GOOIK – Sprokkels uit de gemeenteaard en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december

Meerjarenplanaanpassing 7 * Fusie * Dotatie politie * Subsidies 2024 * Erediensten * Leer Lokaal * Samenwerkingsovereenkomst zwembaden Ternat en Liedekerke * …..

Meerjarenplanaanpassing 7

Na het vaststellen van het gedeelte van het OCMW en de goedkeuring van dat gedeelte door de gemeenteraad werd de meerjarenplanaanpassing 7 voor de periode 2020-2025 in haar totaliteit vastgesteld. Burgemeester Gunther De Wilde leidde de raadsleden doorheen de aanpassing die naast nog enkele recente wijzigingen voor 2023 nu voorlopig de kredieten voor 2024 vastlegt. Ook werden de budgettaire vooruitzichten voor de komende jaren bijgewerkt.

Op basis van het cijfermateriaal van de jongste jaren werd bij de aanpassing voor de exploitatiekosten uitgegaan van een jaarlijkse indexstijging van 1,2% en van een jaarlijkse stijging van de personeelskosten met 1,5%. De looptijd van de gesimuleerde leningen die nieuw zijn aangegaan dan weer bedraagt 17 jaar. Aan de kant van de investeringen worden vrij belangrijke kredieten voorzien in het domein van de informatica en op termijn ook voor de multiplex herbestemming van de St-Martinuskerk in Kester (raming 2 miljoen euro) die dan onder meer ook zou kunnen gebruikt worden voor culturele activiteiten, eetfestijnen, misvieringen en begrafenissen. Eerder werd uitgegaan van het opfrissen van het gemeentehuis maar in het kader van de voorbereiding van de fusie werden die plannen een tijdje opgeborgen. Daar de toekomstvisie voor de nieuwe fusiegemeente evenwel inhoudt dat de drie huidige gemeentehuizen zullen blijven gebruikt worden voor het aanhouden van de dienstverlening rond sociale zaken, zorg en burgerzaken wordt nu daartoe terug een krediet van 200.000 euro voorzien.

Vanuit de N VA fractie borrelde de kritiek opdat Gooik voor 2024 te weinig aan investeringen zou voorzien. De burgemeester kon zich daarin niet vinden en haalde een reeks van volgens hem wel overwogen investeringen aan zoals het verderzetten van de vergroening van de kerkhoven, de aanleg van fietspaden in de Lenniksestraat en de bouw van de school in Oetingen. Ook verwees hij naar de vrij dure plannen voor de geplande herbestemming van de kerk in Kester, die voor Gooik toch wel een groot financieel impact hebben.

Na de goedkeuring van het vastgesteld deel van het OCMW, waarbij de vier aanwezige raadsleden van de N VA fractie tegen stemden, werd de meerjarenaanpassing in zijn geheel vastgesteld.   

Tussenkomst in verblijfskosten voor senioren

Schepen Jonas De Maeseneer lichtte de wijzigingen toe aan het reglement voor de tussenkomst in de verblijfskosten voor senioren. Steungerechtigde rusthuisbewoners kunnen voortaan hun zakgeld ook wekelijks uitbetaald krijgen in de plaats van enkel maandelijks. Voor de steun aan bewoners van assistentiewoningen wordt nu voorzien dat het zakgeld dat zij toebedeeld krijgen jaarlijks kan geïndexeerd worden. Een alleenstaande ontvangt zo nu maandelijks 450 euro en 800 euro als koppel.

Fusie

De cd&v fractie kon zich vinden in de aanduiding van Kristof Andries (Galmaarden) als algemeen directeur-coördinator en van Julie Somers (Herne) als financieel directeur-coördinator in de aanloop naar het opzetten van de nieuwe fusiegemeente. De N VA fractie onthield zich bij de geheime stemming. Zij vond dat de kosten voor de selectieproef ten belope van 9.000 euro niet nodig waren geweest en dat zij nu eerst wilde afwachten dat de aangeduide personen hun taak als coördinator zouden aankunnen. Burgemeester Gunther De Wilde stelde dat alle kandidaten tijdens de selectieproef sterke kandidaten bleken te zijn en dat ze zo nu een sterke ploeg kunnen vormen.

Het besluit dat de definitieve beslissing inhoudt tot vrijwillige samenvoeging van Galmaarden, Gooik en Herne tot allicht de nieuwe fusiegemeente Pajottegem zorgde toch voor enige commotie zeker aan de kant van de N VA fractie, die uiteindelijk tegen stemde.

Nadat de burgemeester het algemeen kader van de fusie had geschetst met onder meer een oplijsting van de voordelen en het vermelden dat de grote uitdaging wellicht schuilt in het ‘dorp’ houden van de 12 dorpen, betreurde raadslid Philippe De Cock vooreerst het relatief groot aantal afwezigen aan de kant van de meerderheid voor de toch wel belangrijke zitting.  Voorzitter Lieven Krikilion counterde die opmerking door aan te geven dat gezondheidsproblemen de meeste afwezigheden hebben veroorzaakt en dat in het verleden ook aan de kant van de N VA fractie bijwijlen al veel afwezigheden werden genoteerd. Jason Broodcoorens van zijn kant wees er op dat zijn fractie in het verleden herhaalde keren de idee van een fusie had aangekaart maar dat die ballon dan telkens werd doorprikt door de cd&v meerderheid. Hij zag in de huidige fusie veeleer een poging om de lokale partijbaronieën in stand te houden. Hij zag ook weinig democratisch proces bij de totstandkoming van de fusie en van de nieuwe fusienaam Pajottegem waarbij uiteindelijk slechts een 9% van de stemgerechtigden voor die naam kozen. Hij zag daarin ook een teken van onvoldoende draagkracht bij de bevolking. Hij vond ook dat de fusie ambitieuzer had mogen zijn met meer partners zoals Pepingen en Lennik. Ook Philippe De Cock haalde een reeks pijnpunten en onduidelijkheden aan zoals het al over 8 à 9 jaar opgesoupeerd zijn van de fusiebonus van 5 miljoen euro indien de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting op het laagste niveau van de huidige drie gemeenten zouden gehouden worden. Ook vreest hij het gebruik van wafelijzerpolitiek onder de drie gemeenten en de noodzaak om nog meer personeel te zullen moeten aanwerven.

Tijdens meerdere tussenkomsten haalde burgemeester Gunther De Wilde de voordelen aan zoals de besparing op politieke mandaten die tijdens een legislatuur 900.000 euro oplevert, de afbouw van de schuldafbouw met 5 miljoen euro, de mogelijkheid zelf de partners te kiezen, de mogelijkheden een betere dienstverlening aan de bevolking uit te bouwen, het sterker staan als entiteit bij mogelijke verdere fusieplannen en in intergemeentelijk verband alsook een organogram dat voor het personeel meer carrièreplanning inhoudt. Hij gaf ook aan dat hij liever meer partners in het fusieverhaal  had gewild doch dat Pepingen een afwachtende houding heeft aangenomen en dat andere besturen naar andere horizonten uitkeken. Tegenover de voordelen ziet hij ook wel grote uitdagingen opdagen zoals zeker ook het behoud van de perceptie van de nabijheid voor de burger. Hij wil hij zeker geen grote fusie waarbij de nieuwe fusiegemeente een randgemeente van een grote stad zou worden.

Voor de stemming wees de voorzitter er als besluit nog op dat alle raadsleden gekozenen zijn door de burgers en dat zij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 terug die burgers in de ogen moeten kijken. De 10 cd&v raadsleden stemden voor, de 4 N VA raadsleden tegen.

Dotatie politie

Gooik dient in 2024 een bedrag van om en bij 1.352.000 euro op te hoesten als financiële bijdrage voor de werking van de politie Pajottenland. Jason Broodcoorens gaf aan dat veiligheid wel wat mag kosten maar dat veelal wordt verwezen naar te weinig middelen en dat er almaar meer middelen worden gevraagd. Hij stelde dan ook de noodzaak van structurele oplossingen in het vooruitzicht.

Burgemeester Gunther De Wilde stelde dat er voldoende financiële middelen zijn uitgetrokken doch dat de invulling in het veld alsnog niet kan volgen ondanks de inspanningen van de korpschef om het kader volzet te krijgen. Met betrekking tot het aangaan van een associatie of een fusie met andere politiezones wees hij er op dat zeker de associatieboot niet mag gemist worden en dat er daaromtrent toch wel ideeën opborrelen en gesprekken lopen.

De N VA fractie onthield zich.

Subsidies 2024

De raadsleden kregen ook de lijst met de toegekende subsidies voorgelegd. Jason Broodcoorens vond het niet kunnen dat politieke organisaties op die lijst voorkomen. De N VA fractie onthield zich.

Erediensten

Ook van de budgetten 2024 van de kerkfabrieken werd akte genomen. Voor St-Niklaas Gooik werd een exploitatietoelage van 16.000 euro gevraagd, voor St-Martinus Kester 8.500 euro, voor St-Pieter Leerbeek 12.000 euro, voor St-Ursmanus Oetingen 7.500 euro  en voor Onze-Lieve-Vrouw Bijstand Strijland 46.000 euro. St-Ursmanus ontvangt ook nog een investeringstoelage van 5.600 euro.

Leer Lokaal

Schepen Christa Dermez duidde het nieuw leerplan ‘Leer Lokaal’ dat voortaan zal gebruikt worden in de gemeentelijke basisscholen. OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) heeft ten behoeve van zijn schoolbesturen en met respect voor de lokale autonomie onder de naam ‘Leer Lokaal’ een nieuw geïntegreerd leerplan ontwikkeld voor de basisscholen met ingang van 1 september 2023. De raadsleden verklaarden zich akkoord met het gebruik ervan.

Samenwerkingsovereenkomst zwembaden Ternat en Liedekerke

De raadsleden stemden ten slotte ook in met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de zwembadengroep Ternat en Liedekerke waarbij de inwoners van Gooik nu ook kunnen genieten van dezelfde gunsttarieven in die zwembaden als de inwoners van Ternat en Liedekerke. Volgens schepen voor sport Samuel Billens past die overeenkomst in het promoten van sportbeleving voor de inwoners. In de rand gaf schepen voor onderwijs Christa Dermez aan dat de scholen van Gooik toch nog geregeld gaan zwemmen.

Dit nieuwsbericht delen: