BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad van 23 januari 

Herinrichting doortocht centrum * Vastgoedinformatieplatform * Energie- en Klimaatactieplan Pajottenland  * Varia: domein Akrenbos – Nieuwe omgevingsvergunningaanvraag feestzaal, officieel mailverkeer ….    

Herinrichting doortocht centrum

De raadsleden kregen het ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest, NV Aquafin, Fluvius System Operator CV en het gemeentebestuur voor gezamenlijke opdrachten van diensten (studie) rond de herinrichting van de doortocht op de gewestweg in het centrum ter goedkeuring voorgelegd. Alle raadsleden konden zich in die overeenkomst vinden.

De eerste sporen van een aanzet voor het herinrichten van de doortocht van de gewestwegen in het centrum dateren al van 2012. Een overeenkomst tussen het gemeentebestuur, het Vlaams gewest en de toenmalige Riobra betreffende de studie en de uitvoering van werken werd toen door de gemeenteraad aangenomen. Maar door de onduidelijkheid over de verdeling van de kosten besloot het toenmalig bestuurscollege het dossier on hold te zetten en dit mede om budgettaire redenen.

In het meerjarenplan 2020-2025 en meer specifiek voor het werkjaar 2024 werd het opstarten van het dossier van de doortocht terug ingeschreven. Het jongste structureel overleg van november 2023 tussen de bestuursploeg van burgemeester Kristof Cattie en het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer effende nu het pad voor het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst deze keer tussen het agentschap Wegen en Verkeer, NV Aquafin, Fluvius System Operator CV en het gemeentebestuur.

In de overeenkomst schuiven de partijen hun intenties naar voren met betrekking tot de door hen gewenste diensten. Die zijn al voorlopig bepaald door het agentschap Wegen en Verkeer en door het gemeentebestuur. Van NV Aquafin en van Fluvius zijn die diensten nog niet gekend. De studieopdracht werd eerder al door het Vlaams gewest gegund aan het studiebureau Team A8.

Voor zover nu bekend zou het provinciaal agentschap gaan voor een ontwerp (wegenis, fietspaden, verlichting, deel RWA) langs de N263 (Eeckhout – Plaats – Kerkhove) tussen het kruispunt met Ter Eecke (begin bebouwde kom, kmp. 2,83) en het kruispunt met Broeck (kmp. 4,40) en voor een ontwerp (wegenis, fietspaden, verlichting, deel RWA) langs de N249 (Kamstraat) in de bebouwde kom (kmp. 2,11 tot kmp. 2,44). Het gemeentebestuur zou inzetten op een ontwerp (voetpaden, groenvoorzieningen) voor dezelfde voornoemde trajecten en voor een ontwerp voor de gemeentewegen Plaats, Poreel, Ter Eecke en Pontembeek.

Raadslid Sabine Vermassen drong aan om het traject in de Kamstraat voor de veiligheid van de vele wandelaars te verlengen tot aan het kruispunt met de kapel. Burgemeester Kristof Cattie kon fractieleider van Open voor de Mens Henk Verhofstadt, die in het verleden al herhaalde keren had aangedrongen op het bekomen van een stand van zaken, meegeven dat er voor de weerhouden  trajecten er alsnog geen onteigeningen gepland zijn. Een heikel punt blijft alleszins de beperkte beschikbare ruimte ter hoogte van de post.

Voor burgemeester Kristof Cattie heeft de herinrichting van de doortocht in het centrum alle voorrang. De thans gezette stap vindt hij dan ook belangrijk. Later kan dan nog werk gemaakt van de verdere herinrichting van de gewestwegen buiten de huidige weerhouden trajecten. Hij verzekerde de raadsleden dat hij hen verder in alle transparantie zal op de hoogte blijven houden van de voortgang van het dossier.

Vastgoedinformatieplatform

Het agendapunt met betrekking tot de verplichte aansluiting op het Vlaams vastgoedinformatieplatform (VIP) en het vernieuwd retributiereglement op het aanvragen van vastgoedinformatie werd, met uitzondering van raadslid Rudi Geuens die zich onthield, verdaagd totdat er nadere informatie komt vanuit de Vlaamse overheid. De raadsleden willen vooralsnog eerst bijkomende informatie bekomen over het al dan niet voldoen van het VIP aan de taalwetgeving voor Franstalige inwoners in een faciliteitengemeente zoals Bever. In eerste instantie was het VIP enkel toegankelijk voor professionele gebruikers zoals notarissen en immo-kantoren. Maar nu zou het VIP ook worden opengesteld voor particulieren waarbij dan de taalfaciliteiten de kop opsteken.

Het voorstel van de bestuursploeg van burgemeester Kristof Cattie ging in de richting van het niet akkoord gaan met de ingebruikname van het VIP en het vernieuwen van het bijhorend retributiereglement. Dat vond Henk Verhofstadt, fractieleider van Open voor de Mens, evenwel een stap te ver omdat zo de Nederlandstalige inwoners verstoken zouden blijven van die dienstverlening en in die zin dreigden het slachtoffer te worden. Volgens burgemeester Kristof Cattie kent ook de randgemeente Sint-Genesius-Rode hetzelfde probleem. Bij toepassing van de taalfaciliteiten vond eerste schepen Dirk Willem dat de Vlaamse overheid dit keer zelf de complexe teksten in het Frans zou dienen beschikbaar te stellen. Raadslid Rudi Geuens merkte op dat voor dit concreet geval de taalfaciliteiten wel een probleem opleveren terwijl dat voor alle andere zaken blijkbaar niet het geval is. Hij gaf aan hieromtrent een schrijven te zullen richten aan de provinciegouverneur.

Energie- en Klimaatactieplan Pajottenland

De raadsleden keurden eveneens het Energie- en Klimaatactieplan 2030 Pajottenland goed in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030. Dat omschrijft onder meer waartoe de gemeente Bever zich engageert. Raadslid Rudi Geuens onthield zich.

Het was op  06/10/2020 dat de gemeenteraad het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM2030) goedkeurde waarbij Bever zich engageerde enerzijds de uitstoot van CO2 en eventuele andere broeikasgassen op haar grondgebied tegen 2030 met ten mínste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen (klimaatmitigatie) en anderzijds zijn veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Op  27/06/2023 keurde de gemeenteraad dan het Lokaal- Energie- en Klimaatpact 1.0 (LEKP) goed. De doelstellingen en acties van dat LEKP vallen volledig binnen het Energie- en Klimaatactieplan.

In zijn doelstellingen voorziet het LEKP dat Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen streven naar een drastische vermindering van de CO² uitstoot en willen maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering op hun grondgebied te temperen met volgende ambities:
– 40%-CO²-reductie tegen 2030
– klimaatneutraal tegen 2040 (Gooik, Herne, Lennik en Pepingen)
– klimaatneutraal tegen 2025 (Bever, Galmaarden)
– klimaatbestendig tegen 2025 

Varia

Raadslid Rudi Geuens vroeg naar een stand van zaken met betrekking tot het domein Akrenbos. Hij wenste te weten of alle wegen en infrastructuur nu al tot het gemeentelijk patrimonium behoorden en welk kostenplaatje daar nu al bij hoorde. Burgemeester Kristof Cattie gaf aan daar zo direct en zo voor de vuist weg geen antwoord op te kunnen geven. Hij suggereerde het raadslid wel dergelijke vragen in de toekomst op voorhand in te dienen zodat dan een correct antwoord zou kunnen verstrekt worden.

Een stand van zaken met betrekking tot de nieuwe omgevingsvergunningaanvraag voor de gemeentelijke feestzaal Plosje 10 met inbegrip van de problematiek van de nodige parkeerplaatsen hield eveneens zijn aandacht gaande. De burgemeester kon hem meedelen dat het openbaar onderzoek loopt. Het raadslid drong verder ook nog aan op het correct en tijdig registreren van het officieel mailverkeer door het bestuur.

Dit nieuwsbericht delen: