GALMAARDEN – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 28 november

Periodieke rapportering fusieverhaal * Coördinatoren * Aanvullend verkeersreglement * Wegen- en rioleringsinfrastructuur * TruStone convenant * Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland * Mobiel podium Pajottenland+ * Schoolvervoer * vzw Eigen Huis * Varia …..

Periodieke rapportering fusieverhaal

De lokale besturen van Galmaarden, Gooik en Herne beslisten eerder een transitiemanager aan te stellen om de mogelijke fusie tussen de drie lokale besturen in kaart te brengen. Over de werkzaamheden van die transitiemanager en van de verschillende stuur- en werkgroepen in dat kader heeft de bestuursploeg van burgemeester Ludo Persoons zich voorgenomen periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad. De raadsleden kregen zo nu de gelegenheid kennis te nemen van het tussentijds syntheseverslag dat de periode oktober/november 2023 dekt.

De burgemeester verduidelijkte de verschillende trajecten die worden gevolgd en die mee moeten leiden tot het uitwerken van de visie op de nieuwe gemeente onder de vorm van een kompasnota die richting geeft aan het veranderingsproces. Vanuit de kant van de minderheidsfracties (Daniël Fonteyne, Henk Goegebuer en Rudy Thiebaut) kwamen er vragen over onder meer de parameters voor het uitklaren van de dubbele straatnamen met inbegrip van het aanpassen van de huisnummers en de daaraan verbonden compensatieregeling voor de betrokken inwoners, de ICT, de kosten van de scholen in de drie gemeenten evenals de regeling van het afvalbeheer. Zoals bekend heeft Galmaarden daartoe nog een lopend contract met ILvA tot 2036 en doen Gooik en Herne voor hun afvalbeheer een beroep op Intradura. Het was vooral Henk Goegebuer die de bestuursploeg aanmaande concreet werk te maken van een regeling tegen 1 januari 2025. Burgemeester Ludo Persoons hield de boot echter af en gaf aan dat de bal thans in het kamp ligt van die twee maatschappijen om een oplossing voor te stellen. Daarbij moet de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking blijven voorop staan. Bij de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ILvA van 12 december eerstkomend en het bepalen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger rakelde Henk Goegebuer dit punt opnieuw op. Het actieplan en het budget 2024 voorzien alsnog niets over de op stapel staande fusie. Hij drong dan ook aan dat de gemeentelijke vertegenwoordiger tijdens die vergadering het probleem zou opwerpen om reden dat forum zich daartoe leent. Bij die ILvA- stemming onthielden de drie minderheidsfracties zich.     

Filip Durant betreurde de kompasnota nog niet te hebben ontvangen en het voorlopig nog te moeten stellen met een summiere rapportering. Die kompasnota kreeg hij graag zo vlug als mogelijk in zijn bezit om zich met zijn fractie degelijk te kunnen voorbereiden op de te nemen belangrijke eindbeslissing. Volgens Henk Goegebuer wordt de minderheid door het niet beschikbaar zijn van die kompasnota en het gebrek aan afdoende informatie “voor aap gezet en opzij geschoven”. Daniël Fonteyne stelde dat de burger “nog van toeten of blazen weet”. En voor Filip Durant was het duidelijk dat het inplannen van te weinig voorbereidingstijd de indruk wekt “alles rap rap door de strot te willen duwen”. Burgemeester Ludo Persoons wees er op dat hij steeds alle beschikbare informatie heeft meegedeeld doch dat alle vragen in de huidige stand van zaken nog niet kunnen beantwoord worden en dat nog voor vele punten verder naar compromissen zal dienen gezocht te worden. Hij verwees ook naar de website die in het kader van de fusie is opgezet en verzekerde dat de kompasnota zal toegelicht worden op de vergadering van 14 december waar alle raadsleden van de drie gemeenten op zullen uitgenodigd worden. Daar zal ook de mogelijkheid gegeven worden aan de raadsleden om vragen te stellen.  

Coördinatoren

Met het oog op het verder voorbereiden van de fusie wordt door de gezamenlijke bestuursploegen van de drie gemeenten onder de huidige drie gemeentelijke algemeen directeurs en financiële directeurs uitgekeken naar zowel een algemeen directeur-coördinator als naar een financieel directeur-coördinator. Daartoe wordt nu voor beide functies een selectieproef georganiseerd waarbij enkel de huidige algemeen directeurs en financieel directeurs kunnen postuleren voor de bedieningen. Voor die selectieproef werd een samenwerkingsovereenkomst met een extern selectiebureau goedgekeurd.

De aangestelde algemeen directeur-coördinator en financieel directeur-coördinator zullen de opdrachten uitvoeren die hen worden toegewezen in het decreet over het lokaal bestuur. De  algemeen directeurs en financieel directeurs van de andere betrokken gemeenten zullen de coördinatoren in hun opdracht moeten bijstaan. De aanduiding van een algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator heeft overigens geen gevolgen voor de latere aanstelling van de algemeen en financieel directeur in de nieuwe fusiegemeente. Indien de gemeenteraden geen algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator aanduiden worden de algemeen directeur en de financieel directeur van de gemeente met het hoogste aantal inwoners de algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator.

De raadsleden keurden verder dan ook het principe goed een selectieprocedure te organiseren evenals de vereiste competentieprofielen die via Poolstok door het extern selectiebureau Motmans & Partners werden voorbereid, de samenstelling van de beoordelingscommissie, het   selectieprogramma en het stappenplan.

De drie minderheidsfracties onthielden zich bij de stemming. Zij oordeelden dat het besteden van een bedrag van 9.000 euro voor het invullen van een functie voor slechts één jaar te hoog oploopt.

Aanvullend verkeersreglement  

Figuurlijk werd het licht op groen gezet voor het aanbrengen van het verkeersbord B22 op de Ninoofsesteenweg (N255) in Vollezele komende uit de richting van Ninove waarbij fietsers worden toegelaten aan het kruispunt rechts af te slaan, hier dus op de Repingestraat (N255) in de richting van Tollembeek.

Het gebruik van het verkeersbord B22 is bedoeld de doorstroming voor fietsers op een veilige en duidelijke manier te verhogen. Fietsers krijgen door het voorhanden zijn van dat verkeersbord de mogelijkheid om te allen tijde, dus ook als een verkeerslicht op oranje of rood staat, rechtsaf te slaan, op voorwaarde dat ze daarbij voorrang verlenen aan voetgangers of andere weggebruikers.

Wegen- en rioleringsinfrastructuur

Algemene instemming was er ook voor het goedkeuren van het principe en van een samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Fluvius evenals voor het aanstellen van Fluvius als opdrachthoudend bestuur voor het aanleggen van wegen- en rioleringsinfrastructuur in de Heirbaan en een deel van de Dorekensstraat, in de Nieuwstraat en de Stationsstraat en op verschillende locaties in de gemeente voor het saneren van restlozingen. Het gaat om drie belangrijke projecten waarbij nu nog kan genoten worden van vrij hoge subsidies van de Vlaamse overheid.

TruStone convenant

TruStone is een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant voor de natuursteensector dat een samenwerkingsplatform biedt tussen Nederland en Vlaanderen om internationaal de strijd aan te gaan tegen kinderarbeid, voor duurzaamheid en voor gelijke lonen in de natuursteensector. Omdat de lokale besturen een belangrijke afnemer zijn van natuursteen voor de aanleg van dorpspleinen, bestrating en voor gevels van gebouwen kunnen zij zich hierbij gratis aansluiten. Indien het lokaal bestuur zich aansluit bij dit initiatief moeten er voortaan bepaalde clausules opgenomen worden in overheidsopdrachten waar natuursteen bij te pas komt.

De raadsleden verklaarden zich akkoord met de deelname aan het convenant. Filip Durant was wel vragende partij om een lijst van alle convenanten te bekomen die Galmaarden al is aangegaan.

Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland

De raadsleden keurden eveneens de begroting 2024 goed van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland waartoe ook Galmaarden behoort. Van het bijhorend actieplan 2024 werd kennisgenomen. Ook konden de raadsleden zich vinden in het uitleenreglement van het preventiemateriaal zoals alcohol- en drugbrillen en de playstation console die door die dienst konden worden aangekocht met de 5.000 euro prijs die hem voor zijn project S.A.M.e.N als prijs werd toegekend in het kader van het erkennen van relevante innovatieve projecten rond drugpreventie door de Europese groep Pompidou.

Mobiel podium Pajottenland+

Nadat Henk Goegebuer had aangegeven dat het voorliggend dossier administratief gezien niet volledig was werd het agendapunt over het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst tussen de eigenaar Pajottenland+ en de gemeente Gooik voor het uitbaten van het mobiel podium verdaagd naar een volgende zitting.

Schoolvervoer

Onder een bijkomend agendapunt werd een opdracht met een indicatieve raming goedgekeurd voor het schoolvervoer ‘zwemmen’ en het schoolvervoer ‘schooluitstappen’ voor de vier vestigingen van de gemeentelijke basisscholen. Momenteel beschikt Galmaarden nog over twee schoolbussen in eigen beheer. Het risico bestaat echter dat op korte termijn een van die bussen zou uitvallen wegens technische mankementen. “Daarom moeten wij ons voorbereiden op het kunnen opvangen van een dergelijk scenario”, stelde de burgemeester. Filip Durant haalde aan dat de eventuele meerprijs alleszins niet zou mogen verhaald worden op de ouders.      

Vzw Eigen Huis

Onder de pet van de raad voor maatschappelijk welzijn stemden de raadsleden in met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de vzw Eigen Thuis.  
De Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Halle-Vilvoorde, die thans wordt waargenomen door de vzw Eigen Thuis, staat al 35 jaar in voor aangepast vervoer voor personen die omwille van een beperking ernstige mobiliteitsproblemen hebben, in het bijzonder rolstoelgebruikers en stappers die geen alternatief vervoer hebben. Sinds 2005 werden opeenvolgende samenwerkingsovereenkomsten gesloten met die dienst. De nieuwe overeenkomst voorziet thans dat de gemeenten een jaarlijkse bijdrage van 0,20 eurocent per inwoner dienen te betalen tegenover 0,15 eurocent eerder en dit door de gestegen brandstofprijzen en de loonkosten. In ruil krijgen inwoners die beroep doen op de dienst korting per gereden kilometer. De DAV blijft een belangrijke schakel in het verzekeren van de basismobiliteit voor de inwoners.

Varia

Zoals gebruikelijk werden door de minderheidsfracties een resem mondelinge vragen gesteld.
Filip Durant (N-VA) had het onder meer over bepaalde witte strepen aan de proefopstelling van de nieuwe verkeersgeleiders in de Hernestraat die jongeren met een spectrumstoornis zouden voor problemen stellen. Hij vond het ook jammer dat de raadsleden van zijn fractie  tijdens de Week van het Afvalteam niet de gelegenheid hebben gehad betrokken te worden bij de ontvangst van de afvalophalers door het gemeentebestuur. Hij vroeg ook in het kader van openbaarheid van bestuur een vertegenwoordiger van zijn fractie de selectieproeven voor nieuwe personeelsleden te mogen bijwonen. Nog aandachtspunten van zijnentwege waren de stand van het dossier skatepark waarvoor blijkbaar een nieuwe procedure zou dienen opgestart te worden, het al dan niet gebruik van de VMM-statistieken waterarmoede, de stand van het dossier rond de herinrichting van het afgebrand kerkgebouw, de wijziging in de categorisering van de Volle Gaasroute van fietssnelweg in doorfietsroute, het afschaffen van de spooroverweg 44 tussen Galmaarden en Moerbeke, de Haviland inventaris van de trage wandelwegen en de mogelijkheid inzage te krijgen in het project  van de parking Marktplein 13. Michel De Bock wees op de moeilijkheden van de ILvA-afvalophalers voor het terugplaatsen van de bakken door het te snel tempo van de vuilniswagen.

Daniël Fonteyne (Vlaams Belang) vroeg naar de stand van zaken van het plaatsen van fietsherstelzuilen waarvan er twee zouden geplaatst worden, naar het al dan niet gebruik van de voetgangersbarometer en de cijfers van 2022 over het bestrijden van sluikstorten. Hij vermeldde eveneens informatie opgevangen te hebben dat gemeentepersoneel zou onder druk gezet zijn om te stemmen voor Reinsberge als nieuwe naam voor de fusiegemeente, wat door burgemeester Ludo Persoons absoluut werd tegengesproken.

Henk Goegebuer (GB.B) had het eveneens over de sluiting van spooroverweg 44 met de al dan niet betrokkenheid van de aangelanden en met de gevolgen voor de wandelroutes. Hij wilde ook meer weten over het OVSG leerplan Leer Lokaal, maar hier kon schepen Marleen Merckaert meegeven daaromtrent tijdens de volgende zitting meer informatie te kunnen verstrekken. Verder betreurde hij ook laattijdig te zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de informatiesessie ‘Visie op de toekomst van het lokaal en van het binnenlands bestuur in Vlaanderen’ op de gemeenteraad van Herne van 22 november. Hij wees ook op het bestaan van de app Hydroalarm van de Vlaamse overheid voor het voorkomen van wateroverlast onder meer voor bedreigde woningen en voor het alarmeren van de hulpdiensten. Burgemeester Ludo Persoons verwees terzake naar het bestaan van decgemeentelijke nood- en interventieplannen.        

Dit nieuwsbericht delen: