HERNE –  Frederic Herman en Laetitia Indekeu worden de nieuwe concessionarissen van De Kring

Vandaag is bekendgemaakt dat de laatste fase van de onderhandelingen voor het uitbaten van café/zalen De Kring in het centrum zijn afgerond en dat de concessie voor 10.jaar uiteindelijk werd toegekend aan Frederic Herman en Laetitia Indekeu, jonge veertigers uit de wijk Senneveld in Tollembeek. Beiden zijn overigens al enigszins thuis in de horecawereld. Frederic heeft 10 jaar lang zijn sporen verdiend bij de brouwerij De Koninck in het Antwerpe en Jozef Indekeu, één van de voorvaderen van Laetitia was in 1923, juist 100 jaar geleden, meesterbrouwer en oprichter van de nv Brouwerij van Alken. Het is voorzien dat de ‘nieuwe’ Kring de deuren opent eind februari/begin maart.

Leven brengen in het centrum 

Al enkele jaren waren Frederic en Laetitia op zoek naar een over te nemen handelszaak en bij voorkeur een café. Beiden zijn thans meer dan gelukkig met de toekomstige uitbating van De Kring waar ze hun passie voor het caféwezen aangevuld met hun liefde voor het dartsspel ten volle zullen kunnen beleven. In hun visie op de toekomst en in hun prioriteiten prijkt bovenaan “letterlijk leven brengen in Herne centrum met daarbij het verenigingsleven de hand reiken, de jeugd een plaats bieden en de ganse bevolking een café ter beschikking stellen waar iedereen zich kan thuis voelen”.

De concessie houdt de overeenkomst in die het lokaal bestuur afsluit met de concessionaris voor de exploitatie van het café en de zaal De Kring. Het lokaal bestuur verleent hierbij aan de gekozen concessionaris het alleenrecht om het pand volgens overeengekomen en vastgestelde voorwaarden in gebruik te nemen en uit te baten. In ruil voor dit gebruik betaalt de concessionaris een vastgestelde vergoeding en verzorgt hij de goede uitbating van de in concessie gegeven gebouwen en bijhorende onderdelen.

 Wat ging er aan vooraf?

Tijdens de gemeenteraad van eind augustus 2022 hechtten de gemeenteraadsleden hun goedkeuring aan het ontwerp van de authentieke akte voor de aankoop van de Kring door het lokaal bestuur. De aankoopprijs bedroeg 925.000€. Naast de aftrek van de bekomen subsidies vanuit het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de aankoop van ‘leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten met het oog op het ondersteunen van lokaal ondernemerschap in kernen’ diende daartoe nog een lening van 650.000€ te worden aangegaan. De aankoop van het pand geschiedde ook om redenen van openbaar nut zijnde het mee realiseren van het project ‘Een sterke kern voor Herne’. De aankoop bekleedde ook een sleutelpositie in het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelstelling ‘Ondersteuning van de lokale commerciële activiteit’.

In maart dit jaar dan nodigde het lokaal bestuur de kandidaten om de horecazaak De Kring uit te baten als zelfstandig concessiehouder uit op een infosessie. Tijdens die bijeenkomst werd een complete beschrijving gegeven van de horecazaak, werden de verschillende fasen  van de selectieprocedure toegelicht en werden de kandidaten rondgeleid.

De belangrijke etappes in de zoektocht naar de gepaste concessionaris waren:

Stap 1: een selectiefase waarin alle geïnteresseerde kandidaten een kandidatuur konden indienen. Het lokaal bestuur onderzocht de ingediende kandidaturen en selecteerde vervolgens de kandidaten die mochten deelnemen aan de volgende stap.

Stap 2: een gespreksfase waarin met de geselecteerde kandidaten gesprekken werden gevoerd over het voorwerp en de voorwaarden van de concessie.

Stap 3: een fase waarin een voorstel van uitbating werd gedaan door de geïnteresseerde geselecteerde kandidaten.

Stap 4: een fase waarin werd onderhandeld over hun uitbatingsvoorstellen en waarbij de concessie uiteindelijk werd toegewezen.

In zijn zoektocht naar de meest aangewezen concessionaris kreeg het lokaal bestuur in eerste instantie de intekening van 4 kandidaten. De vorige maanden haakten evenwel al twee onder hen af.

Terug een ankerplaats  

Burgemeester Kris Poelaert: “Dat onze zoektocht naar de geschikte uitbater wat langer geduurd heeft dan eerst voorzien heeft geenszins te maken met het gebrek aan kandidaten. Zowel meester Wim Rasschaert als de mensen uit de horecasector die ons hebben bijgestaan in dat proces vonden 4 kandidaten in een tijd waarin de horeca onder druk staat een luxe. Ons lokaal bestuur en ikzelf zijn er van overtuigd dat Frederic en Laetitia over de nodige bagage beschikken en creatief genoeg zijn om De Kring een vooraanstaande plaats te laten bekleden in ons centrum. Met de ‘nieuwe’ Kring krijgen wij terug een ankerplaats waar niet alleen de pinten kunnen klinken maar waar vooral onze vele verenigingen terug een thuishaven zullen vinden”. 

De voorstelling van de nieuwe uitbaters gebeurde in het bijzijn van de schepenen Lieven Snoeks, Carina Ricour, Sandra Dero en Kris Degroote.

Dit nieuwsbericht delen: