GALMAARDEN – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december 

Fusie *  Meerjarenplanaanpassing * Mobiel podium Pajottenland+ * Aankoop grond * Rooilijn * Energieprestatiecertificaat (EPC) * Centrum voor dagopvang * Indexeringen * Leer Lokaal * Pleegzorg * Openbare verkoop * Varia …..

Fusie

Net zoals in Gooik en in Herne kregen ook de Galmaardse raadsleden de definitieve beslissing tot  een vrijwillige fusie op hun agendamenu voorgeschoteld. Opmerkelijk was dat voor de gemeenteraad dit keer veel publiek was opgedaagd. Na een reeks interventies, commentaren en bedenkingen waarbij de veelal reeds gekende pro’s en contra’s  terug te berde kwamen werd het aangaan van de fusie door de cd&v fractie goedgekeurd terwijl Daniël Fonteyne namens de fractie Vlaams Belang en Henk Goegebeur namens de fractie Gemeente Belangen Galmaarden (GB.G) tegenstemden. De N-VA fractie onthield zich. Alle fracties dankten het personeel dat aan de voorbereiding van de fusie had meegewerkt en erkenden dat er nu toch wel grote uitdagingen aankwamen in de verdere afhandeling van het fusietraject zowel in het transitiejaar 2024 als nadien in het format van de nieuwe gemeentelijke entiteit. Aan het eind van de bespreking van dit toch wel ‘historisch’ agendapunt  haalde burgemeester Ludo Persoons nog eens de verschillende redenen aan waarom een fusie nodig is en weerlegde hij zo de kritiek van de andere fracties.

In het kader van de voorbereiding van de fusie stemde de gemeenteraad in een geheime stemming in met het voorstel tot aanwijzing van Kristof Andries als algemeen directeur coördinator en van Julie Somers (Herne) als financieel directeur coördinator.

Meerjarenplanaanpassing

Zoals gebruikelijk op het einde van ieder werkingsjaar diende de financiële meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 aangepast te worden om de budgetten voor 2024 vast te stellen en uitvoerbaar te verklaren en dit zowel voor het OCMW als voor de gemeente. Ook worden in die aanpassing gebruikelijk nog een aantal vooruitzichten voor 2023 in overeenstemming met de werkelijkheid gebracht. Schepen voor financiën Ludo Van Paepegem leidde de raadsleden doorheen de belangrijkste aanpassingen.

Zo wordt voorzien dat het huidig personeelsbestand ook in 2024 zal aangehouden worden. Wel wordt een bijkomende ICT-er voorzien in het kader van de fusie maar de kosten worden gespreid over de drie fusiegemeenten. Er worden eveneens bijkomende kredieten ingeschreven voor de voorbereiding van de fusie voor de communicatie, de transitiemanager en de ICT. De voorziene energiekosten dalen terwijl de ramingen van de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting (+ 472.000 euro voor 2023) en de onroerende voorheffing de hoogte ingaan.

Voor 2024 zijn nieuwe investeringen gepland voor het project ‘woning en parking Marktplein’ (430.000 euro), het vernieuwen van daken op het gewezen gebouw van het Rode Kruis – thans school – en op een bijgebouw van de basisschool De Knipoog (100.000 euro), het aanbrengen van een luifel over de oude speelplaats van De Knipoog (50.000 euro) en de herinrichting van de parking aan het station ter hoogte van het sportcomplex. Verder werden kredieten verschoven van 2023 naar 2024 voor onder meer de verdere afwerking van de heraanleg van de Statiestraat en het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Nog voor 2024 zijn kredieten voorzien voor riolerings- en wegeniswerken in de Gobzackstraat terwijl dit ook het geval zal zijn voor de Repingestraat in 2025. Ook voor het verder heraanleggen van de kerkhoven wordt een budget van 300.000 euro uitgetrokken. Hoofdzakelijk voor de restauratie van het kerkgebouw en de bijhorende omgevingsherinrichting in Galmaarden wordt in 2025 een lening van 1,5 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld en in 2026 een lening van 4,2 miljoen.

Voorzitter Veerle Dero zegde de N VA fractie toe een stand van zaken van de verledding in de gemeente te zullen bezorgen evenals uitsluitsel te geven over de bestemming van het budget ‘diervriendelijke gemeente’ ten belope 11.374 euro. De GB.G fractie dan weer mag zich verwachten aan een lijst met concrete cijfers over de verdeling van de reeds gekende kosten van de fusie op basis van de overeengekomen verdeelsleutel.

De cd&v fractie stemde voor terwijl de fracties van N VA en GB.G zich onthielden. Daniël Fonteyne (Vlaams Belang) stemde tegen.

Mobiel podium Pajottenland+

Nadat Henk Goegebuer tijdens de vorige zitting uit principiële overwegingen had aangegeven dat het voorliggend dossier administratief gezien niet volledig was en dat agendapunt toen dan ook verdaagd werd, kon het raadslid zich thans wel vinden in de grotendeels verstrekte bijkomende informatie. De samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaar Pajottenland+ en de gemeente Gooik voor het uitbaten van het mobiel podium kreeg nu dan ook de goedkeuring van de raadsleden, met uitzondering van Henk Goegebuer die zich onthield.

Aankoop grond

De raadsleden wisten elkaar te vinden in de definitieve beslissing tot aankoop en goedkeuring van het ontwerp van aankoopakte voor het verwerven van een deel van een perceel grond gelegen langs de Stationsstraat in Galmaarden ter hoogte van het sportcomplex.

Rooilijn

Er was goedkeuring voor het wijzigen van het tracé van een rooilijn langsheen de Bakkerstraat, het Oudstrijdersplein en de Steenstraat in Vollezele voor het realiseren van een groepswoningbouwproject met 10 appartementen onder voorbehoud van het bekomen van de omgevingsvergunning. Naar aanleiding van de vraag om de parking anders in te richten dient de rooilijn thans ook gewijzigd. Er wordt zo een zone gecreëerd die in het openbaar domein wordt ingelijfd en zo als woonerf een voor het publiek toegankelijk gebied wordt. Daniël Fonteyne onthield zich.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Nu naar de toekomst toe ook niet-residentiële gebouweenheden van publieke gebouwen progressief  op basis van de bruikbare vloeroppervlakte continu dienen te beschikken over een geldig EPC NR ging de gemeenteraad akkoord om daartoe in te schrijven op de groepsaankoop en de begeleiding van Haviland. Door de maatregel zouden in 2045 publieke gebouwen op 100% hernieuwbare energie dienen te functioneren.

Centrum voor dagopvang

Alle raadsleden zetten het licht eveneens op groen voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de welzijnskoepel West-Brabant en het lokaal bestuur Herne voor het opzetten van een centrum voor dagopvang (CDO) in de seniorenwoningen Akkerwinde in Vollezele. De streefdatum voor de opening is 1 maart 2024. Het centrum zal uitgebaat worden door de welzijnskoepel, die de seniorenwoningen huurt van het lokaal bestuur Galmaarden.

Indexeringen

Voor de seniorenwoningen wordt de jaarlijkse voorziene index vanaf 1 januari 2024 opnieuw toegepast doch als maximale nieuwe huurprijs tot en met 2024 het bedrag van 700 euro te weerhouden. Zo zullen de huurprijzen van de bewoners die nog van een overgangsmaatregel genieten en die van de nieuwe bewoners naar elkaar kunnen toegroeien.

Ook de tarieven van de poetsdienst en de klusjesdienst zullen met ingang van 1 januari 2024 worden geïndexeerd. Dat besliste de raad voor maatschappelijk welzijn.

Leer Lokaal

Schepen voor onderwijs Marleen Merckaert gaf toelichting over het nieuw geïntegreerd leerplan voor het basisonderwijs dat door de OnderwijsVereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is ontwikkeld geweest en dat sinds 1 september 2023 mocht opgestart worden. Er was unanieme instemming om dat nieuw leerplan te implementeren in de basisscholen die onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur vallen.

Pleegzorg

Schepen voor welzijn Kurt Penninck stelde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel vzw voor. Met die overeenkomst wil het lokaal bestuur pleegzorg helpen promoten onder meer naar het werven van pleegouders toe en ondersteunen. Het voorstel werd unaniem aanvaard.

Openbare verkoop

Het OCMW wenste over te gaan tot het verkopen van gronden in de Steenstraat in Vollezele. Overeenkomstig het gewestplan zijn die gronden gelegen in bouwzone. De verkoop is ingepland in het meerjarenplan. Het taxatieverslag vermeldt een waarde van 206.000 euro. Dat bedrag zal gehanteerd worden als instelprijs voor de openbare verkoop via de digitale procedure Biddit. De raadsleden stemden in met het lastenkohier met de verkoopsvoorwaarden.

Varia Mondelinge vragen waren er vanuit de N VA fractie met betrekking tot onder meer het realiseren van het dwingend sociaal objectief tegen 2025, de duur van de werken in de Statiestraat en omgeving in Tollembeek en het al dan niet afschaffen van de verkeersregel ‘voorrang van rechts’. Daniël Fonteyne (Vlaams Belang) vroeg informatie over de start van de werken aan het Marktplein, het nieuw gebouw voor kinderopvang en de aanwezigheid van gemachtigde opzichters aan de schoolpoorten. Henk Goegebuer (GB.G) van zijn kant wees er onder meer op dat de website ‘bodemkwaliteit’ aangeeft dat de gronden waarop het gemeentehuis en de TRB-zaal gelegen zijn mogelijk een risico inhouden. Ook wees hij op een weinig dienstverlenende en klantvriendelijke communicatie door een maatschappelijke assistente naar kwetsbare mensen toe. Algemeen directeur Kristof Andries zal de zaak onderzoeken. 

Dit nieuwsbericht delen: