PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 11 december  

Eedaflegging * Installatie burgemeester Gunther De Wilde * Begroting 2024 * Personeel * Personeelsparking * Veiligheid * Video Management Systeem * Kogelwerende vesten * Schietstand * Cybervrijwilligers *  Verdacht *  Camera’s tegen sluikstorten * ……….

Eedaflegging

Vooraf aan de zitting legde nieuwkomer Tessa De Henau (Tollembeek) in handen van de voorzitter van de politieraad, de Hernse burgemeester Kris Poelaert, de eed af als inspecteur bij de dienst noodhulp/interventie. Ze komt vanuit de politieschool rechtstreeks overgewaaid naar de politie Pajottenland.

Installatie burgemeester Gunther De Wilde

Na zijn recente eedaflegging als nieuwe Gooikse burgemeester in handen van de provinciegouverneur is Gunther De Wilde, die zich net zoals de Beverse burgermeester Kristof Cattie en de Lennikse burgemeester Irina De Knop, op de zitting had laten verontschuldigen, nu van rechtswege geïnstalleerd als lid van het politiecollege en van de politieraad. De raadsleden dienden kennis te nemen van die installatie.

Begroting 2024

Het waren korpschef David Cummins en de bijzondere rekenplechtige Patrick Bombaert die de raadsleden doorheen het ontwerp van  de begroting 2024 loodsten. Naar gewoonte werd die alsnog  opgemaakt met de nodige voorzichtigheid onder meer om reden alle inkomsten vanuit de federale overheid nog niet in de voorgestelde begroting konden opgenomen worden. De begroting zal ook van nabij worden gemonitord.  

In de gewone dienst wordt het geraamd resultaat van de begroting voorlopig afgevlagd op een tekort van 1.392.105€. Maar door het inbrengen van het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2023 ten belope van 2.518.144€ bedraagt het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2024 toch nog 1.126.039€. De gemeentelijke dotaties werden vastgelegd als volgt: Bever 272.015€, Galmaarden 1.227.890€, Gooik 1.352.231€, Herne 1.089.857€, Lennik 1.510.734€ en Pepingen 696.040€. Tegenover de voorziene dotaties voor 2024 in het meerjarenplan bedraagt de stijging 18,5%. Vooral de personeelskosten met de verschillende indexaanpassingen in het recent verleden en de twee voorziene indexaanpassingen in 2024 evenals het lopend sectoraal akkoord hebben een stevige impact op de begroting. Voor de gemeenten maakt die stijging overigens ook een stevige financiële dobber uit maar zoals voorzitter Kris Poelaert stelde “staat op het verzekeren van veiligheid geen prijs”. Bij de opmaak van de begroting wordt ook gestreefd naar de mogelijke invulling van het volledig voorzien kader doch de praktijk wijst uit dat dit haast nooit voorkomt zodat later bij begrotingswijzigingen en het opmaken van de jaarrekening nog vrij grote voorziene kredieten kunnen gerecupereerd worden waardoor het jaartekort dan zal inkrimpen.

Tegenover de lopende meerjarenplanning stijgen de thans voorziene personeelskosten met 364.271€ en de werkingskosten met 57.052€. Opmerkelijk bij de werkingskosten is dat nu ook een krediet van 25.000€ wordt voorzien voor samenwerking met andere politiezones. Aan de kant van de investeringen zijn kredieten voorzien voor 363.200€ waaronder, na de eerste twee vervroegde afbetaalschijven van 850.000€ (2022) en 650.000€ (2023), voor de eerste keer ook de verdere betaling van de jaarlijkse financieringsvergoeding (140.652€) voor het nieuw politiehuis en dat gedurende de komende 28 jaar. Bij de eigenlijke investeringen voor 2024 springt de vervanging van een combivoertuig voor de dienst noodhulp/interventie ter waarde van 90.000€ in het oog evenals het aanbrengen van een folielaag op de ramen van het politiegebouw om het, mede ook weer in het kader van de toegenomen terreurdreiging, minder inkijkbaar van buitenuit te maken.

Met betrekking tot de samenwerking tussen politiezones polste raadslid Erik O naar de stand van zaken voor de politiezone Pajottenland. Voorzitter Kris Poelaert kon de raadsleden meegeven dat er momenteel van een fusie alsnog geen sprake is. Wel zijn er gesprekken over samenwerken en het aangaan van associaties. Zo zijn er al verschillende samenwerkingsovereenkomsten met de politiezone Zennevallei maar ook “in noordelijke richting” worden mogelijkheden onderzocht. Wel kondigde hij aan dat toekomend jaar in 2024 een politiezorgkrachtmeting op stapel staat om de politiewerking in de zone te versterken. 
In de buitengewone dienst wordt het voorlopig algemeen begrotingsresultaat geraamd op 193.800€.
Raadslid Jason Broodcoorens (Gooik) zich bij de stemming over de begroting.

Personeel

Het korps blijft kampen met een personeelsgebrek. De korpschef gaf wel aan dat de aanhoudende recruteringscampagne stilaan haar vruchten begint af te werpen. Mede door het beschikken over een modern nieuw politiehuis stijgt ook de aantrekkingskracht om in de politiezone te werken. Op een recent plaatselijk infomoment voor geïnteresseerden kandidaten voor een job bij de politie kwamen niet minder dan 36 personen opdagen.

Personeelsparking

De raadsleden konden zich vinden in het toekennen van een studieopdracht voor het opmaken en het realiseren van een beveiligde personeelsparking in de boomgaard achter het politiehuis. De opdracht werd toegewezen aan TMVS dv (Gent) met CREAT als aankoopcentrale onder de ‘Raamovereenkomst voor het aanstellen van externe consultants of studiebureaus die deskundige ondersteuning kunnen bieden bij verschillende projecten inzake omgevingsaanleg’, toegewezen aan het Studiebureau Buresco bv. De raad stelde daartoe de technische bepalingen, de raming (200.000€) en de wijze van gunnen vast. De Lennikse raadsleden Heide Elpers en Erik O wierpen de noodzaak op bij het project ook reeds onder meer de nodige elektrische leidingen te voorzien voor het eventueel later aanbrengen van laadpalen en ledverlichting. De korpschef gaf aan dat bij het realiseren van het project ook een bijzondere aandacht zal gaan naar het opzetten van groenbuffers met de aanpalende eigendommen. Als alles volgens plan verloopt zou de eerstkomende politieraad een definitief concept kunnen voorgesteld worden.

Veiligheid

Mede door de toegenomen terreurdreiging werden de raadsleden uitgenodigd het bij hoogdringendheid genomen besluit van het politiecollege in zitting van 23 oktober  voor het beveiligen van de nieuwe politiesite door het aankopen en plaatsen van drie toegangspoorten evenals door het verhogen van het hekwerk met 3-rijenprikkeldraad te bekrachtigen. Raadslid Pascal De Leener merkte op dat het oorspronkelijk dossier voor de bouw van het nieuw politiehuis wel al degelijk voorzag in het aanbrengen van de nodige afsluitingen. Korpschef David Cummins kon hem meegeven dat, voor zijn aanstelling als korpschef, dat krediet al werd afgewend naar andere zaken bij de nieuwbouw. Het is dus niet zo dat de aannemer hier in de fout is gegaan. Voor de opdracht is een raming vooropgesteld van 85.000€.    

Video Management Systeem

Instemming was er eveneens voor de vervangingsaankoop van een Video Management Systeem voor de camerabewaking in de politiezone. 

Kogelwerende vesten

Alle operationele personeelsleden van de politiezone worden op termijn in het bezit gesteld van een kogelwerende vest en set identificatielappen met bijhorende hoes. De aankoop met een totale kostprijs van 44.546€ loopt via het raamcontract van de federale politie.  

Schietstand

Voor de opleidingen in geweldsbeheersing met vuurwapen wordt voor 2024 een huurovereenkomst afgesloten met de schietstand I.S.C.B (International Shooting Center Bauffe) in Lens (Bauffe).

Cybervrijwilligers

De raadsleden konden zich eveneens vinden in de afsprakennota tussen het politiekorps  en de nog te recruteren plaatselijke cybervrijwilligers. In die nota worden de afspraken en de plichten van het politiekorps en van die vrijwilligers vastgelegd. Het korps is ingestapt in het project ‘Cybervrijwilligers’ van de provincie Vlaams-Brabant en van het buurtinformatienetwerk. Preventie is immers geen taak die de politie alleen kan uitvoeren maar eerder een gezamenlijke inspanning van politie en burgers. Binnen het project worden burgervrijwilligers door de politie opgeleid en gevraagd in nauwe samenwerking met mekaar informatiesessies voor groepen van slachtoffers en belangstellenden te verzorgen. De vrijwilligers dienen de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben, mogen geen strafrechterlijke veroordelingen opgelopen hebben en dienen te voldoen aan de vereisten van vrijwilligerswerk zoals bepaald in de vrijwilligerswetgeving. Een uitgebreide kennis van informatica of cybercrime zijn à priori niet vereist. Kandidaten kunnen zich dan ook aanmelden bij de politie. Een informatiebijeenkomst is gepland op 20 januari 2024 in het politiehuis in Kester (Gooik). Door de medewerking van die cybervrijwilligers, die wel door de politie blijven ondersteund worden, kan de politie genieten van enige taakontlasting.

Verdacht

Verdacht

Er is een nieuwe app op de markt waarmee buurtbewoners verdachte toestanden aan de politie en aan elkaar kunnen melden. De raadsleden kregen de mogelijkheden toegelicht. Meerdere politiekorpsen maken reeds gebruik van de app om inwoners en handelaars te waarschuwen bij verdachte gebeurtenissen. Omgekeerd kunnen de leden van de app-groep zelf ook waarschuwingen uitsturen maar die vooreerst door de politie moeten gecheckt worden.

Wie een verdacht persoon, voertuig of toestand opmerkt kan met een paar eenvoudige klikken dat op de app melden. De politie ontvangt eveneens onmiddellijk die melding, controleert ze en verspreidt ze als ze nuttig wordt bevonden. De app wordt gebruikt met respect voor de privacy van iedereen. Alleen de initialen van de persoon die een bericht post worden weergegeven. De melders ontvangen alleszins ook steeds een feedback.

De politie Pajottenland blijkt de eerste politiezone in de streek te zijn die gebruik wil maken van de app. Het korps heeft alvast ook al de medewerking van het provinciaal contact- en informatiecentrum bedongen om een 24/24u meldingsbereikbaarheid te waarborgen. Bij het opzetten van het project is ook BIN-coördinator van Gooik betrokken. Alle huidige BIN’s zullen mettertijd bij het project worden ingeschakeld. Het project zal binnen afzienbare tijd naar de inwoners over ieder van de 6 gemeenten worden uitgerold.

Op vraag vanuit de raad wist de korpschef nog mee te geven dat de camera’s tegen het sluikstorten bij beslissing van de zonale veiligheidsraad niet langer een prioritaire actie uitmaken voor de politie. Het zijn de verschillende gemeenten zelf die nu terzake het nodige doen.

Dit nieuwsbericht delen: