Fusiecafé voor ondernemers en zelfstandigen uit de toekomstige fusiegemeente werd druk bijgewoond

De handelaarsvereniging de Commercanten met thuisbasis in Herne nodigde de burgemeesters Kris Poelaert (Herne), Ludo Persoons (Galmaarden) en Gunther De Wilde (Gooik) uit om tijdens een fusiecafé in de Cultuurschuur De Cam de komende samenvoeging van hun drie gemeenten toe te lichten. Specifiek ging de aandacht vooral naar het impact voor zelfstandigen en ondernemers.

Maarten Mathieu mocht als voorzitter van De Commercanten zowel de sprekers als de genodigden welkom heten. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik de missie achter De Commercanten te benadrukken: “Met onze vereniging willen wij de lokale ondernemers helpen bij het netwerken en bij het meer plezier te laten halen uit lokale contacten. Daartoe organiseren we evenementen waarbij lokale ondernemers en zelfstandigen elkaar beter kunnen leren kennen”.

Vier essentiële pijlers

Het waren de drie burgemeesters die in eerste instantie het wie, wanneer, waarom en hoe van het fusietraject in grote lijnen naar voren brachten. Die duiding concentreerde zich rond de vier essentiële pijlers van de fusie: de burger moet er beter van worden, de fusie moet een antwoord bieden aan de al maar meer verantwoordelijkheden die lokale besturen vanuit de provincies evenals de Vlaamse en federale overheid moeten opnemen, zij moet een betere besteding van de financiële middelen faciliteren en vooral moet zij het administratief orgaan sterker maken door het creëren van een personeelsbestand waarbij de continuïteit van de dienstverlening evenals de ontwikkeling van een hogere deskundigheid en van specialisatie mogelijk worden gemaakt. Zo moet de administratie van morgen uitgroeien tot een team dat elkaar kan bijstaan in complexe dossiers, daar waar men nu vaak op zichzelf is aangewezen. Ook een betere vorming en opleiding zullen dan tot de mogelijkheden behoren.

Een fusie wordt gerealiseerd door mensen die in staat zijn om naar de toekomst te kijken alsook verder dan hun gemeentegrenzen, was een ander uitgangspunt. Je hebt nu meer expertise nodig en als kleine gemeente kun je die maar moeilijk in huis halen. Een sterke toekomst voor die nieuwe fusiegemeente, daar wordt steeds volgens de burgemeesters hard aan gewerkt. De besturen motiveren de fusieplannen vanuit de perceptie ‘groter worden om klein te blijven’. Het vooropgesteld blijvend lokaal dienstbetoon illustreert dat, ondanks de schaalvergroting, heel veel aandacht zal blijven gaan naar de  nabijheid van de dienstverlening voor de 12 dorpen. Als fusiepartners zoeken ze een verstandige middenweg tussen centralisatie en nabijheid.

Bestuurskrachtanalyse

Er werd ook verwezen de bestuurskrachtanalyse. Zeven besturen waren destijds akkoord om gezamenlijk hun bestuurskracht te meten. Die meting bleek nuttig om uit te maken of het evenwicht goed zit tussen de middelen (capaciteit) en de opdracht (uitdagingen) van het lokaal bestuur. Die bestuurskrachtmeting was initieel voorzien voor de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland en Roosdaal. Uiteindelijk werd het een deelname van Herne, Galmaarden, Gooik en Pepingen. Het lokaal bestuur van Bever haakte af van het fusietraject omwille van zijn faciliteitenstatuut, Roosdaal koos voor een gezamenlijke analyse met de gemeenten van de politiezone TARL en Lennik besliste een afzonderlijke studie te laten uitvoeren. Al in maart dit jaar vond Pepingen evenwel dat het opzet onvoldoende overtuigend was om nu reeds de piste van een fusie verder mee te bewandelen.

Samen sterker voor de toekomst

Er werd derhalve een fusietraject met drie opgezet. Galmaarden, Gooik en Herne hebben vandaag al een sterk gelijklopende beleidsvisie en vertrekken ook met een vergelijkbaar DNA met een nagenoeg gelijkaardig ruimtelijk en sociaal profiel. De levendigheid van de gemeenschappen in ieder van de 12 dorpen dient dan ook maximaal ondersteund te worden. Het wordt dus geen centralistische stadscultuur, maar een focus op élk van de 12 dorpen. Op de vraag vanuit het publiek of de fusie nu nog zou kunnen worden tegengehouden was het antwoord kordaat ‘neen’. “Nu toch al meer dan twee jaar zijn onze besturen in samenwerking met Probis een partner gespecialiseerd in advies en begeleiding voor de Publieke Sector druk aan het werk om die fusie te realiseren. De neuzen van de drie lokale besturen staan meer dan ooit in dezelfde richting en ook de participatie vanuit de bevolking is een stimulans om verder te werken aan de een gezonde toekomst van Galmaarden, Gooik en Herne onder de benaming van die nieuwe gemeente”, luidde het antwoord. Op de vraag of dit de laatste fusie zal zijn kon geen significant antwoord worden gegeven. “Wel is zeker dat in geval van… een gemeente met 25.000 inwoners sowieso een veel belangrijkere partner zal zijn dan het Herne, Galmaarden en Gooik ieder in hun huidig format”.

Het verder traject

De formele beslissing tot fusie moet door de drie gemeenteraden nog genomen worden en dit moet alleszins gebeuren vóór 31 december van dit jaar.

In de fusievoorbereidingen werd en wordt ook fel ingezet op inspraak en participatie. In gans het fusietraject wilden en willen de besturen de inwoners mee inspraak geven. Zij verwezen hierbij naar onder meer de twee rondes fusiecafés waar honderden burgers ook hun mening konden inbrengen en mee nadenken over de werking van die toekomstige nieuwe gemeente.

Uiteraard konden de keuze van de gemeentenaam en de hetze die daarmee gepaard ging niet achterwege worden gelaten. De drie panelleden waren hieromtrent zeer duidelijk: “De nieuwe gemeentenaam wordt degene met de meeste stemmen en per 14 december wordt die naam op een gezamenlijke gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd”.

Straatnamen

Ook het luik ‘wijziging van straatnamen en nummering’ werd toegelicht. Het gaat over ongeveer 20 straatnamen die over de drie gemeentegrenzen heen gelijk of sterk gelijkend zijn. De straten die van naam moeten veranderen zullen met zorg uitgekozen worden om het impact, dat er hoe dan ook zal zijn, te beperken. De Vlaamse overheid voorziet dat heel wat aanpassingen rechtstreeks gebeuren. Het vaststellen van straatnamen is evenwel een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is bovendien evident dat een straat met 100 woningen voorrang zal krijgen om haar naam te behouden op een straat met dezelfde naam maar waar slechts 20 woningen ingeplant zijn. De homonieme straatnamen moeten vóór de fusie veranderd zijn. De fusie heeft in sé geen impact op postkantoren en evenmin op het toekennen van postcodes. De huidige postcodes blijven behouden.

Verder werd ook nog stilgestaan bij onder meer de kernpunten pro-actief denken, emotionele ervaring, laagste belastingniveau, schuldafbouw, circulatieplan, de uitbreiding en de beschikbaarheid van de Hernse KMO-zone en het afvalbeheer.

Nadere informatie over het fusietraject is te lezen op de website https://groeienomkleinteblijven.be/

Nadere informatie over De Commercanten is te lezen op deze website. Nieuwe leden inbegrepen bestuursleden en dan vooral uit de gemeenten Galmaarden en Gooik zijn bijzonder welkom. De Commercanten zijn ook te volgen op deze Facebookpagina

Dit nieuwsbericht delen: