HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 22 november  

Toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen * Periodieke rapportering fusieverhaal * Parochiaal Centrum in Lindestraat – Borgstelling erfpachtvergoeding * Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland * GBS De Regenboog – Leerplan ‘Leer Lokaal’ * Voorbereiding fusie – Selectieproeven * Poetsdienst aan huis * ……

Toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen

In het bijzijn van de leden van de colleges van burgemeester en schepenen van Galmaarden en Gooik  aanhoorden de raadsleden een uiteenzetting over de ‘Visie op de toekomst van het lokaal en het binnenlands bestuur in Vlaanderen’ door professor Joris Voets van de vakgroep bestuurskunde en publiek management van de rijksuniversiteit Gent. Hij werkte mee aan dat project van het ‘Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing’, een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen van Leuven, Antwerpen, Hasselt en Gent. Aan de hand van gesprekken met diverse stakeholders kwamen de onderzoekers tot een geïntegreerde kijk op het binnenlands bestuur in Vlaanderen waarin ook werd doorgedacht op 11 complexe maatschappelijke uitdagingen. De toekomstvisie bevat een systeemanalyse van het lokale, het provinciale en Vlaams niveau in interactie met het politiek systeem.  De 11 complexe maatschappelijke uitdagingen waarop verder werd ingegaan zijn veiligheidszorg, mobiliteitsbeleid, omgevingszorg (ruimtelijke ordening, bouwshift), waterbeheer (droogte- en waterproblematiek), economie en innovatie, de nutssectoren en publieke infrastructuur, vrijetijdsbeleid (jeugd, cultuur, sport), sociaal beleid, eerstelijnszorg, , (sociaal) woonbeleid en ten slotte arbeidsmarktbeleid (en activering).

Op verzoek van raadslid Frank Nevens, de voorzitter van de gemeenteraad, had de professor het op basis van die studie en de daaraan gekoppelde toekomstvisie niet alleen over bestuurskracht en fusies maar ook over onder meer de  taken en bevoegdheden van lokale besturen, interbestuurlijke verhoudingen en samenwerkingen, gebiedsgericht werken, burgerparticipatie, betrokkenheid van de burgers, de rol van de gemeenteraad daarin evenals sterke politieke mandaten.

De toekomstvisie kaart alleszins de noodzaak aan schaalvergroting aan. Momenteel gebeurt dat nog op vrijwillige basis. Meer sturing blijkt nodig en er wordt uitgekeken naar de nieuwe Vlaamse legislatuur om uit te pakken met een referentiekader. Het wordt ook aanbevolen tot schaalvergroting te komen binnen logische zones waarbij dan kan uitgegaan worden van enkele reeds bestaande referentiezones zoals de politiezones en de eerstelijnszones evenals van centrumfuncties. Een stappenplan zou in eerste instantie kunnen zijn de nodige schaalvergroting organisch verder te stimuleren door onder meer het toekennen van subsidies, het voorzien van gebiedsfondsen en het overhevelen van bevoegdheden. Er zou ook de mogelijkheid van tussentijdse fusies in 2027 kunnen voorzien worden. En indien die maatregelen geen of onvoldoende effect zouden hebben kan het idee van verplichte fusies in 2030 bovengehaald worden. Ook wordt best de Vlaamse overheid aangespoord zichzelf in de spiegel te zetten en na te denken over hervormingen zoals instrumenten voor gebiedsgericht werken binnen referentiezones en het hervormen van het Gemeentefonds.

De recente toekomstvisie geeft ook aan dat het huidig politiek systeem op Vlaams en lokaal niveau best eens onder de loep wordt genomen rond onder meer de invloed van de partijpolitiek. Een nieuwe politiek daarbij zou eveneens aangewezen zijn evenals de herwaardering van de volksvertegenwoordiging zowel in de gemeenteraden als in het Vlaams parlement. Er zou ook dienen nagedacht te worden over herschikkingen in het uitvoerend niveau waarbij de afbouw van de kabinetten en de decumul in het oog springen. En ten slotte zou er meer samenspel moeten kunnen komen tussen sterke politici, sterke ambtenaren en sterke burgers.

De meerwaarde van de recente toekomstvisie ligt hem ook in de integratie over disciplines, over overheidsniveaus, over domeinen en over maatschappelijke opgaven heen. Dat zou nu moeten leiden tot een interactief proces en een publiek debat. Die handschoen opnemen is een uitdaging en komt tegemoet aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen.

Eventjes werd ook aandacht besteed aan de huidige stand van fusiezaken in het Pajottenland. Volgens de professor had een fusie met meer dan drie partners (Galmaarden, Gooik en Herne) een meerwaarde betekend voor allen. De besturen die nu niet wensten in te stappen in het fusieverhaal plaatsen zich immers in een kwetsbare positie. Enerzijds zullen zij als kleine entiteiten op zichzelf niet kunnen blijven bestaan en anderzijds lopen zij het risico bij latere alsnog vrijwillige of verplichte fusies enkel nog te kunnen inkantelen in de grote partner.   

  

Periodieke rapportering fusieverhaal

De lokale besturen van Galmaarden, Gooik en Herne beslisten eerder een transitiemanager aan te stellen op basis van de gemeenteraadsbeslissingen van respectievelijk 28 maart 2023 en 5 april 2023 om de mogelijke fusie tussen de drie lokale besturen in kaart te brengen.

Over de werkzaamheden van de transitiemanager en de verschillende stuur- en werkgroepen die betrokken zijn bij het fusieverhaal wenste het college van burgemeester en schepenen periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad.

De raadsleden namen zo nu kennis van het syntheseverslag van 23 oktober 2023.

Parochiaal Centrum in Lindestraat – Borgstelling erfpachtvergoeding

Mede om de teloorgang van de site van het Parochiaal Centrum in de Lindestraat een halt toe te roepen kwam de pas opgerichte plaatselijke vzw Petrus tot een overeenkomst met de Vereniging Parochiale Werken (VPW) van het dekenaat Lennik, de eigenaar van de site, voor het aangaan van een 30-jarige erfpacht. De site heeft een oppervlakte van 58 a 27 ca en bevat infrastructuur voor jeugd- , sport- en culturele activiteiten.

De VWP wenst op korte termijn die erfpachtovereenkomst af te sluiten met de recent opgerichte Petrus vzw. Die vzw werd opgericht door enkele van de voornaamste gebruikers van de infrastructuur zijnde Ferm, Okra, Chiro Herne, de boogschittersgilde en Samana. De nieuwe vzw wil instaan voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur, het werven van fondsen voor dat beheer en onderhoud door het verhuren van die locaties zowel aan verenigingen die lid zijn van de vzw als aan derden, rendabele activiteiten organiseren en subsidies aanboren. In die zin komt de vzw al in aanmerking voor het bekomen van een groot deel van het voorzien burgerbudget voor Herne. 

Uit het opgemaakt businessplan blijkt dat het beheer financieel rendabel moet kunnen zijn. Niettemin wenst de VWP de erfpachtovereenkomst enkel aan te gaan voor zover er vanuit het lokaal bestuur enige financiële garantie wordt gesteld. Als de erfpachtovereenkomst op korte termijn niet kan afgesloten worden, wil de VPW de infrastructuur overigens een andere bestemming geven.

Voor het lokaal bestuur Herne is het verder bestaan van de site met haar huidige bestemming van groot belang. Niet alleen vinden de lokale jeugdbewegingen er onderdak. De infrastructuur wordt door het lokaal bestuur ook gebruikt voor het organiseren van de speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Daarnaast maken vrijetijdsverenigingen zoals Ferm, Okra, de boogschittersgilde, de wandelclub de Marktrotters, de wielerclub Markspurters en de fietsclub Draisineken heel dikwijls gebruik van de infrastructuur. Bovendien zijn de achteraan gelegen speeltuin en de petanquevelden vrij toegankelijk voor iedereen en kan de locatie ook gehuurd worden door privépersonen. Het verdwijnen van de infrastructuur zou dan ook een ernstige leemte teweegbrengen voor het verenigingsleven want volwaardige alternatieve oplossingen zijn alsnog niet voorhanden.

Het lokaal bestuur heeft geen plannen om zelf de erfpachtovereenkomst af te sluiten en het beheer van de site over te nemen maar wenst zich wel borg te stellen voor de vzw Petrus zodat de toekomst en het gebruik van de site kunnen gevrijwaard blijven. In het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025 is het ondersteunen van het vrijetijds- en evenementenaanbod als actieplan opgenomen in de beleidsdoelstelling dat Herne een bruisende gemeente is waarin iedere inwoner kan deelnemen aan de samenleving en meer specifiek in het bijhorend actieplan dat voorziet in het ondersteunen van het vrijetijds- en evenementenaanbod.

De jaarlijkse erfpachtvergoeding zoals opgenomen in het ontwerp van erfpachtovereenkomst bedraagt 5.375 euro en is gebonden aan de ABEXindex.

De borgstelling heeft geen onmiddellijke financieel impact voor het lokaal bestuur. Mogelijks wel op termijn indien de borgstelling zou dienen ingeroepen te worden.

De raadsleden keurden de borgstelling goed.

Intergemeentelijke Preventiedienst Gezondheid Pajottenland

De raadsleden zetten het licht ook op groen voor de begroting 2024 van de intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland waartoe ook Herne behoort. Van het bijhorend actieplan 2024 werd kennisgenomen. 

Onroerende erfgoedwerking

Als lid als lokaal bestuur was er eveneens instemming met het voorstel tot het ontbinden van de projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland (IOED Pajottenland) en met het voorstel voor de onroerend erfgoedwerking dan toe te treden tot ZENDER, de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei evenals met het overhevelen van de activa. Voor het lokaal bestuur brengt dat dan ook geen bijkomende financiële last mee.

Door de gemeenten van de projectvereniging ‘IOED Pajottenland’ te laten aansluiten bij de IOED werking van de projectvereniging ‘Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’  worden de kansen op goedkeuring van een volgend beleidsplan voor de IOED-werking in de aangesloten gemeenten door de Vlaamse Overheid vergroot. Een goedgekeurde IOED zal bijdragen tot de realisatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid, meer specifiek de inventarisatie, het behoud, de restauratie, het beheer en de ontsluiting van het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.

De gemeenten van de projectvereniging ‘IOED Pajottenland’ zijn overigens al lid van de projectvereniging ‘Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei’ voor de uitvoering van de Cultureel Erfgoedconvenant. 

GBS De Regenboog – Leerplan ‘Leer Lokaal’

OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) heeft ten behoeve van zijn schoolbesturen en met respect voor de lokale autonomie onder de naam ‘Leer Lokaal’ een nieuw geïntegreerd leerplan ontwikkeld voor de basisscholen met ingang van 1 september 2023. Dit digitaal leerplan, online tool met achterliggende databank, bevat de authentieke en decretaal vastgelegde onderdelen, maar het is ook ruimer dan dat. ‘Leer Lokaal’ bestaat namelijk uit een basisleerlijn, ondersteunende doelen, verdiepende doelen en uitbreidingsdoelen en vertrekt vanuit de zestien Europese sleutelcompetenties.

Op voorstel van de directeur van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen wenst het schoolbestuur gebruik te maken van ‘Leer Lokaal’ voor zijn school/scholen van het basisonderwijs. Na toetsing heeft het immers vastgesteld dat ‘Leer Lokaal’ voldoet aan alle criteria. De raadsleden verklaarden zich akkoord met het gebruik van dat nieuw leerplan.

Voorbereiding fusie – Selectieproeven

Met het oog op het verder voorbereiden van de fusie Galmaarden/Gooik/Herne wordt door de gezamenlijke bestuursploegen van de drie gemeenten onder de huidige drie gemeentelijke algemeen directeurs en financiële directeurs uitgekeken naar zowel een algemeen directeur-coördinator als naar een financieel directeur-coördinator.. Daartoe worden beide functies nu vacant verklaard en kunnen de huidige algemeen directeurs en financieel directeurs postuleren voor de bedieningen. De kandidaten zullen aan een selectieproef worden onderworpen.

De aangestelde algemeen directeur-coördinator en financieel directeur-coördinator zullen de opdrachten uitvoeren die hen worden toegewezen in het decreet over het lokaal bestuur. De  algemeen directeurs en financieel directeurs van de andere betrokken gemeenten zullen de coördinatoren in hun opdracht moeten bijstaan.

De aanduiding van een algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator heeft overigens geen gevolgen voor de aanstelling van de algemeen en financieel directeur in de nieuwe fusiegemeente.

Indien de gemeenteraden geen algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator aanduiden worden de algemeen directeur en de financieel directeur van de gemeente met het hoogste aantal inwoners de algemeen directeur-coördinator of financieel directeur-coördinator.

De leden van de gemeenteraad keurden dan ook het principe goed een selectieprocedure te organiseren evenals de vereiste competentieprofielen die door externe deskundige Motmans&partners werden voorbereid, de samenstelling van de selectiecommissies, het selectieprogramma en het stappenplan.

Poetsdienst aan huis

De raad voor maatschappelijk welzijn stemde in met enkele wijzigingen aan het gebruikersreglement van de poetsdienst. De aanpassingen hebben betrekking op de verwachtingen van en naar de klant evenals op het item betaling waar een aanvulling wordt voorgesteld met betrekking tot aanmaningen tot betaling. Verder wordt een punt toegevoegd rond klachten en suggesties.   

Dit nieuwsbericht delen: