BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 12 december

Meerjarenplanaanpassing * Dienstvrijstelling * Camerabewaking speelplein * ZENDER * Informatieveiligheid * Gebruikstarieven accommodaties * Preventie – Gezondheid * Belastingen en retributies * Varia: verkeer op de gewestweg in het centrum, skatepark, nieuwjaarsreceptie….

Meerjarenplanaanpassing

Na het vaststellen van het OCMW-gedeelte en de goedkeuring ervan door de gemeenteraad werd door de raadsleden ook de meerjarenplanaanpassing 2020-2025-07 definitief vastgesteld. Het waren financieel directeur Elisabeth de Crombrugghe en schepen voor financiën Maxime Vanholder die de raadsleden doorheen de aanpassingen voor 2023 gidsten. Het beschikbaar budgettair resultaat werd zo vastgesteld op 2.557.744€ terwijl de autofinancieringsmarge is komen te liggen op 745.189.

De wijzigingen aan het meerjarenplan vallen te verklaren door het inkapselen van de resultaten van 2022 met een gecumuleerd budgettair resultaat van 2.594.836€ en onder meer ook aan het aanpassen van de prognoses van de ontvangsten vanuit de federale en de Vlaamse overheid met zo meeropbrengsten in de aanvullende personenbelasting ten belope van 344.494€ en bij de opcentiemen op onroerende voorheffing ten belope van 49.054€. Ook de voorzieningen voor de eigen gemeentelijke ontvangsten, de verwachtingen met betrekking tot de te ontvangen subsidies en de uit te betalen toelagen aan politie, brandweer en erediensten evenals het inschatten van de exploitatiekosten en het aanpassen van de investeringsbudgetten spelen daarbij een rol.

Schepen voor financiën Maxime wees er op dat bij de opmaak van de begroting het niet evident is  een duidelijk zicht te hebben op wat de inkomsten zullen zijn van de aanvullende belasting op de personenbelasting alsook uit de opcentiemen op onroerende voorheffing. “Het is zo dat de inning ervan beïnvloed wordt door het belastbaar inkomen van de gezinnen dat helaas fors kan variëren van jaar tot jaar en uit het kadastraal inkomen. Bovendien worden die ontvangsten ons doorgestort vanuit de hogere overheid en beschikken we niet continu over een zicht op de evolutie ervan. Deze informatie wordt ons naarmate het jaar meegedeeld door de bevoegde instanties”.

Hij liet ook opmerken dat de exploitatie-uitgaven in één jaar fors zijn gestegen, zeker ook te verklaren door de jaarlijkse aanpassingen van de salarissen binnen het Belgische wettelijke kader van spilindex en automatische loonindexatie. Om het impact daarvan te illustreren verwees hij naar de toelages aan de politie en de brandweer: “Als we die uitbetaalde toelages van 2020 naast de geraamde toelages van 2026 zetten, merken we een verschil van + 155 000€ op Dit alleen heeft betrekking vooral op de extra loonkost van de politie en de brandweer. De evolutie van onze eigen gemeentelijke loonkost zit hier niet in vervat”.

“De gestegen kosten van de almaar toenemende digitalisering met de noodzakelijke beveiliging – voor de jaarlijkse licenties van de software bij voorbeeld van 52.326€ bij het begin van de legislatuur in 2019 tot vier jaar later in 2023 tot 150.000€ ofwel een verschil van 46.804€ per jaar – maakt een ander concreet voorbeeld uit om te schetsen dat onze uitgaven evenredig snel stijgen en dat, ondanks deze meerjarenplanaanpassing, onze autofinancieringsmarge in 2026 nog zeer nipt blijft. We mogen ook niet vergeten dat er vanaf 2026 minder subsidies zullen zijn en indien er zich dan onverwachte zaken voordoen, zoals bijvoorbeeld kort opeenvolgende loonindexeringen, de vervanging van een niet afgeschreven machine, de verplichting tot aanschaffen van nieuwe software,… komen we terecht in financiële moeilijkheden omdat onze uitgaven dan hoger zouden kunnen komen te liggen dan onze ontvangsten”, reikte de schepen verder nog aan.

“Toch kunnen we, mede dankzij de stijging in de ontvangsten, naar het einde van de legislatuur toewerken met een positief beschikbaar budgettair resultaat en met een positieve autofinancieringsmarge. Dat zijn de twee indicatoren die ik al vaak vernoemd heb omdat ze een cruciale rol spelen in het garanderen van het financieel evenwicht” blikte de schepen in de toekomst.

De meerjarenplanaanpassing werd door de meerderheidsfractie van ‘Thuis in Bever – Chez nous à Biévène’ voor akkoord bevonden terwijl de minderheidsfractie van Open voor de Mens er zich niet kon in vinden. De onafhankelijke raadsleden Rudi Geuens en Françoise Herman waren niet aanwezig op de zitting.

In de rand van dat agendapunt wist burgemeester Kristof Cattie ook mee te geven dat de bouw voor de school zeer recent is vergund geworden.   

Dienstvrijstelling

Bij een aanpassing van de rechtspositieregeling van de nieuwe personeelsleden van de dienst bevolking die voortaan officieel een dienstvrijstelling op paas- en pinksterzaterdag zouden bekomen stemde raadslid Sabine Vermassen tegen. De burgemeester legde uit dat het om twee personeelsleden ging die iedere zaterdag gedurende twee uren kwamen werken en daarvoor aan 150% per uur worden betaald. Het raadslid had het eerder begrepen op een compensatieregeling in het algemeen.  

Camerabewaking speelplein

De raadsleden verleenden een gunstig advies met betrekking tot het voornemen van het gemeentebestuur twee vaste camera’s te plaatsen op het speelplein achter het kaatsplein en ze te gebruiken. Ook de korpschef van de politie Pajottenland had zich eerder al positief uitgelaten over het voornemen. Burgemeester argumenteerde dat de camera’s op die plaats noodzakelijk zijn voor het tegengaan van het vandalisme, de daders ervan in beeld te brengen en de veiligheid op het speelplein te normaliseren.     

ZENDER

Instemming was er ook met het uitbreiden van de reeds bestaande aansluiting van Bever bij de projectvereniging ZENDER, de vroegere cultuurregio Pajottenland & Zennevallei,  in het domein van Cultureel Erfgoed (0,4€ per inwoner) tot nu ook het domein Onroerend Erfgoed (0,2€ per inwoner)

De opening naar het domein onroerende erfgoedwerking houdt een reeks voordelen in zoals adviesverlening via het omgevingsloket voor waardevol niet beschermd erfgoed in het kader van sloop, bouwaanvragen en ruimtelijke uitvoeringsplannen, het beheer van de inventaris van het bouwkundig erfgoed die overigens in het algemeen aan een update toe is, het inventariseren van begraafplaatsen en klein onroerend erfgoed zoals kapellen, het opzetten van een project rond houtig erfgoed en een methodiek voor het opstellen van kerkenbeleidsplannen.

Informatieveiligheid

Het informatieveiligheidsbeleid 2023 werd eveneens goedgekeurd. Tegenover de complexiteit van dat beleid lichtte algemeen directeur An Sevenoo, op vraag van Sabine Vermassen, de raadsleden in dat de gemeentelijke veiligheidscel maandelijks vergadert met de aangestelde DPO Filip Haesen, waarna de algemeen directeur dan het personeel de nodige richtlijnen verstrekt in een bevattelijke taal.

Gebruikstarieven accommodaties

Na lang aandringen vanuit de minderheid werd er overgegaan tot het opmaken van een inventaris van de gebruikstarieven van alle gemeentelijke accommodaties. Daartoe werd er overleg opgezet met alle raadsleden. Dit leidde nu tot een regeling waarbij, met uitzondering van de sportzaal Ter Plasbeek, de gemeentelijke ontmoetingszaal Plosje 10 en de containers op het kaatsplein, de regeling voor alle andere accommodaties behouden is geworden. Schepen Cindy Durieux lichtte toe dat de tarieven van de sportzaal Ter Plasbeek werden verlaagd mede om reden van het niet meer volledig beschikbaar zijn van alle faciliteiten, het haast onbetaalbaar geworden zijn van het gebruik door de hoofdgebruikers en de lagere huurprijzen van een sportzaal met recentere infrastructuur in een buurgemeente. Zo wordt onder meer het wintertarief voor Beverse huurders per uur teruggeschroefd van 15€ naar 10€. Ook voor de gemeentelijke evenementenzaal zijn er wijzigingen zoals bij meerdaags gebruik. Voor drie dagen bij voorbeeld daalt het tarief van 1050€ naar 950€ terwijl het tarief voor een rouwmaaltijd fors wordt opgetrokken van 175€ naar 250€. Voortaan is bij verhuur het gebruik van de vaatwas wel steeds inbegrepen. De Makrallen dan weer mogen voortaan de containers op het kaatsplein gebruiken voor een forfaitair bedrag van 300€ in stede van 400€.

Fractieleider Henk Verhofstadt van Open voor de Mens vond dat er goed werk was geleverd maar dat het nog niet ver genoeg ging. Hij pleitte ook om iedereen op gelijke voet te behandelen en waarschuwde voor het toestaan van uitzonderingen voor een welbepaalde vereniging want “eens die deur opengezet staat er geen rem meer op” klonk het.    

Preventie – Gezondheid

De raadsleden keurden eveneens de begroting 2024 goed van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland waartoe ook Bever behoort. Van het bijhorend actieplan 2024 werd kennisgenomen. Ook konden de raadsleden zich vinden in het uitleenreglement van het preventiemateriaal zoals alcohol- en drugbrillen en de playstation console die door die dienst konden worden aangekocht met de 5.000 euro prijs die hem voor zijn project S.A.M.e.N als prijs werd toegekend in het kader van het erkennen van relevante innovatieve projecten rond drugpreventie door de Europese groep Pompidou. Schepen Cindy Durieux, die lid is van de raad van bestuur, kon melden dat er volgend jaar minstens drie acties gepland zijn in Bever zelf en dat zijn een actie rond borstkankerpreventie, een actie gezonde voeding en een actie rond dementie.

Belastingen en retributies

Op het einde van ieder jaar worden de belastingen en de retributies voor het volgend jaar vastgelegd. Er vallen geen noemenswaardige wijzigingen tegenover dit jaar te noteren. De aanvullende personenbelasting blijft behouden op 8% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing op 1.071. Net zoals tijdens de vorige gemeenteraad stemde raadslid Yvo Reygaerts bij die twee punten mee met de meerderheid van Thuis in Bever – Chez nous à Biévène.

Bij de stemming over de milieubelasting gaf fractieleider Henk Verhofstadt mee dat Open voor de Mens, waarvan de vier raadsleden op dat punt tegenstemden, eerder voorstander is van het principe dat de vervuiler betaalt.    

Varia

Burgemeester Kristof Cattie maakte de resultaten bekend van een meting van het verkeer op de gewestweg in het centrum die door het provinciaal agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is uitgevoerd geworden op 18/04/2023. ’s Morgens situeert de drukste periode zich in de richting van de A8 tussen 07u45 en 08u45. ’s Avonds wordt een piekuur vastgesteld tussen 16u45 en 17u45 maar dan in de omgekeerde richting. Het zwaar vervoer bleek die dag eerder beperkt. AWV kan aan de hand van zo’n meting evenwel niet uitmaken of er dat doorrijdend zwaar verkeer al dan niet in overtreding is met het tonnageverbod. Een meting over slechts één dag geeft evenwel geen algemeen beeld weer en is bovendien afhankelijk van de periode waarin ze gebeurt. Zo zal er tijdens de maand oktober wanneer de zware landbouwvoertuigen op de baan zijn uiteraard veel meer zwaar verkeer te noteren vallen. Het was Henk Verhofstadt die eerder al geregeld op zo’n telling had aangedrongen.

Op een vraag van Henk Verhofstadt naar de stand van zaken van de plannen voor het intergemeentelijk skatepark in Galmaarden kon schepen Maxime Vanholder meegeven dat de ganse procedure dient heropgestart te worden.

Burgemeester Kristof Cattie kon ten slotte nog melden dat de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op vrijdagavond 05/01/2024. 

Dit nieuwsbericht delen: