BEVER – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 7 november

Bestuurskrachtanalyse * Opvolgingsrapportering * Platte dakbedekking school centrum * Tussenkomsten voor het personeel * Ontmoetingszaal  * Aanvullende personenbelasting * Schoolbus * …..

Bestuurskrachtanalyse

Door Mandus Faingnaert van Probis, het bedrijf dat in het kader van hun voorgenomen fusie ook de bestuurskrachtanalyses van Galmaarden, Gooik en Herne uitvoerde, werden de raadsleden geloodst doorheen het rapport van de bestuurskrachtanalyse van Bever. Zo’n analyse onderzoekt hoe een bestuur de toekomstige uitdagingen kan aangaan. Het rapport stelt onder meer dat de ambtelijke capaciteit sterk onder spanning staat, dat de operationele capaciteit de continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheden niet steeds kan garanderen, dat inzake de strategische capaciteit de schaalgrootte van Bever ervoor zorgt dat de beleidsfocus sneller in een operationele taakstelling vervalt en onvoldoende toelaat om strategisch een visie te ontwikkelen die een passend antwoord biedt op de maatschappelijke ontwikkelingen en dat in het domein van de financiële capaciteit Bever bij geen enkele van de bestudeerde financiële indicatoren alsnog in de gevarenzone verkeert. Uit dat laatste kan dan afgeleid worden dat Bever momenteel nog financieel gezond is onder meer dankzij de vele Vlaamse subsidies maar die de toekomend jaren toch dreigen op de helling komen te staan. Probis houdt echter voor dat op termijn de toestand onhoudbaar zal worden en dat het bestuur er tegenover de almaar toenemende maatschappelijke uitdagingen en problemen alle belang bij heeft uit te kijken naar het versterken van zijn bestuurskracht. Het bedrijf stoelt daarbij ook op individuele gesprekken met leden van het college van burgemeester en schepen, met de fractievoorzitters, zowel van de meerderheid als van de minderheid, van de politieke partijen met vertegenwoordiging in de gemeenteraad evenals met leden van het managementteam. Probis besluit daaruit dan ook dat er ‘een geconsolideerde erkenning bestaat over stijgende druk op het lokaal bestuur Bever en de daaraan gekoppelde nood aan versterking van de bestuurskracht’.

Uit de voor de toekomst mogelijke scenario’s om de bestuurskracht te versterken schuift Probis, ‘gelet op de schaal en de huidige bestuurskracht van Bever, evenals de reeds aanwezigheid in diverse samenwerkingsverbanden’ een (ambtelijke) fusie naar voren als de enige duurzame en structurele oplossing. Een (ambtelijke) fusie is een samenwerking waarbij twee of meer gemeenten hun ambtelijke organisatie onderbrengen in één gemeenschappelijke entiteit met een eigen directie/managementteam, die vervolgens de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de ondersteuning verzekert voor de deelnemende gemeenten. Maar door het faciliteitenstatuut van Bever en door het nog niet juridisch-bestuurlijk verankerd zijn van die samenwerkingsvorm is ook een dergelijke fusie thans niet aan de orde. In de huidige stand van zaken adviseert Probis dan ook ‘het verder inzetten op intergemeentelijke samenwerking, al dan niet via shared services, als noodzakelijke keuze en als noodscenario’.

Vanuit Open voor de Mens drongen fractieleider Henk Verhofstadt en raadslid Sabine Vermassen aan de onhoudbare toestand structureel aan te pakken en het probleem ook uitdrukkelijk aan te kaarten bij de hogere overheden. Onafhankelijk raadslid Rudi Geuens stelde dat hij al eerder herhaaldelijk op die onhoudbare toestand had gewezen. Ook hij maande de bestuursploeg aan de studie als een heuse wake up call te beschouwen en actie te ondernemen. Een voorbeeld van slecht beleid noemde hij het opsouperen van de subsidies van het Plattelandsfonds in de bouw van de nieuwe schoolvestiging in Akrenbos. Die subsidies had hij liever zien afvloeien naar projecten rond duurzame ontwikkeling ten bate van de ganse gemeenschap.

Eerste schepen Dirk Willem, die betreurde dat zowel hijzelf, met zijn jarenlange bestuurservaring, als schepen voor financiën Maxime Vanholder niet werden geïnterviewd, gaf aan dat studies in de aard van de bestuurskrachtanalyse in theorie wel goed zijn maar dat het in de praktijk er toch anders aan toe gaat. Zo haalde hij het voorbeeld aan van de bouw van de nieuwe gemeentelijke feestzaal die veelal met eigen middelen en werkkrachten werd gerealiseerd. Volgens hem is Bever blijkbaar wel nog financieel gezond terwijl grotere buurgemeenten zich genoodzaakt zien, ook en vooral om financiële redenen, een fusie aan te gaan. Hij riep op om in het kader van de studie de bijzondere situatie van Bever toch enigszins te relativeren.            

Opvolgingsrapportering

De raadsleden namen ook kennis van de opvolgingsrapportering van de uitvoering van het meerjarenplan die de stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar weergeeft. Het was schepen voor financiën Maxime Vanholder die de zaken toelichtte. In het kader van de prioritaire beleidsdoelstelling ‘Bever in volle groei’ kwamen zo vooral volgende prioritaire actieplannen aan bod: de ontmoetingszaal, de uitbreiding van de schoolvestiging Akrenbos 133, de sociale huisvesting waarbij het project Plaats 6 inmiddels werd stopgezet wegens te duur geworden, het patrimonium, de infrastructuur onderwijs en het milieu.

Vanuit de hoek van Rudi Geuens blijft er discussie bestaan over het al dan niet mee in rekening brengen van de gepresteerde werkuren van de gemeentelijke werkmannen bij de bouw van de ontmoetingszaal. Ook de financiering van de bouw van de nieuwe schoolvestiging in Akrenbos 133 blijft zijn aandacht gaande houden waarbij hij aangaf dat Bever ook instaat voor het onderwijs van een groot aantal kinderen van buiten de gemeente. Hij werd hierin bijgetreden door Henk Verhofstadt. Burgemeester Kristof Cattie wierp op dat er dient gedacht te worden aan de toekomst en dat het onderwijs daarbij belangrijk is. Sabine Vermassen bracht het aanslepen van het dossier van de restauratie van de kapel in de Kamstraat te berde. Probleem daarbij blijft het ontbreken van een correct eigendomsbewijs om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies.

Platte dakbedekking school centrum

Bij de stemming over het goedkeuren van het aangepast bestek voor het vervangen van platte dakbedekkingen in de basisvestiging van de GBS Ak’Cent in het centrum onthield Rudi Geuens zich. Het bestek diende aangepast om reden het vervangen van drie kleine dakbedekkingen niet was opgenomen in het oorspronkelijk bestek. De raadsleden toonden zich wel bekommerd om de werken te laten plaatsvinden tijdens een schoolvakantie.

Tussenkomsten voor het personeel

De tussenkomsten en geschenken vanuit het bestuur voor de personeelsleden bij persoonlijke aangelegenheden zoals op pensioenstelling, huwelijk, geboorte kinderen, …werden thans in een reglement ingeschreven. Daardoor wordt de transparantie verzekerd. Het reglement officialiseert nu hetgeen er in het verleden feitelijk al gebeurde.

Ontmoetingszaal  

Het voorstel van Rudi Geuens om de prijzen van het verhuren van de gemeentelijke ontmoetingszaal in 2024 te verminderen met 25% kreeg geen bijval. Het raadslid stelde het verenigingsleven in de gemeente zo een duwtje in de rug te kunnen geven. Hij vond ook dat de inwoners overigens al genoeg financieel hebben dienen bij te dragen bij de bouw. Schepen Cindy Durieux gaf aan dat er daaromtrent reeds informeel overleg werd gepleegd terwijl eerste schepen Dirk Willem stelde dat de huidige geldende prijzen zeker niet te hoog uitvallen tegenover het huurprijzen van zalen in de aangrenzende gemeenten. Enkel raadslid Françoise Herman en Rudi Geuens stemden voor. De overige 9 raadsleden stemden tegen.

Aanvullende personenbelasting

Na de perikelen eind vorig jaar rond het goedkeuren van de aanvullende personenbelasting voor het dienstjaar 2023 stelde Rudi Geuens thans al opnieuw voor de aanvullende personenbelasting voor 2024 terug te brengen van 8% naar 7,5%. Schepen voor financiën Maxime Vanholder hield een somber beeld op van de gevolgen die een dergelijke verlaging zou kunnen teweegbrengen en van de risico’s die eraan verbonden zouden kunnen zijn. Henk Verhofstadt gaf aan dat het dossier eerder al twee keer is ingediend geweest en het voor zijn fractie haast uitgegroeid is tot een symbooldossier. Hij vond ook dat het bestuur naar alternatieve oplossingen zou moeten zoeken om de mogelijke vermindering te kunnen opvangen. Hij kon zich ook niet vinden in het bang maken van de mensen door de schepen. Uiteindelijk diende een stemming uitsluitsel te brengen en daarbij stemde raadslid Yvo Reygaert van Open voor de Mens tegen alle verwachtingen in mee met de fractie van Thuis in Bever – Chez nous à Biévène. Het voorstel werd dan ook met 6 tegen 5 stemmen verworpen.

Schoolbus Momenteel huurt het bestuur een bus voor het schoolvervoer. Yvo Reygaert polste schepen Cindy Durieux naar de toekomstplannen. Die gaf aan dat uit het huren van de schoolbus thans lessen worden getrokken om dan binnenkort aan de hand van een specifiek bestek een nieuwe schoolbus te kunnen bestellen op basis van de weerhouden noodwendigheden. De nodige kredieten voor de aankoop van een nieuwe bus zijn alleszins al in het vooruitzicht gesteld. 

Dit nieuwsbericht delen: