GOOIK – Informatieavond rond energie en klimaat voor land- en tuinbouw oogstte veel belangstelling

De Gooikse landbouwraad – in samenwerking met de lokale besturen van Gooik, Herne en Galmaarden – nodigde de land- en tuinbouwers en de leden van de Pajotse Overleggroep Landbouw uit op een informatieve en instructieve vergadering over energie en klimaat. Gelet op de actuele thematiek werd het dan ook een druk bijgewoonde infoavond in het GC De Cam.

Het was Axel Devoghel, de voorzitter van Landbouwraad Gooik, die de avond op gang trok. Als voorzitter van dat gemeentelijk adviesorgaan lichtte hij de thematiek van de avond en de sprekers bondig toe. De informatieavond kreeg een inhoudstafel over vier kapittels: energiemanagement op het bedrijf, samenwerken rond energie, energie uit de omgeving en kansen voor land- en tuinbouw. Dat alles met aandacht voor de meest algemene regel dat “de meest duurzame energie de energie is die je niet gebruikt”.

Opgewekt Pajottenland

Als coördinator van het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’ en voorzitter van Pajottenland+ schetste Frank Nevens de mogelijkheden van hernieuwbare energie in het Pajottenland. ‘Opgewekt Pajottenland’ zoekt naar concrete realisaties die bijdragen aan een gedragen en gedeelde visie over de rol van hernieuwbare energie in een klimaatbestendige regio tegen 2040. Het opzet van het project was niet alleen het counteren van een mogelijke wildgroei aan windturbines in de streek. Het is vooral een inspanning om na te gaan hoe ook in het Pajottenland een gedragen invulling kan gegeven worden aan de ambitie van energieneutraliteit. Die ambitie houdt in op termijn de energie die we in de regio verbruiken zelf opwekken en dat op basis van hernieuwbare bronnen. Een hoog gehalte aan inspraak en sturing vanuit de partners – bestuurders, bewoners, landbouwers, ondernemers en experts – is daarbij een essentiële pijler.

Zonneboeren

‘Zonneboeren’ en hernieuwbare energie op uw landbouwbedrijf, praktijkvoorbeelden en kosten-batenanalyse was het thema dat werd aangesneden door Tom Schaeken, Innovatieconsulent Energie bij Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland. ‘Zonneboeren’ is een project van Klimaatpunt, Boerenbond en Voedselteams en wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. Dat project gaat burgers en boeren begeleiden om in gemeenschap te investeren in projecten die meer hernieuwbare energieproductie implementeren op Vlaams-Brabantse boerderijen. Daarnaast wordt die samenwerking in een energiegemeenschap met boeren gekoppeld aan de korte ketenafzet van landbouwproducten van de betrokken bedrijven.

Coöperaties

Reindert De Schrijver, coördinator Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw, dan weer had het over coöperaties en lokale ondersteuning door Pajopower en Klimaatpunt. Pajopower is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (CV-SO) uit het Pajottenland en de Zennevallei die zich toelegt op het bevorderen van schone energie voor en door iedereen. “Door onder meer zonnepanelen te plaatsen op particuliere en openbare gebouwen en het ter beschikking stellen van elektrische deelwagens benutten we de kracht van de zon voor ons gemeenschappelijk belang en de planeet”, luidde het.

Herbronnen en Herbuurten

Brieuc Delvaulx en voorzitter Alwin Loeckx van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei stelden het Leader+ project ‘Herbronnen & Herbuurten’ voor. Dat beoogt het herstel van bronnen in de buurt, poelen, wadi’s, … en waterbeheersing rond het landbouwbedrijf. Brieuc is ook tuinarchitect bij EcoArchi. ‘Met ‘Herbronnen en Herbuurten’ willen ze “de gezondheid en de natuur in het Pajottenland versterken. Daarom gaan we samen met gemeenten en partners buurtplekjes groener inrichten en organiseren we activiteiten rond thema’s als geluid, voeding, beweging en mentaal welbevinden”.

Partners gezocht

Uit die diverse hoeken, die alle samen vanuit hun specialisme en werkkring ijveren voor een klimaat- en energieslim Pajottenland, werd het accent duidelijk gelegd op het aangeboden dienstbetoon om zo dicht mogelijk te landen bij energieneutraliteit. “Dat kunnen wijzelf niet. Wij zoeken actoren – en de land- en tuinbouwers zijn daarbij de best geplaatste partners – om mee aan boord te krijgen. Wij vervullen dan de rol van aanstoker en bieden mogelijkheden”, was de gemeenschappelijke boodschap naar de aanwezige land- en tuinbouwers toe.

Het gros van de navolgende vragen vanuit het publiek waren te linken aan de voordelen verbonden aan de installatie van zonnepanelen met of zonder een batterijopslag. Hierbij werd ook het accent gelegd op de voor- en nadelen van de digitale en de terugtellende meter.

Het was de Gooikse landbouwschepen Samuel Billens die de bijeenkomst mocht afsluiten met een dankwoord voor de sprekers maar ook voor alle aanwezigen uit de land- en tuinbouwsector en van de besturen en diensten uit Gooik en zijn buurgemeenten Herne, Galmaarden, Bever en Pepingen.

Op de foto vlnr : Brieuc Delvaulx,  Kris Degroote (schepen landbouw Herne), Tom Schaeken, Axel Devoghel, Samuel Billens, Reindert De Schrijver, Frank Nevens en Filip Mignon (omgevingsambtenaar Gooik).

Dit nieuwsbericht delen: