het plan tot stand met begeleiding vanuit het provinciebestuur.

Varia

Burgemeester Kris Poelaert gaf de raadsleden mee dat het gemeentebestuur het initiatief van Ambassadeurs van het Pajottenland vzw voor het uitgeven van een eerste promotiebochure ‘Visit Pajottenland’ ondersteunt door het aankopen en het ter beschikking van een exemplaar voor iedere horecazaak. Zo wordt gehoopt dat die uitbaters bereid bevonden zullen worden zijn om de brochure ook in hun zaak aan te bieden.

De burgemeester toonde zich ook bijzonder trots op de uitstekende scores die Herne behaalde bij de bevraging van de bevolking bij de driejaarlijkse gemeentemonitor. Herne scoorde in alle domeinen een stuk boven het Vlaams gemiddelde. Inzake het vertrouwen in het gemeentebestuur is Herne zelfs koploper in Vlaanderen. Herne haalde daarbij een score van 59% terwijl het Vlaams gemiddelde ‘slechts’ 29% bedraagt. Naast de hoge positieve score van 59% liet 33% van de bevraagden zich neutraal uit en 10% liet blijken het niet eens te zijn. De burgemeester wees er op dat die zeer goede score enkel kon behaald worden dankzij de positieve ingesteldheid van eenieder die bij het bestuur betrokken is zoals ook de raadsleden en het gemeentepersoneel en dankzij hun nauwe betrokkenheid bij het functioneren van het bestuur. Hij sprak dan ook hiervoor zijn dank uit en besloot met te stellen dat “het vertrouwen in het gemeentebestuur ook het vertrouwen in het gemeentepersoneel inhoudt”.        

Dit nieuwsbericht delen: