Herne – Burgerbudget baart zeven duurzame projecten 

Het burgerbudget van het lokaal bestuur gaat naar zeven projecten. In de Kring vond een deliberatieavond plaats om de inwoners tussen de verschillende projecten te laten kiezen en hen mee te laten nadenken over hoe de ingediende projecten kunnen slagen. Meer dan 175 inwoners daagden op. Het is nu aan de indieners van de projecten om die samen met het lokaal bestuur tot uitvoering te brengen.

De Kring was aardig volgelopen voor die toch belangrijke stap in de toekenning van de vier keer 65.000 euro aan burgerbudgetten. Burgemeester Kris Poelaert toonde zich bijzonder enthousiast over het succes van het burgerbudget: “Geen enkel participatief model is zo groot als dit, we zijn trots om alweer een voorloper te zijn in onze regio. In totaal werden 14 projecten aangeleverd waarvan er zeven ontvankelijk werden verklaard. De overige zeven werden geweerd omdat ze niet voldeden aan de algemene voorwaarden. Het is niet omdat ze niet werden weerhouden dat ze niet tot uitvoering kunnen komen. Sommige zullen dan ook opgenomen worden in het verder gemeentelijk programma”.

Wat ging er aan vooraf?

In zijn meerjarenplan 2020-2025 sprak het lokaal bestuur de ambitie uit om enerzijds zijn inwoners nauwer te betrekken bij het beleid en anderzijds het samenwerken tussen de inwoners aan te zwengelen. Daartoe lanceerde het bestuur onder meer zijn programma burgerbudgetten.

Die gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 65.000€ voor iedere van de vier deelgemeenten/woonkernen. De criteria en de modaliteiten voor het toekennen werden vastgelegd in het ‘Reglement houdende de aanwending van een burgerbudget’. Dat reglement werd opgesteld in samenwerking met het consultancybureau Ernst & Young. Alle weerhouden projecten dienen wel gerealiseerd te worden voor eind 2024.

Met het burgerbudget wilde het lokaal bestuur Herne zijn inwoners, verenigingen en organisaties uitnodigen om actief te participeren aan het beleid en in die zin projecten in te dienen en uit te voeren. Om het draagvlak bij de burgers voor die projecten te vergroten mochten de inwoners via een deliberatieforum ook mee beslissen over de ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen.

De subsidie wordt verleend teneinde participatie, co-creatie en gemeenschapsgevoel tussen de inwoners te stimuleren. Projectvoorstellen moeten samenwerking tussen burgers dan ook faciliteren en een verbindend karakter hebben voor de samenleving. Hierbij kon worden gedacht aan projecten zoals wijkwerking, duurzaamheid, klimaat, mobiliteit en armoedebestrijding. Burgemeester Poelaert: “Dat er in elke deelgemeente projecten werden ingediend bewijst dat onze inwoners actief willen meewerken aan een betere leefgemeenschap”.

Projecten

De weerhouden projecten die tijdens de deliberatieavond werden voorgesteld zijn:

Herfelingen:

Verlicht Herne (Stefanie Fastenaekels – Persoonlijk engagement vanuit de zorgsector)
Aanbrengen van huisnummers met ledverlichting voor de hulpdiensten.

Memento (Godelieve Deschuyffeleer – Rotaryclub Herne-Markvallei)
Creëren van een gedenkplaats voor overleden huisdieren.

Herne:

Herstelling en instandhouding Parochiaal Centrum Lindestraat (Dirk Stalpaert – diverse verenigingen met o.m. vzw Parochiale werken)
Vernieuwingswerken aan het Parochiaal Centrum zijn hoogdringend.

Picknickbanken (Luc De Smet – persoonlijk engagement)
Ten voordele van wandelaars en toeristen.

Sint-Pieters-Kapelle:

Culturele site voor buurtwerking in St-Pieters-Kapelle (Mark Janquart – Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving en haar jeugdafdeling Crescendo)
Uitbreiding van de polyvalente feestzaal ten bate van het verenigingsleven

Effenaf BANKelijk (Joris Verreycken – (H)echt Herne)
Inwoners willen als vervolg aan de kubussen zelf zitbanken in elkaar gaan steken.

Kokejane:

Kan10 (Nele d’Herde – Chiro Herne, ATK Tonneelgezelschap en Kaatsers Veteranen Kokejane)Vergroening van het kaatsplein en aanpassingen aan de kantine ten bate van het verenigingsleven.

Deliberatie

Het was het consultancybureau Ernst & Young met zijn vertegenwoordiger Niels Declercq dat de deliberatie mee vorm gaf. Het voorziene stramien voorzag in hoofdzaak 4 stappen.

Tijdens een teamsvergadering die aan de feitelijke deliberatie voorafging met onder meer EY, vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de projectpromotoren werden de 7 weerhouden projecten bekend gemaakt en was het ook meteen duidelijk dat er voor de deelgemeenten Herfelingen en Kokejane, gezien het toegestane budget er niet werd overschreden, geen deliberatie nodig was. Die deliberatie zou wel dienen te geschieden voor de deelgemeenten Sint-Pieters-Kapelle en Herne.

Tijdens dat teamsoverleg werd wel al duidelijk dat de betrokken projectpromotoren voor die laatste deelgemeenten onderling gingen ‘een klapke doen’ om zó voorafgaandelijk aan de eigenlijke deliberatie al tot een akkoord te komen.

Tijdens de openbare deliberatie werden vooreerst de weerhouden projecten voorgesteld door hun promotoren. Aan de hand van de TRIZZ-methode werd vervolgens uitgemaakt welke projecten mochten doorgaan. Die TRIZZ-oefening is gebaseerd op het trachten onderuithalen van andermans project om zo zijn slaagkansen te verhogen. Die oefening werd evenwel grotendeels gecounterd omdat onderlinge gesprekken al tot akkoorden hadden geleid. Enkel voor de deelgemeenten waarvoor de ingediende projecten aanspraak maakten op een bedrag hoger dan de toegestane 65.000 euro diende er ten slotte gestemd. Maar gezien de voorafgaande consensus werden uiteindelijk alle 7 projecten verder weerhouden voor uitvoering.

En verder

In een voorlaatste stap zal het lokaal bestuur nu samen met de projectindieners en hun achterban afspraken maken nopens de modaliteiten voor het uitvoeren van de respectievelijke projecten om zo uiteindelijk te komen tot een ‘go for it’. Door zo samen met de inwoners, verenigingen en organisaties aan de slag te gaan krijgt participatie aan het beleid ook daadwerkelijk gestalte. De projectrealisaties met bijhorend een plan van aanpak en de opvolging ervan zullen nu in een samenwerking tussen het gemeentebestuur en de indieners van de projecten verder worden uitgewerkt.

Het is de bedoeling dat alle projecten in 2024 in hun eindfase komen. Informatie over de uitvoering van de projecten zal te gepasten tijde te vinden zijn op https://www.herne.be/herne-en-bestuur/burgerbudgetten en via Facebook lokaal bestuur Herne. U kan ook terecht bij  burgemeester kris.poelaert@herne.be of 0475 47 50 03.

Dit nieuwsbericht delen: