HERNE – Gemeentelijke strooidiensten zijn permanent paraat

Het gemeentebestuur spaarde de jongste uren noch moeite noch krachten om de ongemakken eigen aan de harde winterprik preventief aan te pakken. Zo werd er alles al aan gedaan om het  gemeentelijk wegennet te voorzien van het nodige strooizout om gladheid te voorkomen en voorbereid te zijn op eventuele sneeuwval. Het strooizout verlaagt immers het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooit sneeuw of ijzel.

Indien de sneeuwval het wegendek toch zou bedekken met een dik wit tapijt van meerdere centimeters dan kan schepen Lieven Snoeks bijkomend een beroep doen op een aantal loonwerkers en landbouwers die dan met hun tractoren en aangepast materiaal de gemeentelijke diensten kunnen bijstaan om het wegennet bruikbaar te houden. Dat zijn Gerrit Dekens, Roger Danau, Koen Vanderroost en Martin Bellemans. De sneeuwruimers worden dan van dichtbij gevolgd door zoutstrooiers om het wegdek verder sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Daartoe beschikt de technische dienst over drie uitgeruste tractoren die elk een deelgemeente voor hun rekening nemen.

Wachtsysteem

“Om die dienstverlening vlot te laten verlopen hebben wij van half november tot eind maart een wachtsysteem waarbij zeven medewerkers afwisselend van wacht zijn”, zegt werkleider Jurgen Reysens. “Per strooibeurt hebben wij vier mensen nodig. Van die vier gaan er drie de baan op terwijl er één werkkracht in de loods blijft om mee te helpen bij het vullen van de strooiers. Tot op vandaag komt onze voorraad zout niet in het gedrang. Wij kunnen de eerstkomende dagen alleszins nog probleemloos voldoende strooien indien dit nodig zou blijken. Traditioneel is de periode tussen half januari en eind februari het drukst wat strooien betreft. In onze loods in de Kapellestraat is steeds 40 à 50 ton zout op voorraad. Indien nodig kunnen we dat heel snel aanvullen. Zo wordt er al deze namiddag een lading van zo’n 25 ton geleverd om de hoeveelheid zout op peil te houden.

Eerste schepen Lieven Snoeks (Openbare Werken): “Om 125 km aan gemeentelijk wegennet te behandelen hebben wij telkenmale zo’n 15 à 17 ton zout nodig. Die 125 km kunnen opgedeeld worden in grosso modo 50 km hoofdwegen en 75 km secundaire wegen. In de jaarlijkse begroting is ook de uitgave aan strooizout vervat. Daarbij wordt rekening gehouden met een mogelijke winterprik. Het gaat hier over zo’n 20.000 euro die niet alleen de kost van het noodzakelijk strooizout moeten dekken maar ook, indien van toepassing, de kost van externe helpers”.

Voorbereid

“Gladheid van het wegdek al dan niet in combinatie met sneeuwval is een steeds wederkerend probleem waar voorbereidingen dienen getroffen worden ver voor de winter van zich laat horen. Zo hebben wij een zeer uitgebreid draaiboek met daarin de taakverdeling over wie welke wegen en ruimtes zal strooien.  Het strooien gebeurt in verschillende fases: eerst de hoofdwegen, de schoolomgevingen en de belangrijke gekende gevaarlijke plekken. De toegangen tot onder meer de openbare gebouwen en het station worden manueel behandeld.  Omdat daar weinig wagens rijden, komen de kleine straten pas na de hoofdwegen aan bod terwijl de gewestwegen door het agentschap Wegen en Verkeer worden aangepakt. Die laatste zitten dus niet in ons pakket”, gaat bevoegd schepen Lieven Snoeks verder.

“In onze gemeente kiezen we voor strooizout in zakken van 25 kg. Een zoutcontainer zou wel van dienst kunnen zijn maar heeft ook enkele niet te verwaarlozen nadelen. Zo is er een bijkomende ruimte voor nodig, is ook het droog bewaren van het zout een bijkomende zorg en daarbij is er dan ook nog een bijkomend budget nodig”, aldus nog de schepen.

Best preventief   

De beslissing om te strooien ligt eveneens bij schepen Snoeks. Hij houdt dan ook via de verschillende kanalen de weersvoorspelling heel nauwkeurig in de gaten: “Het is even belangrijk preventief als curatief te strooien, dus nog vóór het glad wordt. Op die manier kan men een haast permanente veiligheid van de weg garanderen én houdt men het zoutverbruik in de hand. De komende uren zijn onze zoutstrooiers overigens nog druk in de weer met de secundaire wegen”.   

Weersverwachting de komende uren

Van woensdag 13u tot donderdag 12u: Er trekt een sneeuwzone vanuit Frankrijk het land binnen. Volgens de huidige berekeningen valt er ten noordwesten van de as Poperinge-Turnhout (+/- 20 km) weinig of geen sneeuw. In grote delen van Vlaanderen wordt ten zuidoosten van de vermelde as 1-5 cm verwacht, lokaal 5-10 cm of zeer lokaal iets meer in het zuiden en het oosten van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, mogelijk ook in het Brussels Gewest.

Verwijzing naar het Politiereglement geldig in de gemeenten van de politiezone Pajottenland

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel

Art. 106. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over twee derde van hun breedte, met een minimum van 1 m.
Deze verplichting berust op de (mede-)eigenaars, huurders of vruchtgebruikers.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

Art. 107. Het is verboden op de openbare weg:

1) water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
2) glijbanen aan te leggen;
3) sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.

Art. 108. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.

Dit nieuwsbericht delen: