PAJOTTENLAND – Sprokkels uit de politieraad van 23 oktober 

Nieuwkomers

Twee nieuw aangekomen inspecteurs in de politiezone legden in handen van de voorzitter van de politieraad Kris Poelaert, burgemeester van Herne en senator, de gebruikelijke eed af. Frederik Pieters (42) is overgekomen van de politiezone St-Genesius-Rode en voegt zich bij de dienst wijkwerking in Vollezele. Stijn Deckers (31) van zijn kant is nieuw in het politiebestel en is in dienst getreden bij de dienst noodhulp/interventie.

Door het beëindigen van zijn mandaat van burgemeester van Gooik wordt Simon De Boeck in de politieraad en in het politiecollege van rechtswege vervangen door zijn opvolger Gunther Dewilde. Die kon evenwel nog niet officieel geïnstalleerd worden om reden hij de dag van de zitting nog niet zijn eed als burgemeester van Gooik had afgelegd in de handen van de provinciegouverneur. Die eedaflegging was wel voorzien de dag na de politieraad in het provinciehuis.

Door de eerdere verschuivingen in de schoot van de gemeenteraad in Galmaarden heeft Rita Paindavin in de politieraad de plaats ingenomen van burgemeester Ludo Persoons. Ook zij legde nu de gebruikelijke eed af in de handen van de voorzitter en werd als raadslid geïnstalleerd.

Begrotingswijzigingen

De begroting voor het lopend dienstjaar was toe aan nieuwe wijzigingen. Het is gebruikelijk dat naar het einde van het dienstjaar de begroting al zo dicht mogelijk kan aansluiten op de werkelijke budgettaire toestand in die periode en dit mede om de begroting van het komend dienstjaar te kunnen opstellen. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat in de gewone dienst komt nu te liggen op 2.518.144€ terwijl in de buitengewone dienst het geraamd resultaat van de begroting 2023 voorlopig is vastgesteld op 0€.

In de gewone dienst werd het geraamd resultaat 2023 teruggebracht van -520.265€ naar -12.184€. Er wordt zelfs verwacht dat bij het afsluiten van de jaarrekening het uiteindelijk resultaat naar positief zal evolueren. Factoren die bepalend waren bij de wijzigingen zijn de gedaalde  personeelskosten (om en bij de 300.000€ minder) wegens het niet ingevuld zijn van een aantal organiek voorziene bedieningen. Aan de kant van de investeringen diende nu wel overeenkomstig een raming van een studiebureau een krediet van 200.000€ (70.000€ meer) ingeschreven voor het beveiligen van de ganse nieuwe politiesite met het aanleggen van een parking voor de voertuigen van het personeel en het plaatsen van een omheining wat volgens de korpschef in het kader van de aangehouden terroristische dreigingsanalyse in het land een absolute noodzaak uitmaakt. Een krediet van 100.000€ dat initieel voorzien was voor een afdoende klimatologie in het nieuw politiehuis doch dat niet nodig is gebleken wordt afgebogen naar 85.000€ voor het aankopen van een aantal poorten voor het afsluiten van de site en het aanbrengen van prikkeldraad op de omheining. De geplande verkoop van de gewezen rijkswachtbrigade van Kester dan weer is verschoven naar 2024.

Gooiks raadslid Jason Broodcoorens onthield zich bij de stemming.

Personeel

Ondanks de promotionele inspanningen en proactieve vacantverklaringen blijft het politiekorps kampen met een aantal vacatures. Wel blijkt korpschef David Cummins enige verbetering in de toestand waar te nemen en merkt hij meer en meer belangstelling van potentiële kandidaten op. Tegenover het operationeel personeelstekort en de almaar toenemende werklast wordt nu voor bepaalde bedieningen wel meer en meer een beroep gedaan op Calog-personeel. Overigens zullen de promotionele inspanningen nog worden versterkt.

Voor de bijkomende ondersteuning van de verkeersdienst ingevolge onder meer de implementatie van de regelgeving over GAS-5 (GAS-boetes bij lichte automatisch vastgestelde verkeersovertredingen op het snelheidsregime van 30 km/u of 50 km/u)  verklaarden de raadsleden zich eveneens akkoord voor het vacant verklaren van een tijdelijke contractuele medewerker buiten kader en met onmiddellijke indiensttreding. Het gaat om een betrekking Calog niveau C met een duur van 1 jaar. Volgens de korpschef komt het er in eerste instantie op aan een idee te krijgen van de bijkomende werklast.

Lenniks raadslid Erik O peilde naar het effect van bedrijven en leasing-maatschappijen die in het kader van de GAS-5 regelgeving alsnog weigeren de identiteit van de bestuurders die de inbreuk begingen bekend te maken. De korpschef verwees daarbij naar het toezicht van het Controleorgaan op de Politionele Informatie. Tijdens controles stelde dat orgaan vast dat er in de regelgeving inderdaad onduidelijkheden voorkomen en dat die dan ook zo vlug als mogelijk uit de wereld dienen geholpen te worden.

Lenniks raadslid Jo Massaer plaatste toch een kanttekening bij het almaar toenemend aantal bijkomende  aanwervingen vooral van Calog personeel en waarvan de kosten grotendeels ten laste komen van de gemeenten. De korpschef gaf aan dat het gaat om een absolute noodzaak om maximaal operationeel personeel zichtbaar op het terrein te krijgen. Voorzitter Kris Poelaert van zijn kant verwees naar de verschillende recente indexaaanpassingen als boosdoener voor de almaar stijgende personeelskosten in het algemeen en zei verder dat “alles nog wel binnen het voorziene budget valt doch er nog voldoende ruimte dient gecreëerd te blijven om verder aan beleid te kunnen doen. Het verzekeren van de veiligheid staat voorop maar wel steeds met een kritisch oog vanuit het budget”.            

Aankopen en opdrachten  

Voor het schoonmaken van de ramen en de zonwering van het nieuw politiehuis werd een openbare opdracht uitgeschreven. Voor het implementeren en het onderhouden van een nieuwe datacenterinfrastructuur wordt toegetreden tot de aankoopcentrale van de politiezone TARL (Ternat,Affligem,Roosdaal en Ternat). Met die huurkoop en onder meer de ondersteuning voor de hardware voor een looptijd van 5 jaar is een bedrag gemoeid van 51.156€ incl. BTW. Bij de dienstverlenende vereniging Cipal dan weer werd ingetekend voor een afname van de raamovereenkomst ‘Verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving’.  Voor de korpschef biedt het beroep doen op dergelijke raamcontracten en aankoopcentrales het voordeel zelf geen ingewikkelde procedures te moeten opstarten en blijken de kosten ook nog eens gunstiger uit te vallen.

Groen licht was er ook voor de aankoop van een GATSO snelheidscamera met driepikkel en toebehoren voor de dienst verkeer binnen het raamcontract van Cipal-Scaubroeck – Smartville. Een dergelijk toestel is niet gekoppeld aan een voertuig, biedt veel toepassingsmogelijkheden en is compatibel met de huidig gebruikte software bij het vaststellen en verwerken van snelheidsovertredingen. Op termijn kan het toestel zo ook dat in een voertuig vervangen.

Voor de implementatie van de toepassing van trajectcontrole op basis van de GAS-5 regelgeving gingen de raadsleden eveneens akkoord via een raamcontract een beroep te doen op de opdrachtencentrale van Cipal DV voor het controleren van snelheidsovertredingen door automatische vaststellingen via de GAS-5 procedure en dit onder de benaming ‘Handhavingsplatform GAS-5’. Dat platform blijkt volgens de korpschef nodig te zijn om de gedane vaststellingen te kunnen binnenhalen in de politionele bestanden. Om reden niet alle gemeenten in de politiezone hebben aangegeven alsnog in het systeem al dan niet in te stappen verduidelijkte de voorzitter dat de aankoop van de software ten laste van de politiezone komt doch dat de kosten voor het onderhoud procentueel zullen gedragen worden door de gemeente die van het systeem gebruik maken. De korpschef gaf ook nog mee dat er mogelijks ook nog specifieke software aangekocht zou dienen te worden om de vaststellingen in de schoot van de politie te kunnen verwerken.

Buurtpreventie 24

De raadsleden bekrachtigden eveneens de overeenkomst met de BVBA Vigilamus die het politiecollege bij hoogdringendheid eerder had afgesloten voor het gebruik van het platform ‘Buurtpreventie 24’ dat momenteel bij wijze van proef al loopt in enkele gemeenten aan de kust.  Op gebied van technologie houdt dat platform een soort Whats App in. Het faciliteert in belangrijke mate de werking van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) wat beaamd werd door raadslid Pascal De Leener, de BIN-coördinator in Gooik. Zo kunnen de leden rechtsreeks informatie delen met de politie die wel nog altijd die informatie dient te aanvaarden met het oog op verdere verspreiding. Het systeem laat ook feedback toe vanuit de politie. Alle BIN-coördinatoren en co-coördinatoren (in het geval van Lennik) in de politiezone zullen bij de verdere implementatie betrokken worden. Tijdens een volgende politieraad zal het systeem worden voorgesteld.                               

Dit nieuwsbericht delen: