HERNE – Weldra 50 km/u tussen Scheibeek en het kruispunt Vier Armen?

De aanhoudende klachten van buurtbewoners over te snel en te onbezonnen rijden op de almaar drukker wordende verkeersas tussen de Barakkenbergstraat, de Ekkelenbergstraat en de Scheibeekstraat, de zogeheten BES-as, waren voor het lokaal bestuur de aanleiding om een eerste overlegmoment met de buurtbewoners op te zetten. Ook de voorrangsregeling, een andere kopzorg voor de bewoners in de buurt van de kruispunten, kwam aan bod. Tijdens eerdere gemeenteraden had ook raadslid Paul Beyl van Kwadrant Plus al de aandacht gevestigd op die problemen.

Zeker tijdens de ochtend- en de avondspits maakt de BES-as een veel gebruikte verbindingsweg uit voor het verkeer tussen enerzijds Galmaarden, Tollembeek en Herne centrum en anderzijds Halle via de N6 en via de autosnelweg E429/A8. Vooral tijdens de vroege ochtendspits en de late avondspits storen veel bestuurders zich er niet aan de thans geldende snelheidsbeperking  van 70 km/u. Voor de fietsers en de voetgangers zijn er geen bijzondere voorzieningen. Ook de vele vrachtwagens naar en van de industriezone in Scheibeek en zeker ook de zware logge landbouwvoertuigen – die laatste vooral te vaak aan te hoge snelheden ervaren – worden als storend en gevaarlijk ervaren. En ook de voorrangsregeling aan de kruispunten – thans nog met voorrang van rechts – blijkt een pijnpunt.

Snelheid

Het waren burgemeester Kris Poelaert, schepen voor mobiliteit Carina Ricour en mobiliteitsambtenaar Tim Noldus die de klachten oplijstten en mogelijke oplossingen naar voren schoven. Hun bedenking over het inbouwen ofwel over de ganse as ofwel over slechts een deel ervan van een snelheidsbeperking van 50 km/u met onbemande automatische trajectcontrole kende vrij veel bijval temeer daar die beperking zou aansluiten op de thans al geldende 50 km/u beperking in de Terlindenstraat en in de Bosstraat in Heikruis. Andere buurtbewoners waren voorstander op die vrij lange en toch schaars bewoonde as toch een maximum snelheid van 70 km/u te behouden mits geregelde gerichte snelheidscontroles door de politie. Door allerlei omstandigheden echter blijkt dat voor de politie alsnog haast onmogelijk te zijn tenzij de voorgenomen aankoop van een snelheidsmeter op driepikkel daar soelaas zou voor brengen.

Voor het opzetten van onbemande automatische snelheidscontroles op gemeentewegen biedt een in verkeerssignalisatie gespecialiseerde firma thans wel de mogelijkheid op basis van de Vlaamse GAS-5 regelgeving trajectsnelheidscontroles uit te voeren. Een van de voorwaarden vanuit die firma is wel dat dat er voldoende verkeer is om de pakkansgraad voldoende hoog te houden. In dat verband bieden de vele kleine zijwegen op de as wel kansen op ontwijkgedrag voor de trajectcontrole en ontsnappen ook de buurtbewoners aan de controle doordat zij haast nooit de ganse zone voor trajectcontrole dienen door te rijden.

De aan de controle gekoppelde GAS-boetes komen in principe ten goede aan de lokale besturen. Het bedrijf stelt daartoe de vrij dure infrastructuur gratis ter beschikking maar als compensatie dient het bestuur bij iedere vastgestelde snelheidsovertreding wel een forfaitair bedrag van haast 30€ af te dragen aan de firma. Die GAS-regeling geldt ook enkel maar voor de controles op wegen met een 30 of 50 km/u regime en waarbij de toegelaten snelheid na correctie met de tolerantiemarge van 6 km/u met niet meer dan 20 km/u overschreden wordt. Indien die 20 km/u grens overschreden wordt dient de vaststelling alsnog overgemaakt aan het parket voor verdere afhandeling. Die hogere boetes gaan dan wel naar de federale overheid die daarmee onder meer het Verkeersveiligheidsfonds spijst. Indien de GAS-5 regelgeving van toepassing is dient de inbreuk beboet te worden door tussenkomst van de aangestelde sanctionerende ambtenaar waarvoor dan ook weer per afgehandeld dossier een vergoeding van om en bij de 15€ dient betaald te worden tenzij de stad of de gemeente zelf over een dergelijke ambtenaar beschikt en betaalt. In ieder geval is er bij iedere inbreuk ook nog eens de tussenkomst van een lid van de politie vereist om de automatisch aangegeven  vaststellingen te valideren en op politioneel vlak af te handelen. Ook dat heeft uiteraard een prijskaartje.   

De burgemeester benadrukte uitdrukkelijk dat het niet in de bedoeling van het bestuur ligt voor extra inkomsten te zorgen. Maar door de nieuwe geboden technologische mogelijkheden kan het bestuur nu toch tegenover de almaar toenemende vraag vanuit de bevolking “iets te doen aan de overdreven snelheden” uitpakken met een meer uitgesproken beleid ook inzake verkeersveiligheid. Temeer daar het resterend bedrag van de geïnde boetes uitsluitend mag gebruikt worden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zoals het aanleggen van fiets- en voetpaden.

Voorrangsregeling

Over de erkenning van het hoger regime van de BES-as tegenover de kleinere zijstraten was er wel eensgezindheid om op de kruispunten de voorrangsregel van rechts af te schaffen en te vervangen door voorrang voor de hoofdbaan. Waar in het algemeen in eerste instantie geacht werd dat de voorrang van rechts de snelheid zou afremmen blijkt dat toch niet het geval te zijn en zeker niet op landelijke wegen waar de uitmondende zijbanen niet altijd goed zichtbaar en goed gesignaleerd zijn. De kruispunten met de Schepdaalstraat en de Leenstraat zouden hierbij wel van een bijzondere aandacht dienen te genieten. 

Fietsers en voetgangers

Ook het fiets- en voetgangersverkeer werd tegen het licht gehouden. Zo werden er ideeën opgeworpen om witte silhouettes van fietsers en/of aanverwante markeringen aan te brengen aan weerszijden van de rijbaan om de voertuigenbestuurders aanhoudend attent et maken op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Het aanleggen van fiets- en voetpaden ligt wel niet zo direct in de pijplijn en het is zeer de vraag of dat er ooit zal komen gelet op de plaatsgesteldheid. Het is immers zo dat Aquafin/Fluvius rioleringswerken plant uit te voeren in de Barakkenbergstraat. Vooreerst echter dienen er ook door het agentschap Wegen en Verkeer werken uitgevoerd aan het kruispunt Vier Armen doch die blijken voorlopig nog niet op zijn directe planning te zijn opgenomen. Voor de veiligheid van de voetgangers zou het meer maaien van de gelijkgrondse bermen alleszins een oplossing kunnen betekenen maar hier stoot het bestuur op het Vlaams bermdecreet maar dat toch wel enige soepelheid openlaat voor het verzekeren van de verkeersveiligheid. 

Positieve sfeer

Na de uitvoerige gedachtewisseling kon burgemeester Kris Poelaert de aanwezigen meegeven de zaak met zijn diensten verder te bekijken en stelde hij dan ook een navolgende bijeenkomst in het vooruitzicht. De bijeenkomst verliep in een uitermate positieve sfeer. Het is uiteraard ook de vraag of er na het eventueel invoeren van de maatregelen op de BES-as het lokaal bestuur niet zal overstelpt worden met gelijkaardige verwachtingen van buurtbewoners in andere straten.

Dit nieuwsbericht delen: