HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 25 oktober 

Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB) * Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RLP&Z) * Systeem minimale levering aardgas en elektriciteit * Mededelingen: De Kring, wegeniswerken,  Finse looppiste, kunstacademie, Hernedries, verledding, herinrichten van het centrum, mascottes Tom en Lily, hondenlosloopweide, fusie, ….

 Autonoom Gemeentelijk Bedrijf (AGB)

Het AGB, dat de sporthal beheert, ontvangt vanwege het lokaal bestuur prijssubsidies als vergoeding van het recht van toegang tot de sportinfrastructuur. Daartoe loopt een prijssubsidiereglement waarbinnen ook voor 2023 de toekenning van de prijssubsidies worden vastgelegd. Door de reeds gerealiseerde cijfers en de resterende geplande uitgaven voor dit jaar bleek het thans opportuun voor de komende periode van 1 november tot met 31 december de opgenomen factor in het reglement nog eens aan te passen en terug te brengen van 3,3 naar 0. De dalende trend van de energieprijzen en het uitstellen van een aantal investeringen naar 2024 liggen aan de basis van het besluit. Naar 2024 dient een nieuw prijssubsidiereglement onderhandeld te worden tussen het lokaal bestuur en het AGB.

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RLP&Z)

Door zijn aanstelling als coördinator van het Strategisch Project Opgewekt Pajottenland en de betrokkenheid van de medewerkers van het RLP&Zi bij dat project vond raadslid en tevens voorzitter van de gemeenteraad Frank Nevens het niet langer opportuun nog deel uit te maken van de algemene vergadering van de vzw RLP&Z als bestuurlijk afgevaardigde van het lokaal bestuur Herne. In die effectieve hoedanigheid wordt hij nu opgevolgd door het eerder aangewezen plaatsvervangend raadslid Brent Roobaert. Schepen Kris Degroote werd aangesteld als plaatsvervanger.

Systeem minimale levering aardgas en elektriciteit

In de strijd tegen de energiearmoede zoals vastgesteld in het lopend Vlaams regeerakkoord met onder meer het systeem van ‘minimale levering via de digitale meter in voorafbetaling’ engageert de Vlaamse regering zich samen met de OCMW’s die daartoe bereid zijn klanten bij de netbeheerder te ondersteunendie onvoldoende middelen hebben om betalingen uit te voeren via het voorafbetalingssysteem (vroeger budgetmeter) en dus tijdens de winterperiode het risico lopen zonder verwarming te vallen.

De raad voor maatschappelijk welzijn stemde thans in met het mee instappen in het systeem van ‘minimale levering aardgas en minimale elektriciteit voor verwarming exclusief nachttarief’ volgens het systeem voorgesteld door Fluvius en de Vlaamse overheid. Bij de terugvorderingen van de toegekende  steun wordt dan het principe toegepast dat 70% wordt teruggevorderd bij Fluvius en dat 30% wordt ten laste genomen door de dienst Welzijn en die dan niet terug te vorderen bij de cliënt.

Mededelingen

Burgemeester Kris Poelaert en eerste schepen Lieven Snoeks hadden een reeks mededelingen in petto voor hun collega’s raadsleden.

Nog tot eind van de maand hebben de twee overblijvende kandidaat concessiehouders voor De Kring de gelegenheid hun offerte in te dienen. Een offerte werd inmiddels al ontvangen. De evaluatiecommissie zal de offertes beoordelen waarop de gemeenteraad dan de concessie zal kunnen toewijzen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden staan eind dit jaar begin volgend jaar overeenkomstig het raamcontract met Haviland nog een vrij groot aantal wegeniswerken op het programma. Al dan niet gedeeltelijke asfalteringswerken zijn voorzien in de Processiestraat, het Ponneke, de Ekkelenbergstraat, de Kamstraat, de Markstraat, de Hondsbergstraat, de Zullikstraat, aan het kerkhof in St-Pieters-Kapelle waar er ook twee laadpalen komen en aan het kruispunt Vier Armen in Herfelingen. Vervangingen van betonvakken dan weer zijn gepland in de Waardestraat in de omgeving van de school mede voor het kunnen aanbrengen van fietssuggestiestroken, de Molenstraat, de Druimerenstraat, de Weverstraat, de Hondsbergstraat en de Tweekapellenstraat. En in de Brikstraat zullen voegvullingen worden uitgevoerd.

De Finse looppiste op de gewezen Fondatelsite en in de omgeving van de sporthal De Hernekouter is voor 80% klaar doch de werken zijn momenteel stilgelegd om reden het bestuur onder meer waarborgen wil over het type aan te planten bomen. Dat zouden dan zuileiken zijn. Half januari zouden de werken hervat worden.

Ook het renovatiedossier van de kunstacademie gaat zijn gang. De offertes worden ingewacht tegen midden november. Eens de dossiers beoordeeld door de architecten zal de opdracht worden gegund. Er wordt van uitgegaan dat de werken in de komende periode februari/maart zouden kunnen opgestart worden.

Rond het project Hernedries dienen nog enkele problemen met de gunning van de opdracht opgelost om, zoals eerder verwacht, de werken in januari kunnen laten aan te vangen. Als die problemen niet in der minne kunnen geregeld worden dient wel een nieuw aanbestedingsdossier opgestart waardoor de aanplantingswerken dan pas in november/december 2024 zouden kunnen uitgevoerd worden.

Goed nieuws viel er te rapen met betrekking tot de verledding van de openbare straatverlichting. Waar eerst gesteld werd dat het project tegen 2030 zou gerealiseerd zijn is de prognose thans al bijgesteld naar 2028. Tegenover de overige gemeenten in het bestel speelt Herne een toonaangevende rol. Zo wordt er geopteerd om in de buurt van natuurgebieden in de ruime zin toch amberkleurige verlichting aan te brengen en schrapt het als enige gemeente in niet bevolkte straten zelfs paalarmaturen.

In het kader van de Bluedeal, het ambitieus Vlaams plan dat via samenwerking de strijd tegen waterschaarste en droogte aanpakt, werd mede onder de hoede van de Vlaamse Bouwmeester een subsidie van 600.000€ bekomen voor het herinrichten van het centrum. De aanvraag voor het slopen van de oude gebouwen van de gewezen GO! basisschool is lopende en binnenkort wordt ook een ontwerpbureau aangesteld. Als alles volgens plan verloopt zouden dan eind 2024 begin 2025 de werken uitgevoerd kunnen zijn. De herinrichting van het centrum zelf dan weer wordt in 2025 in het vooruitzicht gesteld.

Schalks werd door burgemeester Kris Poelaert ook meegedeeld dat het bestuur vier nieuwe personeelsleden had aangeworven. Het gaat dan wel om de opvallende mascottes Tom en Lily die aan de schoolomgevingen zullen geplaatst worden voor het bekomen van een nog betere verkeersveiligheid in die omgevingen.

Er zijn ook plannen om in 2024 een hondenlosloopweide in te richten.

Met betrekking tot de voorgenomen fusie van Galmaarden, Gooik en Herne heeft de tweede reeks fusiecafés heel wat nuttige informatie opgeleverd over het reilen en zeilen van de nieuwe fusiegemeente zoals de inwoners dat zien. Die informatie wordt alleszins meegenomen voor de verdere praktische organisatie in die fusiegemeente. Nadat de door de selectiecommissie vijf weerhouden namen zijn bekendgemaakt krijgen alle inwoners vanaf de leeftijd van 16 jaar de kans hun voorkeur aan de hand van een stemming kenbaar te maken in de periode van 1 tot 15 november. In een nieuwe editie van de fusiekrant met de meest recente informatie over de fusie en die eerstdaags wordt gepost wordt ook de detailregeling over die stemming uiteengezet.          

Dit nieuwsbericht delen: