HERNE – Laatste fusiecafé in De Kring

HERNE – In de tweede ronde ‘Fusiecafés’ kwamen de inwoners van Herne na die van Galmaarden en Gooik aan bod om  hun mening weer te geven over hoe de nieuwe fusiegemeente van Herne, Galmaarden en Gooik er concreet zou moeten uitzien. De bijeenkomst in De Kring mocht rekenen op de actieve deelname van een 35-tal inwoners. De uiteenzetting en de leiding van de debatten was voor rekening van de aangestelde transitiemanager/coördinator Mandus Faingnaert  (Probis – Advies en Begeleiding voor de Publieke Sector).

Wat ging er aan vooraf?

September 2022: de gemeenten in het PAJOTTENLAND denken na over een mogelijke fusie
Najaar 2022 : Gezamenlijke bestuurskrachtanalyse – HERNE/GALMAARDEN/GOOIK/PEPINGEN
Maart 2023: HERNE/GALMAARDEN/GOOIK – Principiële beslissing over fusie met hen drie gaat naar de gemeenteraden
April 2023: HERNE/GALMAARDEN/GOOIK – De drie lokale besturen staan principieel open voor verder onderzoek naar een vrijwillige fusie. Er wordt ook een transitiemanager aangesteld
Juni 2023: HERNE/GALMAARDEN/GOOIK – Fusienamiddag voor personeelsleden
Juni 2023: HERNE/GALMAARDEN/GOOIK – Eerste ronde ‘Fusiecafés’ met toelichting en vragen- en antwoordmoment voor de inwoners
Oktober 2023: HERNE/GALMAARDEN/GOOIK – Tweede ronde ‘Fusiecafés’ voor de inwoners: hoe zal de nieuwe fusiegemeente er straks er precies uitzien?
…….

Wat zit er nog aan te komen?

31 december 2023: Definitieve beslissing 
13 oktober 2024: Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad
1 januari 2025: Start nieuwe gemeente

Hoe zal de nieuwe fusiegemeente van Herne, Galmaarden en Gooik er straks er precies uitzien?

De stellingname ten voordele van participatie vanuit de bevolking is meerledig. Het is niet de intentie om een visie te bepalen vanuit een ivoren toren. De fusie stelt zich van bij het begin tot doel het leven van de inwoners te verbeteren en te faciliteren. Desbetreffende hebben zowel Probis als het  ondersteunend en begeleidend adviesorgaan als de drie gemeentebesturen hun ideeën via die ‘Fusiecafés’ af te toetsen aan de mening van de belangrijkste spelers en dat zijn de burgers. 

Na het onthaal door burgemeester Kris Poelaert en een duiding over de voorziene werkwijze werd het publiek verzocht om per 6 à 8 plaats te nemen aan een praattafel. Om de gesprekken ordentelijk te laten verlopen kreeg iedere tafel een ‘moderator’ toegewezen. Die moderators werden gekozen onder het gemeentelijk  administratief personeel. De meegegeven code voor de discussies was: we denken in oplossingen en hebben respect voor ieders mening. Ook werd er op gewezen dat niet alle voorgeschoven voorstellen vanuit het publiek ook daadwerkelijk en op korte termijn zullen kunnen gerealiseerd worden.

Voor de eerste ronde kregen de participanten stellingen voorgeschoteld waarbij zij hun akkoord of niet akkoord konden kenbaar maken. Tijdens het debat werden vooral de negatieve scores belicht en werd er gezocht naar oplossingen om die negatieve scores om te buigen in positieve.

Die stellingen waren:

Ik denk dat de fusie van de gemeenten kansen biedt voor groei in onze regio.
Ik maak mij geen zorgen dat de fusie de lokale identiteit en cultuur zal aantasten.
Ik ben optimistisch dat de fusie zal leiden tot efficiëntere gemeentelijke dienstverlening.
Ik denk niet dat de fusie de lokale belastingen zal verhogen.
De fusie zal geen impact hebben op de mogelijkheid tot inspraak voor de burgers.
Ik denk dat de fusie zal leiden tot een efficiënter gebruik van gemeentelijke middelen.
Ik maak mij geen zorgen dat de fusie de lokale samenhang tussen de inwoners zal verzwakken.
Ik vind het belangrijk dat de gemeente een beleid ontwikkelt op maat van ieder dorp.

In een tweede ronde werd gepeild naar de verwachtingen rond de uitdagingen ten aanzien van het nieuw bestuur met 2040 in het vizier.

Ruimte: groen, milieu, landbouw, wegen mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Economie, horeca, handel en toerisme.
Welzijn en zorg.
Vrije tijd en ontspanning.
Participatie.
Werking gemeentelijke organisatie

En ten slotte in een derde ronde werd het dienstverleningsmodel onder de loep genomen onder de vorm van ‘Wat betekent voor onze groep ‘kwaliteitsvolle dienstverlening?’

Digitaal en online dienstverlening
Openingsuren
Werken op afspraak versus vrije inloop.
Welke locatie voor welke dienstverlening?

Wat met de resultaten

De resultaten van de tweede reeks ‘Fusiecafés’ die kon buigen op de medewerking van ruim 125 burgers zal de komende dagen te lezen zijn op de website https:// https://groeienomkleinteblijven.be/ en zal ook in ieders brievenbus belanden via het fusiekrantje.

Omdat onder de deelnemers aan de fusiecafés betrekkelijk weinig jonge mensen aanwezig waren en omdat ook hun mening in het fusietraject belangrijk is werden er op vrijdag 30 oktober aan de stellingplaats van de Lijn in Leerbeek en aan de NMBS-stations in Herne en Galmaarden onder de 18 tot 25 -jarigen een bevraging gehouden.  De hamvragen waren: “Ben je op de hoogte van een nakende fusie tussen de gemeenten Herne, Galmaarden en Gooik en wat vind jij in je gemeente top, wat kan beter en waar is er gebrek aan?”. Na afloop van de bevraging was vanuit de vraagstellers de algemene tendens dat de jeugd weinig of niet op de hoogte is van de toekomstplannen en dat mits wat aandringen de interesse wel kon worden geprikkeld.

Dit nieuwsbericht delen: