HERNE – Gemeentelijk financieel meerjarenplan blijft binnen de voorgeschreven lijntjes  

In het kader van het vaststellen van de meerjarenplanaanpassing 7 voor de periode 2020-2025 lichtte eerste schepen Lieven Snoeks tijdens de jongste gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn het financieel reilen en zeilen van de gemeente voor de komende jaren toe. Herne blijkt nog financieel gezond te zijn. Toch wordt uitgekeken naar de schuldenlastvermindering ingevolge de fusie. Vanaf september 2024 neemt Vlaanderen immers door de fusiebonus een deel van de schuldenlast over. Door de overgang naar de nieuwe fusiegemeente Pajottegem per 1 januari 2025 is de ‘begroting’ 2024 wel de laatste autonome begroting van Herne.

Het geraamd beschikbaar resultaat eind 2023 wordt geraamd op 3.918.298€ en dat van eind 2024 op 885.222€. De autofinancieringsmarge voor 2023 bedraagt 1.469.478€ en die van 2024 op 102.678€. Hierdoor blijft Herne voldoen aan de vanuit Vlaanderen opgelegde verplichtingen.

Laatste wijzigingen 2023    

Eerste schepen Lieven Snoeks tijdens zijn uiteenzetting: “Vooraleer de wijzigingen van de kredieten vanaf 2024 te bespreken is het voor een goed begrip nodig het eerst nog even te hebben over de wijzigingen die dit jaar nog dienden te worden doorgevoerd.

In de exploitatie-uitgaven was er een belangrijke herraming van de energiekost. Eind 2022 werden die hoog geraamd omwille van het onzekere energieklimaat onder andere door de oorlog in Oekraïne. Gelukkig vielen de prijzen achteraf gezien relatief mee waardoor er 217.000 euro minder mocht worden ingeschreven op deze kostenpost die de jongste jaren alleen maar steeg.

Specifiek in deze kosten bevindt zich de post voor de openbare verlichting. Dat investeren in verledding rendeert kunnen we zien aan de cijfers van het energieverbruik. Gepaard met het ’s nachts doven van de verlichting heeft dit een besparing opgeleverd van 284.000 KWh, toch wel de moeite.

Sommige uitgaven vielen beter mee dan geraamd waaronder de prijssubsidies voor de sporthal, de vernieuwing van de fietssuggestiestroken in de Lindestraat en de bezoldigingen van het personeel. Die laatste post kostte 256.000 minder dan voorzien omwille van ziekte of loopbaanonderbreking maar vooral omwille van het feit dat we elke vacature niet meer fysiek kunnen invullen. Het wordt als kleine gemeente immers steeds moeilijker en moeilijker in de strijd om gekwalificeerd personeel aan te werven.

Andere uitgaven dan weer vielen hoger uit dan begroot. Enkele belangrijke zijn hierbij het maaien van de bermen, het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, de toelagen van de kerkfabrieken en van De Woonwinkel en last but not least de toename van de individuele noodsteun door de Dienst Welzijn.

Ook bij de exploitatie-ontvangsten zijn er wijzigingen. Er is een stijging van de geraamde ontvangsten uit personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing maar ook uit de belasting op leegstand. Het is al enkele jaren geleden maar we ontvangen terug een beetje rente op de spaarrekening. De subsidies voor de erosiewerken aan de Patriot werden uitgesteld waardoor niet alleen de voorziene uitgaven hiervoor verdaagd werden maar ook de subsidies.

Qua investeringen zijn er heel wat zaken lopende maar de uitgaven hiervoor zullen pas vanaf 2024 ten volle beginnen lopen waardoor deze worden verschoven. Het gaat hier onder andere over de verbouwing van het vredegerecht tot kunstacademie, het project aan de Hernedries, het verfraaien van de dorpskern van Herne en de vernieuwing van de daken van het Dominicanessenklooster en van de polyvalente feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle. De procedures voor belangrijke ICT-investeringen en de heraanleg van de voetwegen aan De Bloesem en de Ijzeren Plank zijn eveneens lopende.

Enerzijds werd de heraanleg van de begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle uitgevoerd met minder budget dan voorzien, anderzijds werd het budget voor de heraanleg van straten opgetrokken van 200.000 euro naar 420.000 euro.

Herne maakt ook de sprong naar zonne-energie en gaf middels een overeenkomst met Creadiv de opdracht om die te plaatsen op de daken van het gemeentehuis, de bib en de loods in de Scheibeekstraat. Ook op het dak van De Kring worden zonnepanelen geplaatst middels een huurkoop door Pajopower.

Omwille van die verschuivingen dient dan ook de voorziene lening van 2,5 miljoen dit jaar niet te worden opgenomen.

Alles samengevat voor 2023 ramen we het exploitatieresultaat op 1.991.879 euro, het investeringsresultaat op -838.918. Tel daarbij het financieringsresultaat van -251.225 euro en je bekomt een geraamd budgettair resultaat over 2023 op 901.735 euro. Dit samen met de reeds bestaande reserves geven ons dan een geraamd beschikbaar resultaat eind 2023 van 3.918.298 euro. Met een autofinancieringsmarge van 1.469.478 weten we ook dat we nog wat marge hebben om bijkomende leningen af te sluiten.

Vooruitzichten 2024-2026

Het einde van 2023 brengt ons willens nillens bij de wijziging van de eerder voorziene kredieten voor de periode 2024-2026 en meer specifiek voor het dienstjaar 2024.

Recent meldde de Federale Overheidsdienst Financiën dat de raming voor de inkomsten uit personenbelastingen voor de komende jaren mag worden opgetrokken met ongeveer 450.000 euro. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing voor een bedrag van 470.000 euro. Anderzijds zullen de inkomsten van het gemeentefonds dalen met 47.000 euro.

Verhogingen van de uitgaven vallen te noteren bij de posten energieverbruik en dat is gebaseerd op voorspellingen van het Vlaams Energie Bedrijf. Ook de toekomstige investeringen door Elia aan de hoogspanningslijnen omwille van de toenemende elektrificatie van onze maatschappij zitten hierin vervat.

Gelet op het nijpend tekort aan kinderopvang in Vlaanderen maar ook in Herne werd er budget voorzien voor de huur en de inrichting van een gebouw dat ter beschikking kan worden gesteld voor kinderopvang.

Nog op het sociale vlak wordt er door de gemeente financiële ondersteuning voorzien voor het oprichten van een Collectieve DagOpvang (CDO) voor ouderen.

Om de omslag te maken naar de nieuwe fusiegemeente worden er voldoende middelen voorzien. Het grootste deel hiervan zijn uitgaven voor ICT.

In de investeringstabel van de komende jaren worden dus de zaken opgenomen die ik hiervoor heb opgenoemd die reeds opgestart zijn en de komende jaren worden uitgevoerd.

Ook de onlangs toegekende burgerbudgetten zullen worden uitbetaald in 2024.

Voor wegenisonderhoud wordt er in 2024 een krediet van 200.000 euro voorzien. Hier bovenop komt het gemeentelijk aandeel van 600.000 euro voor de vernieuwing van de riolering en het wegdek van de Leenstraat. Ook zijn er voor 2024 rioleringsprojecten voorzien in Klein-Rankhove en Hoogbaan.

Hierbij zou ik toch een oproep willen lanceren naar de Vlaamse Overheid om de subsidies voor landelijke gemeenten, zoals de onze,  voor de riolerings- en zuiverheidsgraad te verhogen fors op te krikken. Als u weet dat Herne jaarlijks 75.000 euro subsidies ontvangt en andere in oppervlakte kleinere gemeenten met meer inwoners en met een reeds hoge zuiveringsgraad meer dan 800.000 euro, dan weet je dat dit compleet is scheefgetrokken en dat het nog vele jaren zal duren vooraleer onze zuiveringsgraad op een aanvaardbaar peil zal zitten. Hoog tijd dus om hier iets aan te veranderen.

Nieuw is een krediet om het Markepad te verlengen richting Edingen tussen de Hernedries en de Smeyersmarkstraat.

Nadat het ondergronds afvaleiland in Kokejane werd gerealiseerd wordt er nog eentje geplaatst in deelgemeente Herne. Dat is voorzien in de buurt van de site van de Fondatel.

Patrimoniumbeheer neemt ook een belangrijke plaats in. We plannen de daken te vernieuwen van het Dominicanessenklooster en van de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle. Ook worden er in verschillende gebouwen elektriciteitswerken voorzien.

Voor onze gemeenteschool De Regenboog te Herfelingen worden er nieuwe digitale schoolborden aangekocht. Verder wordt er ook budget voorzien voor het intergemeentelijk skatepark in Tollembeek en voor een openbare speeltuin in Herfelingen.

Bijzondere aandacht wil ik vragen voor het project van de groenblauwe dooradering. Dit project waarbij er op de site van de Markevallei een groene long wordt geschapen wordt momenteel ontworpen door middel van een wedstrijd geleid door de Vlaamse Bouwmeester. In dit project zit ook het ontwerp van het dorpsplein en een visie op lange termijn voor het centrum van Herne. In februari zullen we weten welk studiebureau het ontwerp uiteindelijk zal mogen maken.

Om dit alles te financieren voorzien we voor 1,5 miljoen euro leningen.

En als uitsmijter nog dit: vanaf september 2024 neemt Vlaanderen een deel van onze schuldenlast over. De fusiebonus, hier is hij. Dit betekent voor ons een daling van de kapitaalsaflossingen van 810.000 euro en intrestlasten voor 372.000 euro tijdens de jaren 2024-2026. Een eerste voordeel van de fusie met Galmaarden en Gooik.

Het exploitatieresultaat van 2024 komt zo uit op een positief saldo van 393.441 euro, het investeringsresultaat op -4.075.637 euro en het financieringssaldo op 649.119 euro. Alles opgeteld komen we zo op een budgettair resultaat van het boekjaar van -3.033.076 euro. Dankzij de reserve eind 2023 van om en bij de 3,9 miljoen euro beschikken we eind 2024 nog over een reserve van 885.221 euro.

De autofinancieringsmarge eind 2024 wordt begroot op + 102.678 euro en de openstaande schuld beloopt eind 2023 6.769.695 euro en eind 2024 7.601.311 euro.

We kijken 2024 alleszins met vertrouwen tegemoet. Er staan immers enkele mooie projecten op stapel voor onze gemeente”.

Dit nieuwsbericht delen: