HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 21 december 

Fusienieuws * Belastingen en retributies * Meerjarenplanaanpassing * AGB * Kerkfabrieken * Subsidies en delegatie overheidsopdrachten * Bouwkundig erfgoed * Leenstraat/Klein Leenstraat *  Centrum voor Dagopvang *  Varia: asfalteringswerken in de Processiestraat

Fusienieuws

Nagenoeg gelijktijdig met hun collega’s in Galmaarden en Gooik stemden de raadsleden in met de definitieve beslissing tot vrijwillige fusie van het gemeentelijk klavertjedrie Galmaarden, Gooik en Herne. Zoals bekend wordt voor de nieuwe fusiegemeente de naam Pajottegem naar voren geschoven. Als alles verder volgens plan verloopt zal de fusie ingaan op 1 januari 2025.

Tegenover de kritiek die gespuid werd op de fusieplannen en op het gevolgd traject stelde Paul Beyl, de fractieleider van Kwadrant Plus, dat de “burger de hand in eigen boezem diende te steken” en “meerdere keren zijn verantwoordelijkheid kon en had dienen te nemen” indien hij het anders had gewild. Dat het “geen straffe fusie in een straffe streek” werd, dat de fusie “over de hoofden van de inwoners heen” werd bewerkstelligd en dat “een betere naam dan Pajottegem” voor de nieuwe fusiegemeente kon naar voren geschoven  worden schreef hij toe aan de politieke verdeeldheid onder de wettelijke en democratisch gekozenen door het volk en aan hun  beslissingen om al dan niet in een fusie te stappen. En voor de keuze van de nieuwe naam van de fusiegemeente kregen ook alle 16-plussers de gelegenheid hun stem uit te brengen. Dat slechts 1 op 4 van die gelegenheid gebruik heeft gemaakt betreurde hij evenzeer. Zijn slotsom was wel dat er in een zeer korte periode door alle betrokkenen heel veel werk is geleverd geweest en dat een dank voor die inzet toch ook wel vanuit zijn fractie aan de orde was. De twee raadsleden van Kwadrant Plus stemden mee met de cd&v-meerderheidsfractie voor de fusie.

Burgemeester Kris Poelaert pikte in op de bedankingen van Paul Beyl en gaf aan dat “de drie gemeentebesturen hun nek hebben uitgestoken niet in hun eigen belang maar in dat van hun gemeente”. Hij wees ook “op de enorme verdiensten van allen en zeker ook van de personeelsleden die aan het traject hebben meegewerkt, sommigen zelfs tot ’s nachts toe. Meer respect voor onze medewerkers, die soms in moeilijke omstandigheden met beperkte middelen moeten werken maar steeds hun uiterste best doen, vanuit de bevolking zou zeer zeker op zijn plaats zijn. Verder is het zo dat het personeel positief en optimistisch naar het vervolgverhaal van de fusie uitkijkt”.

De burgemeester blikte ook verder in de toekomst. Er zal nog doorheen een zwaar wordingsproces moeten gelaveerd worden. Hordes die nog zullen moeten genomen worden in de loop van toekomend jaar om het beste verhaal voor de nieuwe fusiegemeente uit te schrijven zijn onder meer de gelijknamige straatnamen, het inpassen van de personeelsleden in de nieuwe structuur en het blijven voorzien van de nodige financiële middelen om te kunnen blijven investeren in de dorpen. Hij gaf terloops aan dat het belastingsniveau wel eens kunnen komen lager te liggen dan nu.

“In éénheid als politiekers, als personeelsleden en als inwoners willen wij nu gestalte geven aan onze nieuwe fusiegemeente. En ik betreur dat andere politiekers in het ganse fusieverhaal niet voor het belang van de bevolking hebben gekozen maar uit eigen belang”, besloot de burgemeester zijn tussenkomst.

Voor de verdere uitwerking van de fusieplannen werd Kristof Andries (Galmaarden) aangewezen voor de functie van algemeen directeur-coördinator en Julie Somers (Herne) als financieel directeur-coördinator. De twee andere algemeen directeurs en financieel directeurs zullen de coördinatoren in hun taak bijstaan.

Belastingen en retributies

Aan het eind van ieder jaar worden in iedere gemeente de belastingen en de retributies voor het volgend jaar gestemd. Dat was nu ook zo in Herne. Alle belastingen en retributies blijven behouden op het peil van 2023. Nieuwkomer in de ganse jaarlijkse resem is de retributie voor het gebruik van de fietssluizen aan het station.

Meerjarenplanaanpassing 

De meerjarenplanaanpassing 7 voor de periode 2020-2025 werd vastgesteld zowel voor het OCMW als voor de gemeente. Het gedeelte OCMW diende wel door de gemeenteraad vooraf nog goedgekeurd.

Het geraamd beschikbaar resultaat eind 2023 wordt geraamd op 3.918.298€ en dat van eind 2024 op 885.222€. De autofinancieringsmarge voor 2023 wordt begroot op 1.469.478€ en die van 2024 op 102.678€.

AGB

Ook de meerjarenplanaanpassing 5 voor de periode 2020-2025 van het autonoom gemeentelijk bedrijf (AGB) werd goedgekeurd evenals het prijssubsidiereglement 2024 voor het gebruik van de sporthal.

Het gemeentebestuur erkent dat het AGB op basis van de ramingen de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor het recht op toegang tot sportinfrastructuur moet vermenigvuldigen met een factor 2,5 om economisch rendabel te zijn. Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur wenst het gemeentebestuur evenwel de vergoedingen (en bijhorende prijsstijgingen) van gebruikers en bezoekers van de sportinfrastructuur te beperken, opdat de sportinfrastructuur toegankelijk zou blijven voor iedereen. Het gemeentebestuur verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 de beperkte vergoedingen te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door het gemeentebestuur bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 2,5. Hier bovenop wordt een btw-percentage van 6% toegepast.

Ook een leningsovereenkomst ten belope van 2.000€ van het gemeentebestuur naar het AGB werd aanvaard in het kader van de transactiekredieten voor de investeringsenveloppe 2023.   

Kerkfabrieken

Het budget 2024 voor de kerkfabrieken vanuit het centraal kerkbestuur kreeg eveneens groen licht. De verhoging in de exploitatietoelage van de initiële voorziening in het meerjarenplan van 56.000€ naar 151.781€ valt te verklaren doordat er nu vanuit de drie kerkfabrieken hetzelfde jaar budgetten worden aangevraagd voor dringende onderhoudskosten. Er worden verder geen investeringstoelagen voorzien. Paul Beyl en Ludo Tiels van de fractie Kwadrant Plus onthielden zich bij de stemming.     

Subsidies en delegatie overheidsopdrachten

De raadsleden namen ook kennis van de toegekende subsidies en de voorziene overheidsopdrachten voor 2024. Bij de subsidies springen vooral de enorme stijging van de kosten voor de politie (1.089.857€) in het oog en ook voor de brandweer dient er in totaal een bijdrage van 493.603€ aangeleverd te worden. De voorziene éénmalige burgerbudgetten voor in totaal 207.000€ komen eveneens op de lijst van de subsidies voor.

Burgemeester Kris Poelaert stipte aan dat voor de politie alles in het werk wordt gesteld om het voorziene kader aan te vullen en dat in het belang van de bevolking om reden het verzekeren van de veiligheid prioritair blijft.

Bouwkundig erfgoed

De gemeenteraad keurde ook de ‘Gebruiksovereenkomst’ voor het gebruik van de toepassingen voor het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed met het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed goed.

De huidige inventaris bouwkundig erfgoed is beperkt en verouderd voor de gemeente. Hierdoor zijn verschillende lokaal waardevolle panden alsnog niet opgenomen en worden deze elementen onvoldoende in rekening gebracht binnen het omgevingsbeleid van de gemeente. Door de inventaris lokaal te beheren kan deze beter ingezet worden binnen het lokaal onroerend erfgoedbeleid en het bewaren van het typische dorpskarakter en waardevolle bouwkundige relicten.

De intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) waartoe Herne plant te zullen toetreden voorziet een beheer van deze inventaris binnen haar structurele basis dienstverlening vanaf 2024. Een overname van dit instrument en bijhorende delegatie aan de IOED zijn bijgevolg wenselijk om het lokaal onroerend erfgoed beleid kracht bij te zetten.

Leenstraat/Klein Leenstraat

Het aanbestedingsdossier voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsdossier in de Leenstraat en de Kleine Leenstraat kreeg eveneens groen licht. Nu de gemeenteraad het aanbestedingsdossier, dat beheerd wordt Fluvius, heeft goedgekeurd kan Fluvius overgaan tot de eigenlijke aanbesteding. Het gemeentelijk aandeel in het project bedraagt 600.267€ btw-in.

Centrum voor Dagopvang

In de raad voor maatschappelijk welzijn werd het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor het oprichten van een centrum voor dagopvang (CDO) tussen de Welzijnskoepel West-Brabant, het lokaal bestuur Galmaarden en het lokaal bestuur Herne goedgekeurd. Dat centrum komt in eerste instantie in Vollezele in de Steenstraat in de seniorenwoningen Akkerwinde. Met het opzetten van een CDO wordt tegemoetgekomen aan een maatschappelijke nood, zijnde het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers en het creëren van een sociaal netwerk in een zorgcontext. Voor Herne komt er een éénmalige inrichtingskost van 5.000€ bij kijken. Er zijn voorlopig 10 vergunde opvangplaatsen voorzien.

Op zijn verzoek vernam Paul Beyl van burgemeester Kris Poelaert dat het concept van de inrichting van een CDO in de oude dekenij in de buurt van het wzc St-Felix gehandhaafd blijft in het kader van de visienota ‘Een sterke kern voor Herne’ maar dat nu in eerste instantie zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe CDO in Vollezele.

Varia

Volgens Paul Beyl zijn bij de asfalteringswerken in de Processiestraat uitwijkmogelijkheden verdwenen en is de rijbaan er schijnbaar ook versmald komen bij te liggen. Ook de zachte zijbermen zijn hier en daar afgevlakt. Eerste schepen Lieven Snoeks voorziet nu de eerstkomende dagen een plaatsbezoek met het raadslid.

Dit nieuwsbericht delen: